U bent hier

Kerkblad voor zondag 28 oktober 2018

Door scribent op 22 oktober 2018 10:50

Rondom de diensten

Afgelopen zondag werd de Heilige Doop bediend aan Daniël Poesiat, zoon van Laurens en Martine. In deze feestelijke dienst hadden beide opa’s een verantwoordelijke taak. Opa Rob bediende de doop aan zijn kleinzoon en opa Jan bespeelde het orgel. Het gedeelte van de preek werd ingevuld door onze eigen predikant, dominee Hans van Dalen. Hij sprak met ons over Psalm 23, waarvan vers 4 de tekst van de preek was: “Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij, uw stok en uw staf geven mij moed”. Dit Bijbelgedeelte gaat over een kudde (schapen en geiten), die door de herder geleid wordt door de gevaarlijke woestijn van Judea.

Ieder mens heeft perioden in zijn leven, dat hij of zij door een donker dal gaat, getroffen door zwaar ongeluk, door ziekte of gebroken liefde. Maar juist dan, als het zo donker is dat je geen uitkomst meer ziet, juist dan ben je niet alleen, dan mag je roepen “help mij, red mij en laat me niet meer los!”. Dan zal de herder komen om je te redden, de Goede Herder weet wie je bent en hoe je heet. 

Aanstaande zondag hoopt pastor mevrouw A.M. van Gaalen - van Veen bij ons voor te gaan. We hopen u allen weer te mogen begroeten.

 

Jas kwijt

Toen mevrouw Visser afgelopen zondag, na de dienst, naar huis wilde gaan hing haar brons/paars kleurige jas niet meer aan de kapstok. Als iemand weet waar de jas is, wil hij/ zij dan contact opnemen met één van de scriba’s? Tel. 0297-346035 of 06-12687821.

 

Gebedskring

Iedere dinsdagavond om 19.00 uur komen gemeenteleden bij elkaar in De Spil om voor onze gemeente, ons land en de wereld te bidden. Iedereen die het fijn vindt om samen God te danken voor wie Hij is en te bidden voor datgene wat op ons hart ligt, is van harte welkom. We sluiten af om uiterlijk 20.00 uur. Twijfel je nog, kom dan gewoon een keer langs. Is er iets waarvoor je gebed wil, laat het ons weten!  

Carla van Oostveen, tel. 320465.

 

Wij doen weer mee met Schoenmaatjes!

Wil jij iets doen voor een kind in een arm land? Versier en vul dan een schoenendoos. Als schoenmaatje laat jij weten dat je aan een kind ver weg denkt. Jouw schoenendoos wordt een prachtig cadeau.

Vanaf vandaag liggen er op de tafel boekjes met extra informatie over het vullen van zo'n waardevol cadeau voor een kind in een arm land. Het is echt niet alleen voor kinderen. Iedereen kan en mag een schoenendoos vullen!! Inleveren t/m 10 november.

Met een mooi boeket bloemen maak je mensen gelukkig

De diaconie biedt aan alle leden van onze kerk, die de leeftijd van 75 jaar bereiken  een bloemetje aan in de week dat zij jarig zijn. Daarnaast zorgt de diaconie jaarlijks voor een Paas-en Kerstattentie in de vorm van een plant. Ook aan de mensen, die het moeilijk hebben wordt gedacht, zij krijgen een boeket bloemen ter bemoediging . Onze missionaire bos aan het einde van iedere maand wordt ook zeer op prijs gesteld. De ontvangers zijn zeer geroerd , dat zij vanuit onze kerkgemeenschap  een boeket ontvangen.

Tegenwoordig worden wij in Nederland steeds ouder, daardoor stijgt het aantal bossen, dat wij iedere week nodig hebben .Dat geldt ook voor het aantal Paas-en Kerstattenties.

Om die reden vraagt de diaconie of u ons wilt steunen tijdens de diverse collectes, die dit jaar voor het Bloemenfonds gehouden worden. De eerste was op 28 april jl. en de tweede collecte zal op zondag 28 oktober a.s. plaatsvinden.

