Over ons

Een boeiende en bloeiende gemeente

De Protestantse gemeente Samen op Weg te Kudelstaart, maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland.

Historie

Ontstaan van onze gemeente

Onze gemeente is ruim veertig jaar geleden ontstaan uit een samenwerking tussen de Nederlands Hervormde Kerk en de Gereformeerde Kerken.  In 1992 is uit die samenwerking een zelfstandige gemeente ontstaan, de Samen op Weg-gemeente van Kudelstaart.

Protestantse gemeente

In 2016 is de Samen op Weg-gemeente uitgegroeid tot een protestantse gemeente, als onderdeel van de Protestantse Kerken in Nederland (PKN).

In de naamgeving hebben we onze historie behouden: Protestantse gemeente Samen op Weg te Kudelstaart.

Kenmerken

Ruimte

Onze gemeente is een open en meelevende geloofsgemeenschap, waar ruimte is voor verschillende geloofsopvattingen.

Naast het liedboek van de PKN worden er ook liederen gezongen uit andere bundels die gangbaar zijn in de protestantse kerken.

Actief

In de gemeente zijn veel leden actief betrokken, zowel bij allerlei activiteiten als bij het besturen van de gemeente. 

 

 

Gebouwen

De Spil

De gemeente heeft de beschikking over een eigen gebouw ‘De Spil’ met een grote kerkzaal met daarnaast ruimtes van verschillende afmetingen. De Spil is onderdeel van het Combinatiegebouw in de Spilstraat en is in gebruik sinds september 2001.

Pastorie

Voor een predikant en diens gezin heeft de gemeente een pastorie in eigendom .  

Organisatie

Protestantse Gemeente

De Protestantse gemeente Kudelstaart maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Wij worden ook de Samen op Weg gemeente Kudelstaart genoemd.

Organisatiestructuur

Wij beschrijven hier de organisatiestructuur die bij onze gemeente hoort.

Het belangrijkste orgaan is de vergadering van alle gemeenteleden. Deze vergadering komt ten minste één keer per jaar bij elkaar om terug te blikken op het afgelopen jaar. Ook wordt dan door de kerkenraad verantwoording afgelegd over het in het voorgaande jaar gevoerde beleid. 

Uit de vergadering van alle gemeenteleden worden mensen gekozen die een ambt vervullen binnen de gemeente. In onze gemeente kennen we de volgende ambten:

voorzitter;
scriba of secretaris;
ouderling-coördinator pastoraat;
ouderling-pastoraat;
pastoraal werker;
seniorenpastoraal werker;
jeugdouderling;
jeugdpastoraal werker;
jeugdwerker;
diaken;
ouderling-kerkrentmeester;
De diakenen vormen met elkaar het College van Diakenen en de ouderling-kerkrentmeesters vormen het College van Kerkrentmeesters.

Deze twee colleges vergaderen elk ongeveer 10 maal per jaar.

De ZWO (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking) is een onderdeel van de diaconie.

De jeugdouderlingen met de jeugdpastorale medewerkers en de verdere jeugdwerkers vormen de Jeugdraad. Zij verzorgen alle activiteiten voor jongeren. De Jeugdraad valt onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad.

Onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad vallen nog twee belangrijke, structurele commissies met een aantal leden uit de gemeente, waarin de scriba of een ouderling als ambtsdrager zitting heeft t.w.

–        commissie Erediensten o.l.v. voorzitter Ton van den Berg

–        commissie Vorming en Toerusting o.l.v. voorzitter Joke van Leeuwen.

Ambtsdragers en pastorale medewerkers worden bevestigd voor een periode van vier jaar. Daarna kunnen zij worden herbevestigd; de maximale duur van het ambtsdragerschap en pastoraal medewerker is twaalf jaar aaneengesloten – daarna is ‘ambtsrust’ voorgeschreven van minimaal een jaar.

Op 3 april 2022 is Ds. J.S. (Strydom) Bruwer bevestigd tijdens een feestelijke dienst. Hij woont samen met zijn echtgenote Marlene in de pastorie in Kudelstaart.

Binnen onze gemeente zijn een aantal ‘contactpersonen’ actief. Dit zijn geen ambtsdragers of bevestigd pastoraal medewerkers, maar personen die een belangrijke rol vervullen in de communicatie tussen gemeenteleden en de wijkteams. Op dit moment zijn er 19 contactpersonen 

Onze gemeente is verdeeld in 4 wijken: Noord, Oost, Zuid en West. Iedere wijk heeft zijn eigen wijkteam. De wijkteams zijn verantwoordelijk voor het pastoraat in hun wijk. Ieder team bestaat uit:

een ouderling-coördinator;
enkele ouderlingen pastoraat/pastoraal medewerkers;
enkele wijkcontactpersonen;
een diaken;
De coördinatoren roepen zo’n vier maal per jaar hun wijkteam bij elkaar. De coördinatoren zijn de schakel tussen het wijkteam en de kerkenraad.

