U bent hier

Overdenken en bidden. Vastentijd: de derde week

Door scribent op 26 februari 2018 20:37

 

In de veertigdagentijd zijn de zondagen géén vastendagen. Dat betekent dat er voor vandaag ook geen gebedszin (en bijbehorende Bijbeltekst) is opgenomemn.

In de kerkelijke kalender hebben alle zondagen een specifieke naam. Dat geldt ook voor de zondagen in de veertigdagentijd. De derde zondag in de veertigdagentijd heet

Zondag Oculi   [spreek uit: oo-kulie]

Oculi is Latijn voor ‘ogen’. In Psalm 25, vers 10 staat: “Mijn ogen zijn bestendig op de Heer gericht”. In deze voorbereidingstijd voor Pasen richten wij onze ogen op God, of Hij naar ons en naar zijn wereld wil omzien.

Inleiding

“In de week van de vijfde zondag voor Pasen slaan we het Oude Testament open. We lezen een aantal gedeelten die heenwijzen naar het lijden en sterven van Christus voor onze zonden. Zo ontdekken we Gods Zoon ook in het Oude Testament.”

Lezen: Ezechiël 37:1-14

Kerntekst: Dit zegt God, de HEER: Mijn volk, ik zal jullie graven openen, ik laat jullie uit je graven komen en ik zal jullie naar het land van Israël terugbrengen. (Ezechiël 37:12)

Geopende graven
Op weg naar Pasen zijn betekent ook: de moed hebben om over graven heen te kijken. We ervaren een graf vaak als een eindpunt: de punt achter het leven van een mens. Maar in Jezus, in de levende God die bevrijdend dichtbij komt, leren we om graven te zien als komma's: het gaat nog verder. Van donker wordt het licht. Wat gesloten is gaat open. We zijn op weg naar het Beloofde Land. Een land zonder graven, een land zonder leed, een land zonder lijden. Het is het land van Jezus. De gekruisigde Opgestane is er eeuwig Heer.

Gebedszin:
Here Jezus, ik ben op weg naar uw land, het land van licht en leven.

 

 

 Lezen: Ezechiël 34: 1-16

Kerntekst: Zoals een herder naar zijn kudde op zoek gaat als zijn dieren verstrooid zijn geraakt, zo zal ik naar mijn schapen op zoek gaan en ze redden, uit alle plaatsen waarheen ze zijn verdreven op een dag van dreigende, donkere wolken. (Ezechiël 34:12)

 Zoals een herder

Hij is gekomen om te zoeken. Om jou te zoeken. Want Hij heeft het hart van een Herder. Jezus is — zo Vader, zo Zoon — de goede Herder die verloren schapen weer opzoekt. Ben je verdwaald, voel je je eenzaam, ervaar je jezelf als een verstotene? Weet dat de Herder je zoekt. Daarover gaat het in de veertigdagentijd. Over een zoekende God, die in Jezus nog dichterbij is gekomen dan Hij al had gedaan. En Hij heeft maar één doel. Dat wij zouden zingen: 'De HEER is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets.'

Gebedszin:
Jezus, U bent mijn Herder, U leidt mij, ik heb alles wat ik nodig heb.

Inleiding

In de week van de vijfde zondag voor Pasen slaan we het Oude Testament open. We lezen een aantal gedeelten die heenwijzen naar het lijden en sterven van Christus voor onze zonden. Zo ontdekken we Gods Zoon ook in het Oude Testament.”

Lezen: Jesaja 52:13 – 53:12

Kerntekst: Om onze zonden werd hij doorboord, om onze wandaden gebroken. Voor ons welzijn werd hij getuchtigd, zijn striemen brachten ons genezing. (Jesaja 53:5)

Gewonde Genezer
Als je eenmaal de beelden hebt gezien van de film The Passion of the Christ laat het je nooit meer los dat onze Genezer zelf een Gewonde was. Wat gaan zijn striemen diep. En hoe is het mogelijk dat Hij zich om onze zonden liet doorboren, om onze wonden liet kwetsen, om onze wandaden liet veroordelen? Maar Hij deed het. Wat komt Jezus dichtbij door niet een gezonde Genezer te willen zijn, die niet echt kan meevoelen met onze zwakheden, maar door een gewonde Genezer te zijn. Weet met heel je hart, hoe moeilijk de dingen soms ook zijn, dat het juist zijn wonden zijn die jou genezing brengen.

Gebedszin:
Gewonde Genezer, hoe goed is het dat U mijn wonden kent.

 

Lezen: Jesaja 42: 1-7

Kerntekst: In gerechtigheid heb ik, de HEER, jou geroepen, om blinden de ogen te openen, om gevangenen te bevrijden uit de kerker, wie in het duister zitten uit de gevangenis. (Jesaja 42:6-7)

Bevrijding

Als we Jezus ontmoeten, ontmoeten we iemand die zich zeer bewust was van zijn missie: door God zelf geroepen om bevrijding te brengen. Want als mensen zijn we buiten Christus niets anders dan gevangenen. We zitten in de kerker van de zonde, zijn verslaafd aan het kwaad en gegijzeld door ons egoïsme. Dat is de werkelijkheid van de gevangenis: doelloos, duister en deprimerend. Maar toen kwam Jezus, Man met een Missie, en Hij deed waarvoor Hij gekomen was. Is zijn reddende werk ook in jouw leven binnengekomen? Zijn de ogen van je hart opengegaan? Ben je bevrijd?

Gebedszin:
Here Jezus, U bent mijn Bevrijder. Bevrijd mij!

 

 

 Lezen: Job 19: 23-29

Kerntekst: lk weet: mijn redder leeft, e/.n hij zal ten slotte hier op aarde ingrijpen. (Job 19:25)

Mijn redder
Midden in de klaagzang van Job, midden in het verwoorden van zijn ellende, wordt zijn klacht opeens tot een opwekkingslied. Met de gelovigen uit alle tijden horen we Job hier profetisch getuigen van Jezus Christus, zijn eeuwige en eindeloze Redder, zijn echte Vriend. Vandaag zingen we, misschien ook wel midden in de ellende, een eigentijds opwekkingslied: 'Mijn Jezus, mijn redder; Heer, er is niemand als U' Laat elk moment, al wat ik denk, vol zijn van uw liefde, Heer. Mijn schuilplaats, mijn trooster, veilige toren van kracht; adem en stem, al wat ik ben, brengen U voortdurend eer.'

Gebedszin:
Heer, U bent mijn Redder, niemand is als U.

 

 Lezen: Leviticus 16: 29-34

Kerntekst: Want op die dag wordt voor jullie de verzoeningsrite voltrokken opdat jullie van al je zonden gereinigd worden en de HEER weer rein tegemoet kunnen treden. (Leviticus: 16:30)

Verzoening
Op weg naar Pasen mag opnieuw tot ons doordringen dat God de wereld met zichzelf verzoent door zijn Zoon Jezus Christus. Verzoening, daar gaat het om. lk weet dat het een woordspelletje is, maar ik kan het woord verzoening niet lezen zonder aan een zoen te denken. God kust de wereld, God kust jou en mij door Jezus heen. Deze verzoening brengt een nieuwe reinheid in ons leven. Een reinheid die een onbevlekte omgang met God weer mogelijk maakt. In Christus, alleen in Hem, de gekruisigde.

Gebedszin:
Here God, dank U dat we met U verzoend mogen zijn in Jezus.