U bent hier

Kerkblad voor zondag 25 november 2018

Door scribent op 18 november 2018 21:49

Rondom de diensten

Afgelopen zondag ging ds. Ruurd van der Weg uit Uithoorn bij ons voor. Aan de hand van het gedicht ‘Het laatste oordeel’  van Ilja Leonard Pfeiffer en de film ‘Turist’  van de Zweedse filmmaker Ruben Östlund, hield ds. Van der Weg ons voor dat ons denken en handelen nogal eens belemmerd wordt door oordeelsvorming – bijna altijd gebaseerd op enkele feiten of incidenten en meestal negatief. Dat oordeel wordt niet alleen door anderen geveld, maar is – evengoed vaak – een zelfoordeel. ‘We doen het nooit goed genoeg’. En als dat negatieve beeld niet uit ons verleden of onze opvoeding komt, komt dat vaak uit het huidig maatschappelijk bestel. Dat draagt daaraan op twee manieren bij. Door de lat steeds hoger te leggen en door ‘overal een mening over te (moeten) hebben’.  Ds. Van der Weg wees op de social media en de uitingen die daar voorbij komen – zelden genuanceerd, meestal scherp en zwaar veroordelend. Dat is niet het beeld dat vanuit de Bijbel tot ons komt, zo gaf ds. Van der Weg aan.  Er is uiteindelijk maar Eén die een ‘laatste oordeel heeft’ en in dat oordeel wordt de balans van ons hele leven opgemaakt door de Eeuwige – een oordeel waar we niet bang voor hoeven te zijn, maar waar we naar uit mogen zien.

Voor de kinderen was er vandaag een Kindernevendienst XL. Het thema voor de kinderen was: ‘Kun je God zien, voelen, ruiken, proeven en horen?’  Vóór de zegen zijn de kinderen in de volwassendienst gekomen en hebben zij ons laten ervaren wat zij in hun dienst gedaan hebben.

Volgende week zondag is het Eeuwigheidszondag, ofwel de laatste zondag van het kerkelijk jaar. In die dienst hoopt ds. Van Dalen bij ons voor te gaan. We staan dan stil bij de gemeenteleden die in het afgelopen jaar van ons zijn heengegaan en zullen voor hen een traan in de kruik doen (Psalm 56 : 9). Ook voor andere mensen dan gemeenteleden die ons – in het afgelopen jaar of al eerder – zijn voorgegaan, worden tranen in de kruik gedaan. Gemeenteleden hebben ook de ruimte om dat zelf te doen.

Verder zullen we met elkaar het Heilig Avondmaal vieren. In deze dienst wordt ook medewerking verleend door Carin Bremer en Wilma Schoenmaker, zij zullen zingen o.l.v. organist Theo Griekspoor. We hopen dat u allemaal weer aanwezig wilt zijn

 

Jeugdkerk XL

A.s. zondag, 25 november, is er weer Jeugdkerk XL en het belooft een heel interessante te worden.

De gast is deze keer Gendro Schijf. Gendro is bekend geworden van het TV-programma ‘ Spoorloos’ . Hij ging in Indonesië op zoek naar zijn biologische ouders. Die ontdekkingsreis had veel gevolgen voor hem. Gendro is christen en ook nog muzikant en zanger.

Tijdens de Jeugdkerk XL zal hij ook dat laten horen. We rekenen op een grote opkomst.

Alle jongens en meiden van 12 – 20  jaar zijn welkom. En neem vooral vriend(inn)en mee. Het wordt echt gaaf. Inloop 10.00. Tijd: 10.30-11.30.

Koos Koelewijn

 

Kerstkaartenactie

Ark Mission organiseert kerstkaartenactie voor gevangenen en dak- en thuislozen.Na het succes van de voorgaande jaren organiseert Ark Mission dit najaar voor de tiende keer een grote Kerstkaartenactie. U kunt kerstwensen sturen aan gevangenen in ons land en aan mensen in de maatschappelijke opvang.

De opzet is eenvoudig: schrijf een bemoedigende tekst op een (kerst)kaart, onderteken alleen met uw voornaam en eventueel uw woonplaats en stuur uw kaart(en) naar Ark Mission Kerstkaartenactie, Oude Amersfoortseweg 79, 1213 AC Hilversum. Ark Mission zorgt ervoor dat uw kaarten rond kerst worden uitgedeeld aan gevangenen of mensen in opvangcentra. Tekeningen zijn ook welkom.

