U bent hier

Van de voorzitter

Protestantse gemeente Samen op Weg Kudelstaart (PGK)

De PGK wil een open en veelkleurige geloofsgemeenschap zijn, verenigd rond het woord van God, dat werkelijkheid is geworden in Jezus Christus, onze Verlosser. Door dat levende woord zijn wij geraakt, in beweging gezet en zoeken we naar wegen om geloof en samenleving met elkaar te verbinden en geloof in onze tijd relevant en aansprekend te maken, voor onszelf er voor anderen.

Geloven is ten diepste een persoonlijke zaak, maar om dat geloof inhoud te geven en te kunnen ontwikkelen hebben we elkaar nodig. Met al onze persoonlijke ervaringen, die behoorlijk kunnen verschillen, willen we een gemeenschap vormen die voor onszelf en anderen een vindplaats van God is.

Dat betekent dat het belangrijk is om elkaar te ontmoeten in de zondagse vieringen en daar met elkaar te luisteren, te zingen, te bidden en de gemeenschap van het geloof te vieren. Evenzeer betekent het dat we in allerlei kleinere verbanden oog hebben voor elkaar, samen actief zijn op welke manier dan ook, ons met elkaar bezinnen, maar ook vrijmoedig naar buiten treden en in de maatschappij relevant zijn.

Diaconaat zien we als essentieel onderdeel van onze gezamenlijke geloofsbeleving. De kwaliteit van onze huidige, concrete ondersteuning en dienstverlening, zowel binnen onze eigen gemeenschap als naar de lokale en bredere samenleving, willen we koesteren en waar mogelijk nog versterken, waarbij “wie op onze weg komt” meer leidend is dan “wie bij onze kerk hoort”. De PGK staat met beide benen in de burgerlijke samenleving. Waar we kunnen, willen we daaraan een bijdrage leveren.

Sinds 2001 beschikt de PGK over een riant modern kerkgebouw “De Spil” met veel vergaderruimte, een mooie kerkzaal en een gemeenschappelijke ruimte bij de toegangshal. Dit alles is onderdeel van het Combinatiegebouw De Spil, een samenwerkingsverband tussen de Stichting Ons Tweede Thuis, de Woningbouwvereniging Eigen Haard (eigenaar van een aantal huurappartementen in het complex), een kinderdagverblijf (waarvan wij ’s zondags de ruimten gebruiken voor de oppasdienst) en de PGK.

De kerk beschikt over een mooi Allen orgel en de inrichting en faciliteiten zijn aangepast aan de eisen van de tijd. De Spil heeft ook een maatschappelijke functie. Er worden verschillende bijeenkomsten, concerten en vergaderingen gehouden. Onze gemeente is sinds Maart 2019 “vacant “. Dat wil zeggen, dat we met dankbaarheid terug zien op de periode dat Ds. Hans van Dalen aan onze gemeente als predikant verbonden was. De Beroepingscommissie is inmiddels hard aan het werk om geschikte en geïnteresseerde kandidaten (V/M) te vinden om de vacature in te vullen. In de tussentijd proberen we met nog meer aandacht voor elkaar en met ondersteuning van Ds. Jaap Haeck en Ds. Mirjam Vermeij inhoud te geven aan “Gemeente zijn “

 

Waardevol verbinden!

Dat is de titel van het in Mei 2019 aan u gepresenteerde beleidsplan van de Protestantse Gemeente Samen op Weg te Kudelstaart.

In het voorwoord is als verdere toelichting op deze titel neergeschreven dat wij als gemeente vinden dat het geloof in God belangrijke waarden geeft; waarden die waardevol zijn en het verdienen om gedeeld te worden. Wij willen, vanuit die waarden, delen met elkaar en met anderen zodat we ons met elkaar verbonden voelen.

In zijn boek “Zie de mens “ schrijft Manu Keirse, dat verbinden verwant is aan het religieuze. “Religare” betekent “in verbinding treden ” en “verbinden. Religieuze ervaring heeft in essentie te maken met verbondenheid.

Religie nodigt mensen uit om wat hier en nu gebeurt in een breder perspectief te plaatsen. Het biedt je een vergezicht. Het nodigt uit om het  verhaal van elk mens, tussen de wieg en het graf, te zien als iets dat deel uitmaakt van een breder, onderliggend verhaal dat mensen door de eeuwen heen elkaar hebben doorgegeven. Het kan de mens helpen zijn of haar eigen levensverhaal in een grotere samenhang te verstaan. Het verleent diepere betekenis.

Dorothee Sölle schreef  een boek met als titel “Waar het visioen ontbreekt verwildert het volk , naar het gelijknamige citaat uit Spreuken 29 vers 18. Als mensen niet meer verbondenheid ervaren in een gemeenschappelijk visioen, een visie of een missie die hen motiveert en samenbrengt, dan verbrokkeld hun wereld.

Op bladzijde 10 van het beleidsplan is de missie van nu en de visie voor de toekomst verwoord: De Protestantse Gemeente Samen-op-Weg te Kudelstaart wil een plaats zijn waar Gods liefde en genade worden verkondigd én ervaren als bron van leven. Een plek waarin mensen liefdevol en bewogen omzien naar elkaar en naar anderen, waar men naar elkaar wil luisteren, van elkaar wil leren en samen wil groeien in het geloof en dienstbaarheid aan elkaar, de samenleving en Gods schepping.

De grondslag van dit alles is God, als Schepper van alles en als Bron van het leven. Zijn betrokkenheid bij mensen is ten volle tot uitdrukking gekomen in zijn Zoon Jezus Christus. De weg naar God is hersteld door de woorden en daden, het sterven én de opstanding van Jezus. Als merkbaar teken van Gods aanwezigheid is de Heilige Geest in ons leven, en dus ook in de gemeente aanwezig. De drie-enige God heeft zijn Wezen en plan geopenbaard in de Bijbel, geschreven door mensen, maar door Hem geïnspireerd. Zo is de Bijbel een leefregel voor onze gemeente en voor ons als gemeenteleden. Omdat de gemeente niet gisteren leeft maar vandaag, heeft zij daarbij open oog en oor voor de huidige tijd en cultuur. Voortbouwend op de woorden van eertijds wil zij op eigentijdse wijze vorm geven aan de woorden van de Heer: Volg mij!

Deze visie en missie zijn terug te leiden tot ons gedeeld visioen. Geen enkele groep, organisatie  of gemeente kan het moeilijk stellen zonder grote perspectieven voor de lange termijn. Ons Bijbels perspectief is voor eeuwig, en in dat geloof worden zijn we verbonden met elkaar, met de wereld om ons heen en bovenal met onze schepper, Heer en Redder!

Waardevol verbinden is geschreven in de onvoltooid tegenwoordige tijd. Daaraan kan worden gewerkt. In deze Samen  Op Weg wijzer zijn veel activiteiten vermeld die daar mee te maken hebben. Om verder te groeien, elkaar beter te leren kennen, emoties met elkaar te kunnen delen en elkaar tot inspiratie en steun te zijn.

En daarmee zijn  we “Waardevol verbonden!”

Namens uw Kerkenraadsteam – Leo Eveleens, voorzitter