U bent hier

Kerkblad voor zondag 18 februari 2018

Door scribent op 12 februari 2018 20:09

Rondom de diensten

Vast-en zeker- Met hoofd, hart en handen was het thema van de oecumenische dienst van de RK-kerk St. Jan geboorte en onze SOW- gemeente. Wie vast er nog? Vasten is afzien en er wordt tegenwoordig niet zomaar gevast, tegenwoordig juist meer in protestantse kringen, ook wel vasten light genoemd.

Vastentijd bestond voor Jezus op de grote verzoendag, dan trok hij de woestijn in, waar de wilde dieren waren en de verzoeking van de duivel, toch deed hij dit om tot zichzelf te komen en rust te vinden. Met vasten kom je dichter bij God maar ook dichter bij jezelf en bij de essentie van je bestaan. Vasten is afstand nemen van jezelf, harten moeten opengaan voor elkaar, iets afstaan aan de ander, geven en delen. Vasten met hoofd, hart en handen, je medemens of een kind, dichtbij of ver weg, gelukkig maken is even mooi als een gouden medaille winnen. Open je oren om te horen, open je hart voor iedereen. 

Of zoals onze predikant Hans van Dalen het zo mooi schetste met het verhaal van een monnik bij de waterput; je kunt je pas spiegelen in de waterput als het water vlak is geworden, dan pas kun je stil worden, schoon schip maken in je bestaan en er zijn voor de ander. 

Aanstaande zondag zal pastor Ans Creemer-Allard bij ons voorgaan, we hopen u weer te mogen begroeten. 

Vasten

De komende tijd houden wij ons, als gemeente, intensief bezig met het onderwerp vasten.

“In de dienst van afgelopen zondag vertelden onze Rooms-Katholieke broeders en zusters ons iets over hun manier van vasten. We hoorden over hoe zij dit nu beleven en hoe dat vroeger ging”.

 Om ons voor te bereiden op het lijden en sterven van Jezus zal er in de 40-dagentijd iedere dag een bijbelstukje met uitleg en een gebedszin gepubliceerd worden op onze SOW-website en in de “App Protestant”. We hopen met elkaar op deze manier een periode van bezinning, verootmoediging en stille verwondering mee te maken, al dan niet in combinatie met een vorm van vasten.

In de week na zondag 18 februari wordt op de diverse gespreksgroepen het onderwerp vasten behandeld. De nadruk zal deze avonden liggen op wat de Bijbel zegt over het vasten. Op woensdagavond 21 februari zal de woensdagavondgroep in de Spil worden gehouden. Deze avond begint om 20.15 uur en is vrij toegankelijk voor iedereen. Op deze avond zal dominee van Dalen aanwezig zijn om het onderwerp toe te lichten, waarna er aan de hand van een aantal vragen met elkaar in groepjes verder gesproken kan worden.

Op donderdag 1 maart zal in de Spil nog een avond gehouden worden met als thema “Vasten in de praktijk”.

Commissie Vorming & Toerusting

 

Maandagavond Bijbelkring.
Maandagavond 19 februari gaan we het hebben over ’Vasten’ aanvang 20.00 ten huize van Carla van Oostveen, als U zin hebt om te komen schroom niet u bent welkom.
Groet van Deborah en  Anneke.

 

Overzicht collectes 4e kwartaal

Eredienst                                                    €  2153,76

Diaconie                                                     €    876,33

Avondmaal                                                 €   240,66

Aflossing + Kerk                                         €  1526,17

Eigen jeugd                                                €   169,77

Hervormingsdag                                          €   163,75 

Kinderen in de knel                                      €   213,37  

Stichting Het vergeten Kind                          €   458,10

Dankdag voor het gewas                             €   304,90   

Uitgangscollecte ZWO                                 € 1979,59

Hartelijk dank voor uw gaven.

 

College van Kerkrentmeesters.

 

Bedankt (1)

Heel hartelijk willen wij diegenen dankzeggen (ook uit de Oosterkerkgemeente) die ons een kaart hebben doen toekomen na het overlijden van onze (schoon)zus. De  vriendelijke woorden hebben ons goed gedaan – en dat geldt ook voor de bloemen van de SOW-gemeente “ter bemoediging” die wij mochten ontvangen en die onze huiskamer geruime tijd opgefleurd hebben. Voor alle blijken van medeleven onze welgemeende dank!

Willie en Ruud Kooning-Kool

 Bedankt (2)

Januari was voor ons een maand, waarin we indringend werden geconfronteerd met ziekte, dood en nieuw leven. Wij stonden versteld van alle blijken van meeleven in de vorm van bezoekjes, telefoontjes, kaarten, bloemen en appjes en willen u daarvoor heel erg bedanken.

Anneke en Ed Duinkerken