U bent hier

Kerkblad voor zondag 25 maart 2018

Door scribent op 18 maart 2018 22:31

Rondom de diensten

Afgelopen zondag ging ds. A. v.d. Stoel uit Amsterdam bij ons voor.

De kinderen hadden deze zondag kindernevendienst XL, waar zij het met elkaar hebben gehad over het laatste Avondmaal van Jezus.

Aanstaande zondag zal ds. J. van Dalen bij ons voorgaan, we hopen u weer te mogen begroeten. Voor de tieners is er jeugdkerk XL, verderop leest u/jij hier meer over.

 

Uit de pastorie

Gods licht overwint de duisternis

In de week voor Pasen gaan we het voetspoor volgen dat de HEER ons heeft nagelaten. Hij ging de weg naar de dood voor ons. Hij heeft ons ook het voorbeeld gegeven van vergeving en opoffering. In de Stille Week horen wij opnieuw de lijdensgeschiedenis met als thema ‘Gods licht overwint de duisternis’.

Zondag 25 maart

- In de morgendienst (10.00 uur) van deze Palmzondag horen we hoe Jezus de stad Jeruzalem binnenkomt. Niet hoog te paard maar nederig op een ezel.

- ’s Avonds (om 19.00 uur) is er een korte viering met liederen en gebeden uit Taizé. Als je van tevoren de liederen (in verschillende stemmen) wilt oefenen, ben je vanaf 17.00 uur welkom. Het is niet moeilijk, dus kun je zingen, zing dan mee. Tussendoor is er dan een broodje om te eten. De muziek en de liederen zijn ook van tevoren al beschikbaar. Even een mailtje (predikant@sow-kudelstaart.nl) of een telefoontje (0297-761672) is voldoende om daarin mee te doen. 

Woensdag

- Op woensdag, op de Paasmiddag van de diaconie, gaan we luisteren, zingen en mediteren over de 7 kruiswoorden én de woorden die Jezus sprak na Zijn opstanding. Piet Adema (zang) en Ruud Kooning (orgel) zullen hieraan meewerken.

Donderdag: 19.30 uur

- Muzikale medewerking van twee dwarsfluitspelers is er op Witte Donderdag. We zijn heel blij dat Mirjam van Soest en Britt Stronkhorst hun muzikale talent willen inzetten in deze kerkdienst, die om 19.30 uur begint. We staan stil bij de reiniging die ons door Jezus is gebracht en vieren het heilig Avondmaal aan tafel.

Vrijdag: 19.30 uur

Op Goede Vrijdag (ook om 19.30 uur) is het de goede gewoonte om het gehele lijdensevangelie achter elkaar te lezen. Dit jaar klinkt het uit Johannes 18 en 19. Tussendoor zingen we de liederen die daarbij passen. Nadat we gehoord hebben dat Jezus gestorven en begraven is, gaan we in stilte uiteen.

Zaterdagavond: 20.30 uur

Op de avond, na zonsondergang vieren we de doorbraak van het Licht des levens in de nacht van zonde en ellende. De nieuwe Paaskaars wordt binnengedragen en wij mogen ons licht ontsteken aan dat licht. We verlaten de kerk met de klanken van het loflied in ons hart: ‘U zij de glorie, opgestane HEER’.

Paaszondag: 1 april, 10.00 uur

Op Paasmorgen begroeten we elkaar met de groet: ‘De HEER is waarlijk opgestaan!’. In deze Paasmorgendienst wordt het extra feestelijk door de medewerking van het Interkerkelijk Koor United uit Uithoorn o.l.v. Rob van Dijk. De dirigent kennende zal het een prachtig feest worden. Echt een Paasjubel. In de dienst zullen de kinderen weer hun bijzondere plaats innemen. Ook op hun kindernevendienst is er een speciaal programma. Echt een dienst dus voor het gehele gezin, voor jong en oud. En neem gerust uw vrienden, buren en bekenden mee!  

Ik wens u een goede voorbereiding op het Paasfeest toe.

Met een hartelijke groet, ds. Hans van Dalen

 

Vanuit de kerkenraad

Recent is de kerkenraad weer bijeen geweest met alle ambtsdragers.

De Kiescommissie is voortvarend bezig met leden te benaderen voor de vijf vacatures vanaf 17 juni a.s..

De informatiebijeenkomst voor de mogelijke kandidaten voor deze vacatures is gepland op dinsdag 10 april.

Heeft u of jij een oproep gehad, overweeg dan hoe je steentje kan bijdragen aan onze gemeente. Heb je vragen of twijfels kom dan naar deze informatieavond. Schroom niet en proef de sfeer.

Vanuit de kerkenraad wordt in een commissie een voorstel uitgewerkt voor een bezinningsruimte in ons kerkgebouw De Spil. Dit najaar willen we starten met beleidscommissie voor een beleidsplan vanaf 2019. De aftrap van dit plan willen we doen in november op de bezinningsdag van de kerkenraadsleden met nieuwe leden beleidscommissie. Uit de brainstromsessie een “Open huis” in de kerkenraad, hoe kunnen nieuwe missionaire/diaconale activiteiten oppakken, zijn een zestal onderwerpen geselecteerd voor verdere uitwerking van het idee in commissies.  Noteer alvast in uw agenda: 10 mei Hemelvaart, dauwtrappen i.s.m. RK-kerk, 24 mei gemeenteavond.                                                                   

Wim Poortvliet, voorzitter.