Het is ook mogelijk om ons te steunen via donaties aan de Diaconie Protestantse Gemeente Kudelstaart op Bankrekeningnummer:

NL10FVLB 0635816504 t.b.v. het Bloemenfonds

Namens de diaconie alvast onze hartelijke dank voor uw bijdrage. Uw Diaconie

Mededeling

In de kleine kerkenraad van 11 oktober jl. is besloten dat we bij het afkondigen van de bloemengroeten, geen adressen meer aflezen. Dit is besloten i.v.m. de wet op de privacy. De gehele dienst is namelijk, door ieder die dit wil, te beluisteren op het internet

Scribaat.

 

Wijziging bankrekeningnummers

Per 1 november veranderen de rekeningnummers van alle betaalrekeningen de SKG-bank.  

De nieuwe nummers zijn vanaf 1 november:

Kerk: NL 90 RABO 0373724012  

Diaconie: NL 22 RABO 0373740174  

Diaconie: NL 66 RABO 0373740158

Z.W.O.: NL 44 RABO 0373740166

Jeugdraad: NL 68 RABO 0373724020

 

Vierhonderd jaar Synode van Dordrecht: het begin van de synode (2).

In de relatief vredige periode tussen 1609 en 1621 (de periode van het zogeheten ‘Twaalfjarig Bestand’  in de Tachtigjarige Oorlog) kon het sluimerende conflict tussen de aanhangers van Arminius en die van Gomarus oplaaien (zie het stukje in het kerkblad van twee weken geleden). 

De Arminianen werden gezien als zijnde bereid om compromissen te sluiten met de tegenstander in de politiek oorlog: de Spanjaarden. De Gomaristen waren daartoe niet bereid en beschouwden de Arminianen  daarom ook min of meer als politieke verraders. En dan blijkt fakenews niet iets dat alleen maar nu gebeurt via Facebook of Twitter: in de jaren voorafgaand aan de synode hebben de twee partijen elkaar (en het publiek) fel bestookt met pamfletten vol met waarheden, halve waarheden en onjuistheden; pamfletten die alleen maar ten doel hadden om de publieke opinie in het eigen voordeel te beïnvloeden en waarin theologie en politiek hand in hand gingen.

 

De Synode van Dordrecht is niet van het ene op het andere moment tot stand gekomen. Al meer dan een jaar tevoren waren er plannen om een kerkvergadering te houden. Er bestond alleen geen overeenstemming of het een provinciale synode voor ‘Holland’  moest worden – wat de Arminianen wilden, of een landelijke, wat de Gomaristen wilden.  Het standpunt van beide groepen was ingegeven door de houding van ‘Holland’ – bij met name bij de Staten van Holland en andere gezagsdragers, waaronder bijvoorbeeld Johan van Oldenbarneveldt en Hugo de Groot.  Die schaarden zich méér achter de Arminianen dan (de) andere gewesten. Dit had te maken met het feit dat vooral de Hollanders  graag een definitief einde wilde maken aan het conflict met Spanje, omdat dit slecht was voor de handel. Onder leiding van de Engelse ambassadeur in de Nederlanden is dit vraagstuk uitgewerkt  en  uiteindelijk beslecht: er zou een landelijke vergadering plaatsvinden.

 

Voorafgegaan door een kerkdienst in de Grote Kerk van Dordrecht, is op 13 november 1618 de synode gestart. Het deelnemersveld was breed; behalve 37 predikanten en 19 ouderlingen, woonden ook 5 hoogleraren en 18 commissarissen de vergadering bij. Daarnaast waren er 25 vertegenwoordigers uit calvinistische kerken uit Engeland, Schotland, Duitsland en Zwitserland.  De vergadering werd voorgezeten door de – Gomaristische – dominee Johannes Bogerman uit Leeuwarden en vond plaats in de Kloveniersdoelen in Dordrecht; dit was een soort  kazerne voor de plaatselijke schutterij.  Deze vergadering was de eerste van in totaal méér dan 150 vergaderingen die in de periode tot 9 mei 1619 werd gehouden…..  (wordt vervolgd).

Scribent Kudelstaart