Vieringen

Waardevolle vieringen

De erediensten van onze gemeente worden gehouden in het kerkelijk centrum ‘De Spil’. Iedere zondagmorgen is er om 10.00 uur dienst. 

 

Viering

Ontvangst

Iedereen is van harte welkom. In de centrale hal van ‘De Spil’ wordt u begroet en bij ingang van de kerkzaal ontvangt u een nieuwsbrief waarin u informatie krijgt over de dienst en andere activiteiten die in de komende week plaatsvinden. De orde van dienst, de lezingen en de te zingen liederen worden via een beamer op de wand geprojecteerd. Voor de slechtzienden is er een ‘grootletterliturgie’ beschikbaar. Ieder gemeentelid, die een dergelijke liturgie wil gebruiken, kan dat kenbaar maken aan de scriba. Er liggen een aantal extra exemplaren van deze liturgieën bij de beamer.

Kinderen en jongeren

Tijdens de gehele kerkdienst is er oppasdienst voor de allerkleinsten (0 – 4 jaar). Tijdens een gedeelte van de dienst is er voor de kinderen van de basisschool kindernevendienst. Eens per twee weken is er ‘jeugdkerk’ voor tieners (12 – 15 jaar).

Collectes

Tijdens de eredienst worden twee collecten gehouden alsmede een zgn. deurcollecte bij de uitgang van de kerkzaal aan het einde van de eredienst. 

De twee collecten tijdens de dienst zijn meestal bestemd voor de eredienst, diaconie, kerk, aflossing kerkgebouw en jeugdwerk, soms wordt gecollecteerd voor een ander (vaak door de PKN/organisatie gevraagd) doel. Het collecteren wordt gedaan door de diakenen en leden van het college van kerkrentmeesters. Bij de uitgang wordt vanuit de ZWO-commissie/diaconie gecollecteerd voor de zending; uitgezonderd een paar keer per jaar – dan is de collecte bij de uitgang voor een ander doel bestemd.

Een speciale plek in het collecterooster wordt ingenomen door de ‘avondmaalscollecte’. Dit is de collecte die in de tweede rondgang gehouden wordt in erediensten waarin het Heilig Avondmaal wordt gevierd. De avondmaalscollecte is voor een specifiek doel. In 2023 is dat hospice Bardo in Hoofddorp. 

Heeft u al eens overwogen om collectemunten te gaan gebruiken? Op deze wijze is uw bijdrage aan collectes aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. De collectemunten worden in eigen beheer uitgegeven. De waarde van de munten is € 2,– of € 1,– of € 0,50. U kunt collectemunten bestellen door de bestelformulieren in de hal in te vullen; deze kunt u inleveren via de collecte of bij de kerkrentmeesters. Na ontvangst van de betaling ontvangt u de collectemunten. Betaling kan plaatsvinden op IBAN-nummer NL 62 INGB 00 057 820 44 t.n.v. penn. Prot. Gemeente Kudelstaart.

Na afloop

Na de dienst is er als regel gelegenheid om koffie met elkaar te drinken in de gemeenschappelijke hal van De Spil.

Boekenhoek

Elke zondag kunt u na de dienst in de ontmoetingshal boeken bekijken, bestellen of direct kopen. De collectie  bestaat onder meer uit diverse boeken rondom Bijbelstudie, gedichtenbundels en kinderboeken. Naast de liedbundels die in de eredienst worden gebruikt zijn hier ook kleine cadeautjes en wenskaarten voor verschillende gelegenheden  verkrijgbaar. Ook zijn er kleine cadeautjes te koop. Bij de inloopochtenden, die maandelijks op de 1e woensdagochtend  in de ontmoetingshal worden gehouden, is de boekenhoek vanaf 10.00 tot 11.30 uur ook geopend

Rondom de dienst

Rijdienst

Bent u niet in de gelegenheid om zelfstandig naar de eredienst in De Spil te komen, dan kunt u een beroep doen op de rijdienst. In het kerkblad staan naam en telefoonnummer vermeld van degene die rijdienst heeft. U kunt met hem of haar contact opnemen en hij of zij zorgt dat u op tijd in De Spil bent. Mocht u elke week gebruik willen maken van de rijdienst, dan kunt u dit ook doorgeven. U komt dan op de vaste lijst te staan en hoeft niet wekelijks meer te bellen.

