U bent hier

Overdenken en bidden: vastentijd

Door scribent op 14 februari 2018 07:58

In de veertigdagentijd zijn de zondagen géén vastendagen. Dat betekent dat er voor vandaag ook geen gebedszinnen (en bijbehorende Bijbeltekst) is opgenomen.

In de kerkelijke kalender hebben alle zondagen een specifieke naam. Dat geldt ook voor de zondagen in de veertigdagentijd. De eerste zondag in de veertigdagentijd heet 

Zondag Invocabit  [spreek uit: in-vo-ka-biet]

 Dat is Latijn voor: “Hij zal aanroepen”. Het komt uit Psalm 91, vers 15 waar staat: “Roept hij mij aan, ik zal hem antwoorden”. God zal ons antwoorden, wanneer wij tot Hem roepen - ook als het lijden groot is.

In deze periode van inkeer is de liturgische kleur paars. We zingen in deze tijd geen Gloria.

 

 

 

Inleiding

 

In de eerste dagen van de veertigdagentijd richten we ons op de liefde en de genade van God, die Hij aan ons heeft getoond in Christus. Hij had zijn eigen geliefde Zoon, in wie Hij al zijn vreugde vond, voor ons over.

Zaterdag 17 februari 2018

 Lezen: Galaten 2:15-21


Kerntekst: lk verwerp Gods genade niet; als we door de wet rechtvaardig zouden kunnen worden, zou Christus voor niets gestorven zijn. (Galaten 2:21)         

Voor niets gestorven?
Het komt voor: dat mensen, ook gelovige mensen, denken dat we rechtvaardig kunnen worden door ons aan de wet te houden. Keurig leven volgens de tien geboden als manier om God recht in de ogen te kunnen kijken. Maar als we dat denken, als we de wet waarderen als onze weg naar God, dan gooien we Gods genade weg. Niet doen dus! Omhels de genade van God door te geloven in de gekruisigde Christus. Hij is voor jou gestorven.

Gebedszin:

Vader, leer me te Ieven van genade en in Jezus te geloven.

 

 

Vrijdag 16 februari 2018

 Lezen: Romeinen 8:31-39


Kerntekst: Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? Zal hij, die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar hem omwille pan ons allen heeft prijsgegeven, ons met hem niet alles schenken? (Romeinen 8:31, 32)

God is voor ons
De veertig dagen voor Pasen vormen een periode van bezinning, van ernst en van ootmoed. Maar op z'n allerdiepst mogen we juist in deze periode beleven dat God voor ons is. Hij keerde zich tegen zijn eindeloos geliefde Zoon om te laten zien wat er leefde in zijn hart: 'Ik ben voor jullie. Ik heb alles voor jullie over.' En als we ons dat eigen maken, dan kan er nog zoveel zijn in ons leven dat tegenzit, maar dan staat vooral dit recht overeind: 'God is voor mij.'

Gebedszin:
Here, U bent voor ons, wie zou er dan tegen ons zijn?

 

 Donderdag 15 februari 2018

Lezen: Johannes 10:11-21


Kerntekst: De Vader heeft mij lief omdat ik mijn leven geef, om het ook weer terug te nemen. Niemand neemt mijn leven, ik geef het zelf lk ben prij om het te gepen en om het weer terug te nemen — dat is de opdracht die ik van mijn Vader heb gekregen. (Johannes 10:17, 18)

Ik geef
Heel indrukwekkend is het om Jezus in alle vrijheid te horen zeggen: 'Ik geef mijn leven.' Niemand neemt het, ook al zijn het mensen die Jezus zullen doden. Niemand neemt het, ook al is het God zelf die besloten heeft dat zijn eigen Zoon moet sterven. Jezus Christus volgt in gehoorzaamheid aan zijn Vader volkomen zijn eigen verlangen. Hij geeft zijn leven, voor jou en voor mij. Dat is genade: God leren kennen in Jezus als een gevende God.

Gebedszin:
Dank U, Here God, dat U in Christus laat zien dat U een gevende God bent.

 

 

 

Aswoensdag  14 februari 2018

Lezen: Johannes 3:14-21

Kerntekst: Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegepen, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. (Johannes 3:16)

 

Zijn enige Zoon
Op de eerste dag van de veertigdagentijd beginnen we niet bij het lijden, maar bij de liefde. Niet bij onze liefde, maar bij Gods liefde. Het gaat op weg naar Pasen om Gods liefde voor de wereld, want Hij heeft alle mensen lief. En het gaat ook om Gods liefde voor zijn Zoon, zijn enige. Hij gaf zijn Geliefde voor zijn geliefden. Hij gaf zijn leven voor ons leven. God heeft echt alles voor de wereld over. Wat een genade!

 

Gebedszin:
Here God, dank U voor de grote liefde en genade die U ons laat zien.