U kunt thuis de kaart schrijven en zelf opsturen, maar u kunt ook a.s. zondag, op 25 november, na de dienst in de ontmoetingshal een kaart schrijven en inleveren bij Joke van Leeuwen of in de doos bij de campagnekaarten stoppen. Wij zorgen dan voor verzending naar ArkMission.

Namens de missionaire werkgroep, Joke van Leeuwen

Schoenen

Op D.V. 2 december hopen we als gemeente stil te staan bij het feit dat we veertig jaar onze eigen ‘Samen-op-Weg-gemeente’  zijn.  Daaraan willen wij als diaconie ook aandacht geven. ‘Veertig’  is een bijzonder getal. De regen die ten tijde van Noach de aarde veertig dagen teistert, het volk Israël dat veertig jaar door de woestijn trekt alvorens het land Kanaän wordt betreden,  Jona, die aangeeft dat de stad Ninevé over veertig dagen wordt verwoest, Jezus die veertig dagen in de woestijn verblijft – het zijn zomaar een paar Bijbelse verhalen, die moeiteloos met anderen kunnen worden aangevuld. In de Bijbel symboliseert het getal veertig vaak dat er wordt vooruit gekeken naar de toekomst – en waarbij afscheid genomen wordt van bepaalde dingen.

 Wij willen als diaconie een beetje bij die gedachte aansluiten en u vragen afscheid te nemen  van ‘schoenen die u toch niet meer draagt’, maar nog lang niet rijp zijn voor de vuilnisbak. In  het zuiden van Suriname ligt een klein Indianendorp, genaamd Palumeu, dat bijna geheel verstoken is van de bewoonde wereld. Het kan slechts uit de lucht en via het water (vijf dagen varen van Paramaribo door rivieren met forse stroomversnellingen) worden bereikt. Het ligt echt, zoals wij dat noemen ‘midden in de rimboe’. De inwoners, een paar honderd mensen, lopen letterlijk op blote voeten of op badslippers door het dorp, maar ook door de jungle. Zij doen dat niet omdat zij dat prettig vinden (al zal dat voor sommigen best gelden), maar omdat zij geen schoenen hebben en er redelijkerwijs ook geen geld is om fatsoenlijk schoenen te kopen.

Vanuit (de christelijke kerk in) dat dorp is de vraag bij ons neergelegd of wij de mogelijkheid hebben om voor(gedragen, maar niet áfgedragen) schoenen te zorgen voor de dorpelingen. Wij vinden dat als diaconie een uitdaging en prima passend binnen de doelstelling van ons en onze ZWO-commissie.

Wij vragen u daarom, als u nog schoenen in de kast hebt staan die u niet (meer) draagt, die schoenen aan ons als diaconie te doneren – u kunt ze in de kerkdiensten van 2 december en van 9 december inleveren. Wij zullen er dan, in overleg met de ZWO-commissie voor zorgen, dat de schoenen in Palumeu terecht komen. Er gelden wel enkele eisen. Het gaat om:

  • schoenen in de maten 28 tot en met 40 (de dorpelingen hebben kleine voeten);
  • kinder-, dames- en herenschoenen;
  • het gaat om ‘gesloten schoenen’ met veters, met klittenband of instappers (géén slippers);
  • schoenen die nog een zodanige kwaliteit hebben dat u ze zelf nog zou willen of kunnen dragen – deze eis klinkt wellicht een beetje bot, maar wij vinden dat wij voor schoenen moeten zorgen waarop nog fatsoenlijk kan worden gelopen en niet voor schoenen ‘die ternauwernood uit de vuilnisbak zijn gered’.

Wij vertrouwen op uw medewerking en de inwoners van Palumeu hopen op een goede schoenenactie.

Uw diaconie

Girls only!

Ha meiden!

Omdat een aantal van jullie graag dansen en daarna nog naar huis moeten rijden,

is er een wijziging in de tijden.

Dan hoeven we aan het begin van de club niet op jullie te wachten.

Het begint vanaf nu om 19:00 uur en eindigt het rond achten.

Aankomende woensdag is er weer club en wordt het weer genieten,

want we gaan iets doen wat te maken heeft met de Sint en zijn Pieten.

De rest blijft natuurlijk nog even geheim,

en vandaar dat dit berichtje geschreven is als rijm.

We hopen jullie woensdag allemaal te zien!

Groetjes van Kitty en Marti(e)n(e)

 

Kerstmusical

We knipperden even met onze ogen, en toen was het ineens half november! Hoog tijd om te starten met de kerstmusical.

Voor dit jaar hebben we een musical uit de kast getrokken die sommigen van jullie nog wel zullen herinneren: Opa Knoest vertelt het kerstverhaal.