Geluidsopname van de eredienst​

Elke dienst wordt door onze techniekmedewerkers opgenomen.
Beluister de opnames van de laatste weken.                                                                      Of zoek een dienst in ons vieringen archief.                                                                        De kindermomenten zijn te vinden via deze link

Commissie erediensten

In onze gemeente worden ook bijzondere diensten gehouden. Er zijn themadiensten, oecumenische diensten, een scholendienst, een paascyclus en een kerstcyclus. Ook om andere redenen kunnen er bijzondere diensten worden gehouden.

Bijzondere diensten worden voorbereid door de ‘Commissie Erediensten’. Deze commissie doet dat samen met de (gast)predikant. Ook onderhoudt deze commissie contact met de muziekgroep Sound of Worship.

Bloemen

Tijdens de dienst staan er bloemen vóór in de kerk. Deze bloemen gaan na afloop van de dienst ter bemoediging naar zieken, ter felicitatie naar mensen die in de voorgaande periode 80, 85, 90 jaar etc. zijn geworden, naar mensen die een 12,5-  25-, 40-, 50-, 55- of 60-jarig huwelijksjubileum vieren of naar hen die we om andere redenen namens ons allen een groet willen brengen. 

Aan het einde van elke maand is er een ‘missionaire bos bloemen’. Dat is een bos bloemen, specifiek bestemd voor iemand die niet tot onze kerkgemeenschap behoort.

Muziek

Onze gemeente heeft een vaste organist die de erediensten begeleidt met orgel en pianospel.

Om het orgel en de vleugel die in De Spil staan in stand te houden, is er een commissie die voor de fondswerving daarvoor verantwoordelijk is. De commissie heeft de naam ‘muziekcommissie’, het fonds de naam ‘muziekfonds’. Ieder gemeentelid ontvangt rondom zijn of haar verjaardag een wenskaart, met daarop de mogelijkheid om een gift te doen voor het muziekfonds.

Heilig avondmaal

Wij vieren vijf keer per jaar het Heilig Avondmaal. Op Witte Donderdag en in september wordt het Avondmaal in principe aan tafel gevierd. De overige keren is er een ‘lopende’ viering: iedereen wordt genodigd naar voren te lopen om brood en wijn te ontvangen. De diakenen verzorgen de avondmaalstafel. Zij zorgen voor brood en wijn. Er is ook druivensap beschikbaar. Het avondmaal is toegankelijk voor alle gemeenteleden – jong en oud – die zich tot de Maaltijd van de Heer geroepen voelen.

Voor hen, die door langdurige ziekte of invaliditeit niet naar de kerk kunnen komen, of voor hen die voor hun overlijden nog een keer – al dan niet met hun familie – het heilig avondmaal wensen te vieren, is de mogelijkheid om dit aan huis te vieren. Dit kan worden aangevraagd bij de predikant of via het wijkteam. Het kan worden gevierd in de beslo-tenheid van een familie of in een groepje dat voor die gelegenheid bij elkaar kan worden gebracht. Heilig avondmaal aan huis kan ook gevierd worden in een verzorgingshuis, ziekenhuis of hospice-centrum.

Heilige doop

Ouders die hun kind willen laten dopen, kunnen dat doorgeven aan de scriba of aan de predikant. Na het dopen ontvangen de ouders een doopkaart en een doopkaars. De doopkaart is ter herinnering en bevat de gegevens omtrent plaats en datum van de doop. De naam van de dopeling wordt bijgeschreven op de doop- en opdraagrol.
De doopkaars wordt aangestoken aan de Paaskaars. Door de dood en opstanding van Jezus (waarvan de Paaskaars een symbool is) is er nieuw leven mogelijk (de doop). Bij het overhandigen van de brandende kaars wordt de wens uitgesproken dat de dopeling zijn of haar leven lang drager mag zijn van het licht van Christus.

