U bent hier

Overdenken en bidden. Vastentijd: de vijfde week

Door scribent op 12 maart 2018 08:59

In de veertigdagentijd zijn de zondagen géén vastendagen. Dat betekent dat er voor vandaag ook geen gebedszin (en bijbehorende Bijbeltekst) is opgenomemn.

In de kerkelijke kalender hebben alle zondagen een specifieke naam. Dat geldt ook voor de zondagen in de veertigdagentijd. De vijfde zondag in de veertigdagentijd heet

Zondag Judica   [spreek uit: joe-di-ka]

Het Latijnse woord ‘judica’ betekent: “Oordeel, spreek recht”. In Psalm 43:1 staat: “Doe mij recht, o God”. Voor al het leed dat ons en deze wereld treft vragen wij God om recht te doen.

Inleiding

 “In de week van de derde zondag voor Pasen lezen we gedeelten uit de nieuwtestamentische brieven. De weg die Christus ging was uniek. Maar tegelijk worden we als zijn volgelingen opgeroepen om Hem na te volgen en om in zijn voetsporen te treden. Dat vraagt zelfverloochening en kruisdragen.”

Lezen: 1 Johannes 3: 11-24

Kerntekst: Wat liefde is, hebben we geleerd van hem die zijn leven voor ons gegeven heeft. Daarom horen ook wij ons leven te geven voor onze broeders en zusters. (1 Johannes 3: 16)


Ons leven geven

Jezus is onze Leraar. Vaak denken we dan aan woorden die Hij sprak en nog steeds spreekt door zijn Geest, aan zijn onderwijs en aan zijn wijsheid. Maar Jezus is ook onze Leraar als het gaat om het geven van ons leven. Johannes, de meest beminde discipel, heeft het diepst gepeild hoe ver de navolging van Christus gaat: ook wij horen ons leven te geven voor onze broeders en zusters, ook wij horen te sterven aan onszelf ter wille van de ander, ook wij horen ons te laten kruisigen en te doden in onze strijd om de ziel van een ander.

Gebedszin:
Jezus, leer me mezelf uit liefde te geven in de dienst aan U.

 

 

Lezen: 1 Petrus 2: 11-25

Kerntekst: Dat is uw roeping; ook Christus heeft geleden, om uwentwil, en u daarmee een voorbeeld gegeven. Treed dus in de voetsporen van hem die geen enkele zonde beging en over wiens lippen geen leugen kwam. (1 Petrus 2: 21-22)

 

Zijn voetsporen

Het is maar niet iets extra's voor christenen die er net even iets harder aan willen trekken, het gaat om een roeping, een goddelijke roeping: in de voetsporen treden van de zondeloze Zoon, van het Lam dat nooit loog. Want wie met Christus is gestorven, is dood voor de zonde en in de kracht van de Geest in staat tot zoiets ongelooflijks als: leven naar het voorbeeld van Christus. Daar hoort dus ook lijden bij. Want een leerling is nooit meer dan zijn of haar Meester. Zie je het in je eigen leven gebeuren? Ben je gehoorzaam aan je goddelijke roeping?

Gebedszin:
Here Jezus, U die hebt geleden, help me uw voorbeeld te volgen.

 

Lezen: Hebreeën 12: 1-13

Kerntekst: Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof denkend aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag, liet hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis. Hij hield stand en nam plaats aan de rechterzijde van de troon van God. (Hebreeën 12:2)

 De blik gericht op Jezus

Als we kijken naar Jezus, lang en liefdevol, is het goed om te zien waar zijn ogen op gericht waren. Op de weg naar het kruis keek Hij boven het kruis uit en was Hij met hart en ziel gericht op de vreugde die voor Hem in het verschiet lag. 'Ik ben ervan overtuigd' schrijft Paulus ergens anders, 'dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard.' Paulus is zo iemand die de ogen van zijn hart richt op datgene waar ook Jezus naar keek: de glorievolle vreugde.

Gebedszin:
Here, open door uw Geest de ogen van mijn hart voor U.

 

Lezen: Titus 2: 1-15

Kerntekst: Christus Jezus heeft zichzelf voor ons gegeven om ons van alle zonde vrij te kopen, ons te Reinigen en ons tot zijn volk te maken, dat vol ijver is om het goede te doen.

(Titus 2: 14)

Het goede doen
Het is verdrietig om te ontdekken dat heel veel christenen denken dat Christus alleen gekomen is om ons vrij te kopen van de zonde. Want dat is alleen maar (hoewel het ook al een eindeloos kostbaar geschenk is!) het middel tot een hoger doel. Van zonde bevrijd mag ons leven helemaal in het teken staan van het goede. We mogen zijn volk zijn, stralend van schoonheid door Hem. We mogen vol ijver ons richten op het doen van het goede, het ware en het schone. Dat is Gods verlangen: een prachtig volk, een stralende bruid, een liefdevolle gemeenschap voor zijn glorie.


Gebedszin:
Here, ik wil deel uit maken van een volk dat helemaal voor U is.

 

 

Lezen: Kolossenzen 3: 5-17


Kerntekst: U bent immers gestorven, en uw leven ligt met Christus verborgen in God.            (Kolossenzen 3: 13)


Gestorven
Het is vreemd om steeds weer te ontdekken hoe sterven en leven met elkaar verstrengeld zijn als je Jezus volgt. We zijn gestorven, met Christus zijn we dood voor de machten van deze wereld, met Hem zijn we gekruisigd, met Hem begraven in de doop. En toch leven we. Het is een leven dat verborgen is in God, met Christus, gestempeld door het kruis. Het is een geheim, dat leven, een diep mysterie, een nieuwe geboorte. Hemels is het en goddelijk en toch ook weer aards. Je bent dood en je leeft. Vier dat geheim in verbondenheid met de levende Gekruisigde.

Gebedszin:
In uw verbondenheid, Here Jezus, wil ik sterven en leven tegelijk.

 

 

 

Lezen: Filippenzen 1:27 - 2:11


Kerntekst: Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. (Filippenzen 2:5)


Worden als Hij
In het hart van God leeft een verlangen. Het verlangen dat de mensen die door geloof in Jezus zijn kinderen zijn geworden ook steeds meer kunnen worden als Hij. Onze levens mogen beheerst worden door de gezindheid van de unieke Zoon. Worden als Hij zal als gevolg hebben dat onze relaties zich vernieuwen, dat we samen in zijn gemeente gaan ontdekken wat een leven in verbondenheid met de Geest is: een leven vol liefde, vol ontferming, vol medelijden, vol bescheidenheid en eensgezindheid. Wat is het heerlijk om in de veertigdagentijd niet alleen naar Jezus te kijken, maar ook te ontdekken dat Hij in ons gestalte wil aannemen.

Gebedszin:
Here Jezus, wil me door uw Geest veranderen naar uw beeld.