Er heeft zich al een aantal mensen opgegeven voor een rol, daar zijn we natuurlijk heel blij mee, maar we zoeken er nog een paar meer. Het zou fijn zijn, gezien de beperkte tijd die we hebben, wanneer je je snel opgeeft.

De minimale leeftijd voor een rol is groep 5 van de basisschool (dus minimaal 8/9 jaar).

Anders dan voorgaande jaren hebben we dit jaar geen koor waar je je voor op kunt geven. Natuurlijk wordt er wel gezongen in de musical, dus laat je vooral verrassen op tweede Kerstdag.

We oefenen vanaf volgende week zondag  (25 november) iedere zondag na de dienst. We hopen op jullie medewerking!

Groetjes van Simone en Martine 

Avondmaalscollecte “Stap Verder”

In het stadsdeel Amsterdam Zuidoost wonen zo’n 80.000 mensen van 135 nationaliteiten. De helft van hen zijn eerste generatie allochtonen. Alle problemen die bekend zijn in multiculturele achterstandswijken komen hier voor. Er zijn veel migranten die de Nederlandse taal niet spreken en mensen die verdwalen tussen instanties. Daarnaast is er armoede en uitval op scholen. Sinds september 2010 staat midden in de Bijlmer het diaconaal oecumenisch centrum ‘Stap verder’. Het centrum wordt gedragen door zes kerkelijke gemeenten in Zuidoost. ‘Stap verder’ heeft een spreekuur, verwijst mensen door naar instanties, biedt taallessen en heeft een ouder-kindproject. Maar vooral is het centrum een plek midden in de wijk waar de kerken diaconaal present zijn in de samenleving. Voor mensen die nergens anders terecht kunnen.

 

Vierhonderd jaar Synode van Dordrecht: de resultaten (slot)

De Synode van Dordrecht, die duurde van 13 november 1618 tot en met 9 mei 1619 (en waartussen door de Synodegangers 154 keer werd vergaderd) is niet stilletjes in onze geschiedenisboeken verdwenen. De besluiten die daar zijn genomen hebben een grote impact gehad (en hebben dat nog steeds!) op onze samenleving. Die impact was zowel politiek als religieus. In politiek opzicht betekende het dat de invloed van de Oranjes op het bestuur van ‘De Noordelijke Nederlanden’ werd verstevigd en dat politici die meer zeggenschap wilden voor de (gegoede) burgerij een nederlaag leden.  Dat kwam, enkele dagen na afloop van de synode al tot een ontlading in de onthoofding (op 13 mei 1619) na een kort showproces van enkele dagen van Johan van Oldenbarnevelt.

In religieus opzicht heeft de synode de basis gelegd voor de ordening van de ‘Kerk van de Reformatie’  - waarbij, (eigenlijk te) kort door de bocht gezegd, de bij velen nog bekende Nederlands-Hervormde Kerk de Staatskerk werd. Alle splitsingen en scheidingen die in latere jaren of eeuwen in de protestantse kerken zijn ontstaan, vinden hierin uiteindelijk hun wortels.

Verder zijn in deze synode de zogeheten ‘Drie Formulieren van Enigheid’  vastgesteld – de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels. Deze laatstgenoemde wordt ook wel de ‘Vijf artikelen tegen de Remonstranten’  genoemd – en daarmee is het kringetje weer rond.  Deze drie formulieren spelen, met name in protestantse kerken met een meer orthodoxe opzet, nog steeds een grote rol in de eredienst.

In deze synode is ook de opdracht gegeven om te komen tot één Bijbelvertaling – die is er een kleine twintig jaar later (in 1637) ook gekomen: de Statenvertaling – ofwel de ‘moeder van alle daarna gekomen vertalingen’, die ook heden ten dage nog steeds een grote rol speelt in ons kerkelijk – en maatschappelijk  - leven.

En het is ook deze Statenvertaling geweest die onze huidige Nederlandse taal diegaand heeft beïnvloed.  Deze vertaling ‘uniformeerde’  alle Nederlandse ‘dialecten’ en doorspekte onze taal met tientallen woorden, zegswijzen en uitdrukkingen.

Hiermee komt de reeks in het kerkblad over de Synode van Dordrecht tot een eind. Ik kan zeggen: het is volbracht  U kunt zeggen dat u met deze stukjes misschien schellen van de ogen zijn gevallen of dat ze u juist een doorn in het oog waren en u die scribent het liefst de mond zou willen snoeren. Het is wat het is, maar al die zegswijzen hebben één ding met elkaar gemeen – ze komen allemaal uit de Statenvertaling.

Scribent Kudelstaart