Gebruiken

opdragen van kinderen

Ouders die hun kind in het midden van de gemeente aan de Heer willen opdragen, kunnen dat doorgeven aan de scriba of de predikant. Na de opdraagplechtigheid ontvangen de ouders een opdraagkaart van de kerkenraad, waarop de feestelijke gebeurtenis staat aangetekend. Ook wordt de naam van het opgedragen kind bijgeschreven op de doop- en opdraagrol en wordt een opdraagkaars ontstoken.

De doopkaars wordt aangestoken aan de Paaskaars. Door de dood en opstanding van Jezus (waarvan de Paaskaars een symbool is) is er nieuw leven mogelijk (de doop). Bij het overhandigen van de brandende kaars wordt de wens uitgesproken dat de dopeling zijn of haar leven lang drager mag zijn van het licht van Christus.

herdenken van overledenen

Als een gemeentelid overlijdt, dan wordt hij of zij in de daaropvolgende zondag herdacht in de dienst. Daarbij zingen we een lied van verbondenheid, dat de familie mag uitkiezen. De naam van de overledene wordt bijgeschreven op de gedachtenisrol. Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, worden alle overledenen van het voorbije jaar herdacht. Symbolisch wordt een traan, verbonden met hun naam, in de avondmaalskruik gedaan, waarin gegraveerd staat ‘Doe mijn tranen in uw kruik’ (Psalm 56 : 9).

Diensten overzicht

Bevrijdingsdag
Vier de vrijheid
Hemelvaartsdag
Dauwtrappen
Wezenzondag
Eredienst
Pinksteren
Eredienst
Zondag Trinitatis
Eredienst

Contact

Vul onderstaand formulier en we nemen contact met je op.

Bezoekadres PG Kudelstaart

Spilstraat 5
1433 HD  Kudelstaart

Zalen

Koffie, thee en dranken (fris en licht alcoholisch) kunnen alleen via ons (in samenwerking met Ons Tweede Thuis ) worden ingekocht. In de grote zaal kan aan de achterzijde een buffet worden opgesteld voor koffie thee en dranken. In verband met de bewoners van het combinatiegebouw en OTT hanteren we een eindtijd van 23:00 uur.

Kerkzaal

Grote zaal met een kwartronde amfitheater opstelling*. Geschikt voor grotere groepen van ca. 50 tot 300 personen. Wordt primair gebruikt voor kerkdiensten maar is ook zeer geschikt voor concerten, presentaties en optredens etc. We beschikken over 2 podia opstellingen:

a)       normale opstelling met katheder, voor kerkdiensten, huwelijksdiensten, afscheidsdiensten en kleinere optredens. Op het normale podium is plek voor max. 25 personen.

b)      Het vergrote (concert) podium biedt plek aan ca. 60 personen, bijv. voor koor- of muziekoptredens.

In overleg kan aanvullend gezorgd worden voor een dirigenten bok. Ook het orgel, piano en uitgebreide mogelijkheden van licht, beeld en geluid kunnen worden verzorgd.

*Een afwijkende stoelopstelling (met ca. 12 tafels) is mogelijk. In dat geval is er plek voor 120 tot max. 200 personen

Consistorie

Kleine vergaderruimte voor 8 max. 10 personen. Geschikt voor (informeel) overleg aan een ‘ronde’ tafelopstelling. Wordt bij concerten ook gebruikt voor omkleden etc.

1e verdieping

Zaal met U wormige of rechthoekige vergaderopstelling voor groepen tot ca. 24 personen. Desgewenst kan men ook groepsopstelling maken voor 4- 8 personen. Presentaties kunnen met een (zelf mee te brengen) beamer op een witte wand worden getoond. De zaal wordt bij grote concerten gebruikt als omkleed- en koffieruimte voor het concert en tijdens pauze.

Jids, 2e verdieping

Informele vergaderzaal voor max. 30 personen.  Er is een vergadertafel, maar de zaal heeft vooral een informeel karakter en is vooral ingericht voor de jeugd. Omdat er een bar is wordt de ruimte tevens gebruikt voor informele bijeenkomsten en een afsluitende borrel na een stevig avondje vergaderen. Er is geluidsinstallatie en er hangt een beamer die gehuurd kan worden.