U bent hier

Kerkblad voor zondag 31 maart 2019

Door scribent op 28 maart 2019 21:03

Rondom de diensten

Afgelopen zondag ging ds. Ruurd van der Weg uit Uithoorn bij ons voor. Het was de vierde zondag in de lijdenstijd (en de derde zondag in de Veertigdagentijd). Deze zondag draagt de naam ‘Oculi’ – ofwel ‘ogenzondag’. Deze naam is ontleend aan Psalm 25:  ‘Ik houd mijn oog gericht op de HEER, hij bevrijdt mijn voeten uit het net’.

In deze dienst hebben we Jan Willem Paarlberg herdacht, die op 13 maart jl. is overleden. Verderop in dit kerkblad leest u het in memoriam van Jan. We hebben onze verbondenheid met de familie Paarlberg tot uitdrukking gebracht in het zieken van het lied van verbondenheid: ‘Samen in de naam van Jezus’.

In de liederen die we in de dienst gezongen hebben stond het teken van de zondag centraal. Ook de lezing en de verkondiging sloten daarbij aan. Ds. Van der Weg stond met ons stil bij Johannes 9, waar verhaald wordt over de blindgeboren man, die door Jezus genezen wordt. Jezus maakt, nota bene op de sabbat, met behulp van speeksel en aarde, een mengsel dat hij op de ogen van de blinde smeerde. Jezus droeg de man op zich te wassen in Siloam, die dit deed, waarna hij kon zien. Verbazing alom, omdat de omstanders niet wisten hoe hiermee om te gaan: de buren niet die altijd spraken óver hun buurman, maar niet mét hem en hem naar de Farizeeërs brachten. De Farizeeërs niet die niet konden of wilden geloven en begrijpen dat hij nu, als zondaar zijnde, was genezen, kennelijk zonder reden. De ouders niet, die zich niet al te duidelijk wilden uitspreken, in de angst uit de geloofsgemeenschap te worden gestoten… De enige die duidelijk is, is de ex-blinde zelf die vast stelt dat hij eerst niet kon zien en nu wel en zijn geloof uitspreekt jegens de Mensenzoon.

Ds. Van der Weg hield ons voor dat de verhalen in het Johannes-evangelie nogal eens een dubbele boodschap kennen. Uit dit verhaal spreekt dat de zienden blind, zo u wilt verblind, zijn en dat de blinde(n) de ware boodschap zien. Tegen deze achtergrond sprak ds. Van der Weg over de Almacht van God: een God, die uitsluitend Licht is en waarin geen duisternis is. Die niet op ons neerkijkt alles laat gebeuren, zoals ziekte en verdriet, maar die met ons meegaat de diepte en ellende is als dat aan de orde is. De Almacht van God toont zich hierin dat de duisternis en de ellende niet het Laatste Woord. Dwars door de ellende heen zal het Koninkrijk van Licht ons de ogen openen, zo sprak ds. Van der Weg; Gods Liefde is Almachtig.

Volgende week zondag hoopt mw. ds. Marina van der Zwaag weer bij ons voor te gaan. We hopen dat u er dan ook allemaal weer wilt zijn.

Volgende week zondagavond is er een themabijeenkomst over het klimaat, onder leiding van Reinier van den Berg. Verderop in dit kerkblad leest u daar ook nog over. U wordt ook allen van harte uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn.

 

Op 13 maart jl. overleed Jan Paarlberg. Jan is geboren op 13 november 1935 in Leiden. Hij is opgegroeid in Aalsmeer, in de Wilgenlaan. Na zijn opleiding kwam hij te werken bij Maarse en Kroon. Hij ontmoette Ria en in 1965 zijn ze getrouwd. Samen kregen ze 2 prachtige kinderen: Pim en Esther. Toen er later kleinkinderen kwamen was hij ook daar zeer bij betrokken.

Jan was een sociaal bewogen mens - hij stond altijd klaar voor een ander. Zo hielp hij mee met het door zijn vader opgerichte ACOS (Aalsmeers Comité Ontspanning en Sanatoria) in de zestiger en zeventiger jaren. Hij droeg o.a. zorg voor de collectes waar mensen met een handicap en langdurig zieken mee ondersteund werden. Lange tijd heeft Jan ook de jeugd gereden naar de Otterlo-kampen.

