U bent hier

Overdenken en bidden. Vastentijd: de tweede week

Door scribent op 19 februari 2018 07:55

 

In de veertigdagentijd zijn de zondagen géén vastendagen. Dat betekent dat er voor vandaag ook geen gebedszin (en bijbehorende Bijbeltekst) is opgenomemn.

In de kerkelijke kalender hebben alle zondagen een specifieke naam. Dat geldt ook voor de zondagen in de veertigdagentijd. De tweede zondag in de veertigdgaentijd heet

Zondag Reminiscere   [spreek uit: Re-mini zere]

 Dit Latijnse woord betekent: “Gedenk” Het komt uit Psalm 25, vers 6, waar staat: “Gedenk uw barmhartigheid, Heer”. Wij vragen Gods barmhartigheid, zijn ontferming, over ons en over allen die lijden in deze wereld.

 

Inleiding

“In de week van de zesde zondag voor Pasen luisteren we eerst naar de lijdensaankondigingen: Christus moest lijden en sterven. Ook proberen we iets te begrijpen van het onderwijs dat de apostel Paulus geeft over onze rechtvaardiging door het kruis en de opstanding van Jezus Christus.”

Lezen: Romeinen 6:1-14

Kerntekst: We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw Ieven te leiden. (Romeinen 6:4)

Met Hem begraven

Ik denk dat je het wel herkent: het dagelijkse gevecht met de oude mens in je. Met de mens die zichzelf wil handhaven, de mens die zijn of haar geluk zoekt op plaatsen waar God het niet wil geven, de mens die egoïstisch, haatdragend en liefdeloos is. Dit is het goede nieuws deze oude mens mogen we in Christus dood verklaren! Zeg het maar eens hardop: 'oude mens, je bent dood!' Want onze oude mens is meegekruisigd en meebegraven om ruimte te maken voor het nieuwe leven. Ik hoop dat je ook dat herkent: de dagelijkse overwinning van de nieuwe mens in jou. De dagelijkse overwinning van Christus' Geest.


Gebedszin:
Here, leert U mij om te staan in de overwinning van Christus.

 

 

 Lezen: Romeinen 5:12-21

Kerntekst: Zoals door de ongehoorzaamheid van één mens alle mensen zondaars werden, zo zullen door de gehoorzaamheid van één mens alle mensen rechtvaardigen worden. (Romeinen 5:19)

Eén mens

De bijbel is een eerlijk boek. De waarheid wordt niet verhuld: alle mensen zijn zondaars. Dat is het gevolg van de ongehoorzaamheid van de eerste mens. Buiten Christus om blijft dat ook de werkelijkheid: gevangen zitten in de zonde en in zondige patronen. De bijbel is gelukkig ook een hoopgevend boek. Eenmaal ontdekt aan de werkelijkheid van de zonde worden we in relatie gebracht met nog een mens, de meest unieke mens die tegelijk God was en is: Jezus Christus. Zijn gehoorzaamheid in het lijden en aan het kruis zet alles wat in ons leven scheef is weer recht.


Gebedszin:
Jezus Christus, dank U voor uw unieke gehoorzaamheid.

Inleiding

“In de week van de zesde zondag voor Pasen luisteren we eerst naar de lijdensaankondigingen: Christus moest lijden en sterven. Ook proberen we iets te begrijpen van het onderwijs dat de apostel Paulus geeft over onze rechtvaardiging door het kruis en de opstanding van Jezus Christus.”

Lezen: Romeinen 4:13-25


Kerntekst: Want ook wij zullen als rechtvaardigen worden aangenomen omdat we geloven in hem die Jezus, onze Heer, uit de dood heeft opgewekt: hij die werd prijsgegeven om onze zonden en werd opgewekt omwille van onze rechtvaardiging. (Romeinen 4:24-25)

Aangenomen
In ons leven worden we vaak geconfronteerd met afwijzing. Afwijzing door onze ouders, door onze kinderen, door andere familieleden, door onze broeders en zusters in de gemeente, door collega's, door de wereld waarin je vóór alles mooi, snel en succesvol moet zijn. Maar als je gelooft in Jezus, de meest afgewezen Mens die ooit heeft geleefd, prijsgegeven zelfs door de hemel — als je gelooft in Jezus, is dit de diepste werkelijkheid: je bent aangenomen! In Christus wijst God je nooit meer af. In Hem ben je rechtvaardig. In de Zoon die voor jou stierf bloeit je leven op.


Gebedszin:
Dank U wel, Here God, dat U mij in Christus nooit meer afwijst.

 

 

Lezen: Romeinen 3:21-31


Kerntekst: Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God; en iedereen wordt uit genade, die niets kost, door God als een rechtvaardige aangenomen omdat hij ons door Christus Jezus heeft verlost. (Romeinen 3:23-24)

Gods nabijheid
Jezus Christus is gekomen om te sterven voor onze zonde. Maar wat is nu het diepste wezen van de zonde? Dat we los van God proberen te leven en dat we zodoende zijn nabijheid ontberen. Zonde is: Gods tegenwoordigheid missen. Zonde is: God niet eren om zijn heerlijke aanwezigheid. Zonde is: vreugdeloos leven omdat je weigert in het licht van zijn heerlijkheid je weg te gaan. Jezus kwam om dat allemaal weer mogelijk te maken. Want dit is genade: God kennen als de gunnende en gevende God, als degene die je liefdevol aanneemt en omarmt.

Gebedszin:
Here, vergeef me mijn zonden uit genade.

 

 Lezen: Matteüs 20:17-28

Kerntekst: Ze zullen hem uitleveren aan de heidenen, die de spot met hem zullen drijven en hem zullen geselen en kruisigen. Maar op de derde dag zal hij worden opgewekt uit de dood.(Matteüs 20:19)

Doelgericht sterven
Het eindigt allemaal in het licht van de opstanding. Maar tegen dat licht steekt het kwaad dat Jezus tegemoet gaat des te scherper af. Hij zal worden uitgeleverd en weggegooid. Hij zal worden bespot en gekwetst. Hij zal worden geslagen en doodgemarteld. En Hij weet het! Hij weet wat hem te wachten staat, maar Hij gaat. In gehoorzaamheid aan zijn Vader en uit liefde voor jou en voor mij gaat Hij doelgericht sterven. Eindeloos zwaar en vernederend. Om sprakeloos van te worden. Maar op de derde dag zal Hij worden opgewekt uit de dood!

Gebedszin:
Dank U, Heiland, voor uw lijden en uw sterven.

 

Lezen: Matteüs 17:1-23

Kerntekst: En uit de wolk klonk een stem: 'Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde. Luister naar hem!' (Matteüs 17:5)

Vreugde in Jezus
Op de weg naar het kruis is er ook een moment van grote heerlijkheid: Jezus staat te stralen in het licht van zijn Vader. Zijn glorie is oogverblindend en hartverwarmend. En wat klinkt hier ook de magistrale trots van de Vader door. 'Dit is mijn geliefde Zoon!' We proeven hier het blijde hart van God, een hart dat opspringt van vreugde bij het zien van zijn lieveling. Vol van die vreugde roept de hemelse God ons toe: 'Luister naar hem!' Wil jij diepe vreugde kennen in je leven? Ben je ernaar op zoek? Vind het in Jezus, in Gods alles.

Gebedszin:
Here Jezus, in U wil ik al mijn vreugde vinden.