De wijkteams willen graag iets voor u betekenen, ook in vreugde en verdriet. Mocht u behoefte hebben aan een gesprek of wilt u anderszins pastoraal of diaconaal worden ondersteund, schroom dan niet om contact op te nemen met de wijkcoördinator of een ander lid van het wijkteam.

Daarnaast mag u verwachten dat u ook actief vanuit het wijkteam benaderd zult worden: hetzij met berichtgeving vanuit onze gemeente, hetzij voor het maken van een afspraak voor een persoonlijk bezoek.

Er is ook een senioren pastoraal werker. Zij verricht (vooral) pastorale taken met betrekking tot gemeenteleden van 75 jaar of ouder.

Het beleid dat binnen de gemeente gevoerd wordt, wordt uiteindelijk vastgesteld en uitgevoerd door de kerkenraad. De kerkenraad, ook wel grote kerkenraad genoemd, is de vergadering van alle ambtsdragers.

De pastoraal werkers, jeugd (pastoraal) werkers, de senioren pastoraal werker en de wijkcontactpersonen maken geen deel uit van de kerkenraad.

De Grote Kerkenraad vergadert vier maal per jaar volgens een vast schema en stelt het algemene beleid en de koers van de gemeente vast. Indien nodig wordt er meer vergaderd. In een jaarkalender worden de onderwerpen vastgesteld die behandeld moeten worden. De eindverantwoordelijkheid voor de gemeente ligt bij deze Grote Kerkenraad. Een aantal zaken zijn gedelegeerd naar de kleine kerkenraad. Dat betreft met name de ‘uitvoeringszaken’ – over alle ‘beleidszaken’ wordt enkel in de Grote Kerkenraad besloten.

Uit de Grote Kerkenraad is Kleine Kerkenraad gevormd. In feite is dit het dagelijks bestuur van onze gemeente. De kleine kerkenraad wordt gevormd door:

de preses (voorzitter);
de scriba (secretaris);
de predikant;
één jeugdouderling; voorzitter Jeugdraad
één diaken; voorzitter Diaconie
één kerkrentmeester; voorzitter Kerkrentmeesters
de vier coördinatoren van de wijkteams pastoraat.
De Kleine Kerkenraad komt maandelijks bijeen, behalve de maanden december, juli en augustus. De Kleine Kerkenraad zorgt voor de uitvoering van de besluiten van de Kerkenraad waarvoor geen anderen aangewezen zijn. Verder handelt de Kleine Kerkenraad (onder verantwoordelijkheid van de Grote Kerkenraad) formele en administratieve zaken af en zaken die geen uitstel gedogen.

Door de kerkenraad is ook een ‘moderamen’ benoemd. Die bestaat uit de preses, de scriba en de predikant. De taak van het moderamen is het (technisch) voorbereiden van de vergaderingen van Grote Kerkenraad en Kleine Kerkenraad. In feite is het moderamen een ‘agendacommissie’ – zij is niet bevoegd om zelfstandig besluiten te nemen, tenzij er vooraf in een kerkenraadsvergadering mandaat is afgegeven.

Het College van diakenen bestaat thans uit vier personen, te weten een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een lid zonder bijzondere functie.

‘Diaconie’ betekent ‘dienstverlening’, zowel aan God als aan onze medemens. Vanuit die opdracht houdt onze diaconie zich met de volgende activiteiten bezig:

  • het bijwonen van vergaderingen, zoals van kerkenraad en kleine kerkenraad, diaconie, ZWO-commissie, wijkteams e.d.;     
  • het elke zondag verzorgen van een bloemengroet;
  • het (mede) organiseren van ontmoetingsavonden;
  • het voorbereiden van de viering van het Heilig Avondmaal;
  • het verzorgen van een kerst- en een paasgroet;
  • het organiseren van ouderenmiddagen;
  • het collecteren tijdens de zondagsdiensten en het inzamelen van geld voor speciale projecten;
  • het helpen en ondersteunen van mensen in nood en/of het aandragen van praktische oplossingen;
  • het onderhouden van contacten met de gemeente Aalsmeer,  de  ouderenbond, Vita-Welzijn en andere instellingen m.b.t. sociale voorzieningen, mantelzorg, asielzoekers etc.