Jan was graag bezig op de achtergrond met het verlenen van allerlei hand en spandiensten. In 2013 werd bij Jan kanker geconstateerd. Met zijn positieve instelling en met liefdevolle ondersteuning van Ria hebben ze met elkaar, ondanks moeilijke momenten,  nog mooie jaren gehad.

Op 13 maart is Jan toch nog onverwacht overleden. Hij mocht vredig naar zijn Vaderhuis gaan.

 

 

Passion Kudelstaart

Op vrijdag 19 april a.s. wordt in de RK kerk aan de Kudelstaartseweg de ‘Passion’  uitgevoerd. Er zijn twee voorstellingen: de eerste is ’s middags om 16.30 uur (kerk open om 16.00 uur) en de tweede is om 19.30 uur (kerk open om 19.00 uur). De entree bedraagt € 3,-- voor kinderen tot en met 12 jaar, voor alle anderen is de entreeprijs € 6,-- Dat is inclusief een consumptie. Kaarten zijn te koop bij het secretariaat van de (katholieke) pastorie en bij Gall & Gall op het winkelcentrum. Na de uitvoering is er gelegenheid om bloemen bij het kruis neer te leggen. Als u er heen wilt moet u wel haast maken: de kaartjes voor de avond-editie zijn inmiddels uitverkocht….

 

Klimaatverandering

Volgende week zondag, 31 maart, komt Reinier van den Berg naar de Spil. Hij geeft dan een presentatie over het actuele onderwerp “klimaatverandering”. De avond begint om 19.00 uur. Na de presentatie is er gelegenheid om vragen aan hem te stellen.

Hij gaf alvast een inleiding op zijn presentatie:

Wat is er tegenwoordig aan de hand met het weer? Neem de zomer van vorig jaar. De warmste ooit gemeten, en ook nog eens kurk- en kurkdroog. Was dit een incident of verandert het weer echt. Is het nu echt merkbaar? Klimaat op hol, zeg maar? Ja, daar lijkt het wel op. Sterker nog, dat is zo. Wereldwijd en in eigen land zien we de opwarming steeds duidelijkere vormen aannemen. Samen met die opwarming wordt het weer ook extremer. Wat kunnen we verwachten in de toekomst? Of valt daar weinig zinnigs over te zeggen. En nu we die klimaatverandering zo duidelijk zien, kunnen we dan het tij eigenlijk nog wel keren? En zo ja, hoe dan? Heeft het klimaatakkoord eigenlijk nog wel zin. Of gaat het alleen maar veel overlast en geld kosten?

Het is inmiddels serieus de vraag of we de opwarming van de aarde nog wel voldoende kunnen stoppen. Tenzij we alles op alles zetten en een extra troefkaart inzetten. Op basis van 5 pijlers laat ik zien, hoe we op een realistische manier de klimaatklok toch kunnen terugdraaien. En ook een einde kunnen maken aan dat andere nijpende wereldprobleem “Plasticsoup”.

Het is duidelijk. We leven in een wereld van grote bedreigingen maar ook van grote kansen. En uitdagingen. Laten we die kansen pakken en die uitdagingen aan gaan!”

 

Inloopochtend in De Spil

Woensdag,  3 april a.s. is er weer inloopochtend  in de ontmoetingshal van de Spil. Vanaf 10.00-11.30 uur is er gelegenheid om een kopje koffie of thee te drinken, een praatje met elkaar te maken, en voor wie wil met elkaar kaarten te schrijven voor zieken, ouderen enz.  De boekenhoek is deze ochtend geopend. Voor vragen en/of contact: bel 0297-345168.

De gastvrouwen deze ochtend zijn Anneke Faber en Herma Heijnen. Graag tot ziens in de Spil.

Paasmiddag diaconie

Pasen komt met rasse schreden naderbij. Dat betekent dat de traditionele paasbijeenkomst, georganiseerd door de diaconie, ook al heel snel nadert. Deze paasbijeenkomst zal plaatsvinden op D.V. 10 april. a.s. Alle gemeenteleden van 75 jaar en ouder hebben al een aparte uitnodiging gekregen, maar de bijeenkomst is bestemd voor alle gemeenteleden. U bent dus allemaal van harte uitgenodigd, ook al hebt u geen eigen uitnodiging in de bus gekregen.

