U bent hier

Kerkblad voor zondag 21 april 2019

Door scribent op 15 april 2019 17:26

Rondom de diensten

Afgelopen zondag ging dominee Ruurd van der Weg bij ons voor. Hij las het bijbelgedeelte Johannes 12: 12-36, waar het gaat over de intocht van Jezus in Jeruzalem. Hij komt daar rijdend op een ezel de stad binnen onder luid gejuich van mensen met palmtakken in hun handen, terwijl Jezus zelf absoluut nooit op deze manier in de schijnwerpers wilde staan. Jezus was een bescheiden man, wars van persoonsverheerlijking en sterallures. Vandaar ook dat hij op een ezel de stad binnenreed in plaats van op een prachtig paard. In Johannes wordt heel cryptisch omschreven waarom al deze dingen gebeuren, er staat: “De tijd is gekomen dat de Mensenzoon tot majesteit wordt verheven. Waarachtig, ik verzeker u: als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel, maar wanneer hij sterft draagt hij veel vrucht. Wie zijn leven lief heeft verliest het, maar wie in deze wereld zijn leven haat, behoudt het voor het eeuwige leven.”

Het verhaal over de graankorrel gaat over Jezus zelf. Hij móet sterven om vrucht te dragen. Na Zijn lijden en sterven zal het evangelie zich verspreiden over de hele wereld.

 

Diensten in de week van Pasen

Op donderdag 18 april is de dienst van Witte Donderdag, we vieren dan het Heilig Avondmaal. De dienst begint om 19.30 uur en in deze dienst zal dominee E.J. Westerman voorgaan.

 

En op 19 april is het Goede Vrijdag. Ook dan zal de dienst beginnen om 19.30 uur. Deze dienst is voorbereid door de Commissie Erediensten en zij zullen deze dienst geheel verzorgen.

 Zondag 21 april is de Paasdienst. In deze dienst zal pastor A.M. van Gaalen-van Veen voorgaan. Muzikale medewerking wordt verleend door het Interkerkelijk koor “Song of Joy”, onder leiding van Hilbert Kamphuis en begeleid op de piano door Frederiek Kamphuis. Het belooft een feestelijke dienst te worden, waarin we vieren dat Jezus de dood is overwonnen!

 

Jeugdkerk XL met Paasbrunch

A.s zondag is er weer Jeugdkerk XL. Omdat het Pasen is, dit keer geen viering met een gast, maar een Paasbrunch.

Alle jongeren zijn gevraagd iets qua beleg mee te nemen of zelf iets lekkers te maken.

Natuurlijk gaan we ook filmpjes kijken en liedjes horen en zien die met Pasen te maken hebben.

Het wordt vast gezellig en interessant. Iedereen van 12-20 welkom!

Hans ven Leeuwen en Koos Koelewijn

Voorbereidingen beroepingswerk

De kerkenraad heeft uitgesproken dat we gaan voor een volledige predikantsplaats. Voordat we met de beroepingsprocedure kunnen beginnen hebben we toestemming nodig van het Breed-Moderamen van de classis NH. Die toestemming is afhankelijk van een verklaring dat we in staat worden geacht de komende jaren de predikantskosten te kunnen betalen.

Als voorbereiding wordt:

- overleg gepleegd over hoe we die verklaring het best kunnen aanvragen;

- een meerjarenbegroting opgesteld -het jaarverslag 2018 afgerond;

- een profielschets gemaakt van onze kerkelijke gemeente en de te beroepen predikant;

- de vorming van een beroepingscommissie voorbereid.

 

Die beroepingscommissie moet ten minste bestaan uit drie leden van de kerkenraad en in totaal een afspiegeling zijn van onze kerk qua leeftijdsopbouw en geloofsbeleving.

Tot 22 april kunt u bij de scriba’s aangeven dat u hiervoor beschikbaar bent of mag worden benaderd vanuit de kerkenraad met de vraag of u dat wilt zijn.

De kerkenraad zal met inachtneming van de aangegeven criteria besluiten hoe de beroepingscommissie wordt samengesteld en het resultaat meedelen in de gemeentevergadering van 19 mei a.s.

Namens de kerkenraad,

Ed Duinkerken, Laurens Poesiat en Wim Poortvliet

 

Vluchtelingenhulp

Oorlog, chaos, vervolging, wanhoop. Voor miljoenen medemensen is dit de dagelijkse werkelijkheid. Voor slechts enkelen van hen wordt een verblijfsvergunning in Nederland verstrekt. Je bent dan zeker van woonruimte en veiligheid voor jezelf. In eerste instantie heb je vrouw en kinderen moeten achterlaten. Je bent dan ook dolgelukkig als vluchteling wanneer je  met hen kunt worden herenigd. Alleen . .  . je hebt geen geld om hun visum- en ticketkosten te kunnen betalen. Zorg- en huurtoeslag laten op zich wachten, maar de zorgverzekering moet wel worden betaald. Geld moet worden geleend om taal- en inburgeringscursussen te kunnen volgen. Een fiets ontbreekt!De Stichting Ondersteuning Vluchtelingen Amstelland (SOVA) wil vluchtelingen helpen bij het opbouwen van een nieuwe toekomst.

Voor 2019 heeft onze diaconie deze vorm van vluchtelingenhulp gekozen als avondmaalsproject. Rechtstreekse giften zijn mogelijk door overschrijving op NL22RABO0363573216. Meer informatie vindt u op info@stichtingsova.nl. Aanmelding als donateur kan via www.stichtingsova.nl.