Jeugdkerk XL

25 maart is de eerste Jeugdkerk XL Jeugdkerk XL is een complete dienst voor jongeren van 12-20, van welkom t/m zegen, waarbij veel gebruikt gemaakt wordt van moderne media (filmpjes via You-tube e.d). Er is geen preek, maar een interview met een bekend of bijzonder  persoon (kan ook uit onze gemeente zijn) aan de hand van een Bijbels/actueel thema. Voorbeelden: een politicus, een vluchteling, een dominee.

Tijd: op zondag van 10.30 – 11.30, maar met inloop vanaf 10.00 uur en uitloop tot 12.00. Gast op 25 maart is Aart Kraak.en het thema is “Gevangen”. Sommige jongeren zullen Aart kennen als leider van Otterlo-kampen. Verder werkt Aart bij het Leger des Heils en is buddy in Amsterdam. Heel bijzonder is zijn vriendschap met iemand die in Amerika in een dodencel zit. Hij is daar eind vorig jaar op bezoek geweest en beleefde zo een Kerst tussen de moordenaars.

Ben je tussen de 12 en de 20: Welkom!. Bent u ouder van een jongere tussen de 12 en de 20: geef het door!

De voorbereidingsgroep Eline, Jens, Kristian en Koos

 

Hulp gezocht

Op 25 maart staan de jaarlijkse paasattenties weer klaar in de gang bij de kerkzaal. Het zijn er ongeveer 100 , die allemaal rondgedeeld moeten worden.

Wij doen graag een dringend beroep op uw behulpzaamheid…. Wilt u alstublieft meehelpen de plantjes “rond te brengen” en te overhandigen aan alle 75-plussers van Kudelstaart en een aantal mensen, die een opkikkertje nodig hebben ? We weten, dat de attenties heel erg op prijs worden gesteld. En vele handen maken licht werk, toch ?

Alle attenties zijn voorzien van een sticker met naam en adres. Dat is wél zo handig….

Doet u ook mee ? Alvast dank voor uw medewerking. Het wordt zeer op prijs gesteld. Uw diaconie.

 

Kerkdienst XL
In navolging van de Kindernevendienst en de Jeugdkerk zal er op 15 april een kerkdienst XL worden georganiseerd. Het thema van deze dienst is vissen.
Niet alleen de preek zal over dit thema gaan …….. achter in de kerk zullen tafels staan, waaraan de preek een creatief vervolg zal krijgen. Aan deze tafels zullen na de dienst twee workshops plaats hebben, die gegeven worden door mensen van de Werkschuit. Je hoeft geen creatief genie te zijn om mee te doen, iedereen van jong tot oud kan het!!! Aan één tafel zal worden gehandletterd (= mooie letters tekenen, zoals de monniken vroeger deden) en aan de andere tafel zal worden geschilderd. Natuurlijk wordt er gezorgd voor koffie/ thee en limonade en er zal deze zondag voor iedereen een broodje zijn. In de hal liggen intekenlijsten om mee te doen aan het handletteren/ schilderen. Voor beide activiteiten kunnen 15 volwassenen en 5 kinderen (vanaf 6 jaar) zich opgeven. Aan de volwassenen zal een bijdrage van € 5 gevraagd worden en voor de kinderen is het gratis. Voor kinderen jonger dan zes jaar zal een aparte tafel klaarstaan, zodat ook zij mee kunnen doen.
We hopen op deze manier met elkaar, van jong tot oud, een goede en gezellige Kerkdienst XL te hebben! Mis dit niet….schrijft u alvast in!!!!
Commissie Vorming & Toerusting

 

Deurcollecte zondag 25 maart                                                               

Aanstaande zondag is de deurcollecte voor Oeganda, Kerk in actie schrijft hier het volgende over:                      Steun voor kwetsbare gezinnen in Noord-Oeganda
Armoede, ziekte en huiselijk geweld maken het leven van moeders in Oeganda zwaar. Mothers' Union, het vrouwennetwerk van de Orthodoxe Kerk, wil hier verandering in brengen. Medewerkers bezoeken vrouwen in gebieden waar door de jarenlange burgeroorlog veel geweld is geweest. Het leven van vele gezinnen is hierdoor totaal ontwricht. Veel mannen drinken te veel en zijn gewelddadig. Vrouwen worden dagelijks geconfronteerd met huiselijk geweld. Zij kunnen bij de medewerkers van Mothers’ Union samen met hun man relatiecursussen volgen, waarin ze leren elkaar te respecteren in hun eigen rol in het gezin. Ook geeft Mothers’ Union voorlichting over hiv/aids, traint ze vrouwen in het omgaan met conflicten en versterkt ze de positie van vrouwen in de kerk. Hierdoor voelen vrouwen zich gesterkt om een actievere rol te spelen in hun gezin, kerk en dorp. 
Met deze collecte steunt u het werelddiaconale werk van Kerk in Actie zoals Mothers’ Union in Oeganda. Van harte aanbevolen!
Geeft u ook? Dit kan ook op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte 40dagentijd.                                                                          

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?Hartelijk dank!