U bent hier

Kerkblad voor zondag 24 juni 2018

Door scribent op 24 juni 2018 21:54

Rondom de diensten

Afgelopen zondag ging ds. Hans van Dalen bij ons voor, het was een feestelijke dienst waarin we afscheid als ambtsdrager genomen hebben van:

-Jos Blom als kerkrentmeester

-Henny de Jeu als ouderling pastoraat

-Leo Eveleens als ouderling pastoraat

-Marjolein v.d. Zwaard as ouderling coördinator

-Erna Roodenburg als ouderling coördinator

We danken hen allen voor het vele werk dat hij hebben verricht voor onze gemeente.

Herbevestigd zijn:

-Truus de Geus als ouderling pastoraat

-Anneke de Jong als pastoraal medewerker

-Piet de Geus als diaken

-Rik v. Osnabrugge als diaken

 Nieuw bevestigd zijn als ambtsdragers/pastorale medewerkers:

-Ruud Pattiapon als ouderling coördinator

-Margreet v. Tol als ouderling coördinator

-Tineke v.d. Blonk als pastoraal medewerker

-Ina Verheul als pastoraal medewerker

-Letty Groenveld als pastoraal medewerker

 De kerkenraad is dankbaar voor deze mensen die zich willen inzetten voor onze gemeente en bidden hen Gods steun en ook uw steun als gemeente toe bij het werk dat zij mogen gaan doen.

 Aanstaande zondag zal ds. ds. J. van Dalen bij ons voor gaan, we hopen met elkaar het Heilig Avondmaal te vieren.

U bent allen van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

 

 

Uit de pastorie

Lichaam en bloed van Christus 

Afgelopen zondag konden we ambtsdragers bevestigen. We zijn erg blij dat we de organisatie weer op orde hebben. Vijf aftredende en vijf nieuwe bevestigde gemeenteleden. Het resultaat: we blijven op volle sterkte. Maar dat betekent niet dat alles bij het oude is gebleven. Voor de organisatie is het fijn dat er twee nieuwe coördinatoren zijn gekomen. Best wel een hele klus – zeker omdat ze twee kundige ‘aftreders’ moeten opvolgen. Ook zijn er drie pastoraal medewerkers bijgekomen, terwijl er ouderlingen afscheid hebben genomen. Er zijn dus per saldo minder ouderlingen-pastoraat. Een simpel rekensommetje. Waarom ik het niet erg vind dat het zo gaat? Omdat hiermee het pastoraat op peil blijft. Pastoraat zou je het geraamte van de gemeente kunnen noemen. Of de bloedsomloop. Het omzien naar elkaar in Jezus’ Naam hopen we zo op peil te houden. Niet alleen door de speciaal er voor aangestelde pastoraal medewerkers en ouderlingen, maar door ieder gemeentelid: ‘God roept ons ALLEN tot de daad’, hebben we zondag gezongen. Goed functionerend pastoraat is een onmisbare voorwaarde om samen het lichaam van Christus te vormen met de HEER als Hoofd.

Komende zondag kunnen we dat samen vieren aan het Heilig Avondmaal. Daarin beleven we niet alleen dat Jezus Zijn bloed gegeven heeft voor ons, maar ook dat Zijn bloed als vreugdewijn door onze aderen mag stromen. Wij gedenken niet alleen dat Hij Zijn lichaam gaf om verbroken te worden tot volkomen verzoening van al onze zonden. We vieren ook dat wij als gemeente Zijn lichaam vormen.     

 Met een hartelijke groet, ds. Hans van Dalen

 

Avondmaalscollecte

De tweede collecte a.s. zondag is voor het Avondmaals project:

Stap Verder Amsterdam Zuidoost.

Stap Verder is een samenwerkingsproject van de Sociëteit Afrikaanse Missiën ( SMA ) en Stichting Pastoraal Diaconaat Centrum Bijlmermeer ( SPDCB ).

Zij ontwikkelen activiteiten en projecten om inwoners van Zuidoost  een stap verder te brengen.

In dit stadsdeel wonen ongeveer 80.000 mensen van 135 nationaliteiten. De helft van hen zijn eerste generatie allochtonen. Er zijn veel immigranten, die de Nederlandse taal niet spreken en die verdwalen tussen de instanties .Daarnaast is er armoede en uitval op school.

Sinds 2010 staat er midden in de Bijlmer het diaconaal oecumenisch centrum Stap Verder en wordt gedragen door 6 kerkelijke gemeenten in Zuidoost.

Stap Verder heeft een spreekuur, verwijst mensen naar instanties, biedt taallessen en heeft een ouder-kind project. Maar vooral is het centrum een plek in de wijk, waar de kerken diaconaal aanwezig zijn in de samenleving, Voor mensen, die nergens anders terecht kunnen bv. Uitgeprocedeerde vluchtelingen, zoals u vorig jaar nog hebt kunnen zien in een TV programma.

Zij bieden taallessen aan en hebben Taalmaatjes. Zij beschikken ook over een Kenniscentrum met toegang tot praktische voorzieningen zoals een postadres, een plek om de was te doen, een douche te nemen en een maaltijd koken. Stap Verder biedt ondersteuning van ouders en kinderen bij opvoeding en scholing.

Wilt u  dit project steunen, dan kan dat natuurlijk door donaties tijdens de avondmaalcollectes. Wilt u nog extra  doneren, dan kunt u een bedrag overmaken naar de Diaconie, bankrekeningnummer: NL10FVLB0635816504 t.b.v. Avondmaalproject 2018

Verder kunt u ook op website van Stap Verder kijken.

Uw Diaconie

Geslaagd

Na hard werken en een paar weken in spanning, mag de vlag uit bij Britt Stronkhorst, Sarah Boonstra en Sylvia Otto. Van harte gefeliciteerd met jullie diploma. Ook Wouter Maat is geslaagd voor zijn MBO-opleiding.

Gefeliciteerd!

Mist u iemand in dit rijtje geslaagden binnen onze gemeente, wilt u het ons dan laten weten.

Carin Bremer 06 -23486448 - jeugdraad@sow-kudelstaart.nl

 

Hierbij willen wij iedereen bedanken voor de grote belangstelling, een kaartje en alle troostende woorden na het overlijden van onze moeder,schoonmoeder, oma en overgrootmoeder – Rens de Rijk van Pelt.

Wij hebben samen met velen tijdens een bijzondere mooie dienst  waardig afscheid van haar genomen. Dit heeft ons gesterkt in ons verdriet.

En zoals ze zelf altijd zei –je word geboren om te sterven.

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.