De diaconie houdt één vaste commissie in stand (in PKN-termen ‘taakgroep’ genoemd), de ZWO-commissie. ZWO staat voor ‘Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking’. De werkzaamheden van deze commissie worden nader beschreven in de wegwijzer.

De materiële zaken van onze Protestantse gemeente worden behartigd door het College van Kerkrentmeesters. Dat betekent bijvoorbeeld de bewaking van de financiën, juridische zaken en het beheer van de eigendommen van onze gemeente, inclusief allerlei organisatorische aspecten rondom de kerkdiensten.

Het College van Kerkrentmeesters vergadert in de regel één maal per maand. Het college bestaat uit vier ouderling-kerkrentmeesters, één kerkrentmeester en twee gemeenteleden die uitvoerende taken hebben en het college ondersteunen.

Onder verantwoordelijkheid van het College van Kerkrentmeesters worden verder de volgende taken door gemeenteleden uitgevoerd:

het voeren van de centrale ledenadministratie;
de coördinatie van het dagelijks beheer van De Spil;
de logistieke zaken tijdens de erediensten;
de kosters-, organisten-, technische- en beamerdiensten;
het technisch beheer van De Spil.

Wij zijn een gemeente met heel wat kinderen en tieners. Uiteraard zijn er voor hen de nodige activiteiten. Het geheel wordt gecoördineerd door de jeugdraad, onder verantwoordelijkheid van de jeugdouderlingen. De jeugdraad organiseert de verschillende activiteiten. Dit wordt in de wegwijzer apart beschreven.

 De jeugdraad bestaat uit:

twee jeugdouderlingen;
twee jeugdwerkers;
een penningmeester

Berichten overzicht

40 jaar ten dienste van SOW techniek
SOW Techniek
Avondmaalsproject 2024
Stichting Vrienden van 't Kloosterhof
Omzien naar elkaar
Omzien naar elkaar
Vakantie 2024 al in zicht !!
Wie verre reizen doet heeft veel te verhalen.
Inzameling
Niet alleen postzegels en kaarten maar ook mobieltjes en inkt-cartridges
BLOEMENGROETEN
Bloemen houden van mensen.

Contact

Vul onderstaand formulier en we nemen contact met je op.

Bezoekadres PG Kudelstaart

Spilstraat 5
1433 HD  Kudelstaart

Zalen

Koffie, thee en dranken (fris en licht alcoholisch) kunnen alleen via ons (in samenwerking met Ons Tweede Thuis ) worden ingekocht. In de grote zaal kan aan de achterzijde een buffet worden opgesteld voor koffie thee en dranken. In verband met de bewoners van het combinatiegebouw en OTT hanteren we een eindtijd van 23:00 uur.

Kerkzaal

Grote zaal met een kwartronde amfitheater opstelling*. Geschikt voor grotere groepen van ca. 50 tot 300 personen. Wordt primair gebruikt voor kerkdiensten maar is ook zeer geschikt voor concerten, presentaties en optredens etc. We beschikken over 2 podia opstellingen:

a)       normale opstelling met katheder, voor kerkdiensten, huwelijksdiensten, afscheidsdiensten en kleinere optredens. Op het normale podium is plek voor max. 25 personen.

b)      Het vergrote (concert) podium biedt plek aan ca. 60 personen, bijv. voor koor- of muziekoptredens.

In overleg kan aanvullend gezorgd worden voor een dirigenten bok. Ook het orgel, piano en uitgebreide mogelijkheden van licht, beeld en geluid kunnen worden verzorgd.

*Een afwijkende stoelopstelling (met ca. 12 tafels) is mogelijk. In dat geval is er plek voor 120 tot max. 200 personen

Consistorie

Kleine vergaderruimte voor 8 max. 10 personen. Geschikt voor (informeel) overleg aan een ‘ronde’ tafelopstelling. Wordt bij concerten ook gebruikt voor omkleden etc.

1e verdieping

Zaal met U wormige of rechthoekige vergaderopstelling voor groepen tot ca. 24 personen. Desgewenst kan men ook groepsopstelling maken voor 4- 8 personen. Presentaties kunnen met een (zelf mee te brengen) beamer op een witte wand worden getoond. De zaal wordt bij grote concerten gebruikt als omkleed- en koffieruimte voor het concert en tijdens pauze.

Jids, 2e verdieping

Informele vergaderzaal voor max. 30 personen.  Er is een vergadertafel, maar de zaal heeft vooral een informeel karakter en is vooral ingericht voor de jeugd. Omdat er een bar is wordt de ruimte tevens gebruikt voor informele bijeenkomsten en een afsluitende borrel na een stevig avondje vergaderen. Er is geluidsinstallatie en er hangt een beamer die gehuurd kan worden.