Aan deze paasbijeenkomst wordt medewerking verleend door ds. Ruurd van der Weg uit Uithoorn. Ruud Kooning zal het orgelspel verzorgen. Op veler verzoek zal Piet Adema zijn zang weer ten gehore brengen. Rieneke de Bondt zal een paasverhaal verzorgen. Na het formele gedeelte is er informele ontspanning met een drankje. Het geheel wordt afgesloten met een broodmaaltijd. De aanvang is om 15.00 uur en de afsluiting om (ca. 19.00 uur). Toegang is gratis. Wel wordt u gevraagd u op uiterlijk 3 april a.s. op te geven bij één van de diakenen.

Uw diaconie

 

Ik wil iedereen bedanken voor vele vormen van medeleven voor en na mijn rugoperatie, het viel erg tegen maar het gaat langzamerhand beter. 
Anneke de Jong.

 

Opdracht

Een nieuwe lente, een nieuw geluid; nieuwe ronde, nieuwe kansen, Twee oude wijsheden, gemeenplaatsen zo u wilt, die elke keer in deze tijd van het jaar weer eens opgeld doen. Afgelopen week kwamen beide wijsheden wel heel nadrukkelijk ter tafel. Afgelopen maandag was er voor ons land een nieuw ‘geluid’; bij een misdadige actie in een tram in Utrecht, waarbij drie mensen om het leven zijn gekomen een aantal anderen verwond zijn. Er zijn al veel woorden over vuil gemaakt of dit nu een terreurdaad is of een ‘gewone criminele actie’  – dat is voor de slachtoffers en hun nabestaanden niet relevant: hun geliefden zijn dood of verwond, wat voor titel deze misdadige handeling verder ook krijgt.  En in een rechtstaat als de onze behoort dit bestraft te worden, en voor de toekomst zo mogelijk voorkómen.

Afgelopen woensdag hebben we onze stem uitgebracht voor een nieuw provinciebestuur. Bij de uitslag van die verkiezingen is duidelijk geworden dat groeperingen die zich afzetten tegen immigratie, tegen de islamgodsdienst en die de klimaatverandering ontkennen op grote sympathie van kiezers kunnen rekenen: van elke zes stemmende Nederlanders is er één die er in de stemming blijk van heeft gegeven dit gedachtegoed te onderschrijven. Een gedachtegoed dat, in de ogen van uw scribent, ver weg staat van onze taak om onze naaste die verdrukt of vervolgd wordt, of die het slachtoffer is van oorlog, geweld of honger, of andere ellende, liefdevol op te vangen te ondersteunen. Een gedachtengoed dat ver weg staat van verdraagzaamheid ten opzichte van andere godsdiensten of levensbeschouwingen. Een gedachtegoed ook dat regelrecht ingaat tegen onze taak om de wereld waarop wij leven zorgvuldig te beheren, zodanig dat wij die op een goede wijze aan onze kinderen en kleinkinderen kunnen overlaten.

Wie denkt dat dit allemaal wel in Nederland gebeurt, maar dat het in Kudelstaart zo’n vaart wel niet zal lopen heeft het mis – een korte analyse van de verkiezingsuitslagen in Aalsmeer (en ook in Kudelstaart) leert dat het aantal stemmers op deze groeperingen fors bóven het landelijk gemiddelde ligt.

Het signaal dat hiervan naar ons uitgaat is dat wij, ook kennelijk als kerk, er niet voldoende in zijn geslaagd om de boodschap van naastenliefde en goed rentmeesterschap uit te dragen naar buiten. Het betekent dat er de komende jaren nog een grote opdracht voor ons ligt – om die meningsvorming te keren. Een meningsvorming die wél tot een betere vrede en veiligheid leidt, voor ons allemaal. En tot een wereld waarop onze nakomelingen goed kunnen leven.  Daar hebben we geen Minerva – of haar Griekse evenknie Pallas Athene – voor nodig, alleen maar onze Bijbelse opdracht!

Scribent Kudelstaart