U bent hier

Kerkblad voor zondag 12 mei 2019

Door scribent op 14 mei 2019 20:28

Bij de diensten

Afgelopen zondag 5 mei ging dominee van Walsum bij ons voor.

Zijn preek ging over de “tweede adem “.

Hij refereerde hiermee aan de fantastische overwinning, die Mathieu van der Poel behaalde in de Amstel Goldrace. Vanuit een schier onmogelijke positie wist hij als het ware een tweede adem te creëren en stayerde alsnog naar de overwinning.

Hiermee maakte de dominee het bruggetje naar het laatste avondmaal. De leerlingen van Jezus luisterden naar wat Hij voorspelde van wat er zou gaan gebeuren. Gevangenneming, geseling, bespot worden, gekruisigd en collectief door zijn discipelen in de steek worden gelaten.

Een aantal dagen na Zijn dood zaten de leerlingen met elkaar in een kring, niet goed wetend wat te doen en hoe om te gaan met de situatie nu Jezus er niet meer was. Gaan we door met het verkondigen van het geloof of ………. en opeens stond Hij daar te midden van hen. Ongeloof, verbijstering, verwarring maakte zich van hen meester. Nee, zei Jezus, ik ben geen geest, die hebben geen vlees en botten, kijk maar, voel maar, zie de gaten in mijn handen en voeten.

Ik heb zin om wat te eten. Ze gaven hem een gerookte vis en die at hij op. Ooit wel eens een geest zien eten?

Ondanks deze verschijning van Jezus bleef er twijfel die nog duurde tot 50 dagen na Pasen. Toen werd de Heilige Geest over hen uitgestort en kregen ze als het ware een tweede adem om het geloof uit te dragen. Hun ongeloof en twijfel werden veranderd in een rotsvast vertrouwen in de Here God.

Ook wij kunnen in situaties terecht komen van twijfel. Weet dan dat de Here God altijd dichtbij is en je altijd tot steun zal zijn. Hij geeft je weer een tweede adem!

 Volgende week zondag hoopt dominee J. Dubbink uit Uithoorn bij ons voor te gaan. We hopen u allen weer te ontmoeten.

In memoriam

Sikke de Groot is op 16 februari 1942, tijdens de oorlogsjaren, geboren te Minnertsga, een dorp in Friesland.

Op 3 september 1969 trouwde hij met Wil, die ook de Groot heette. Samen kregen zij 2 dochters en later 1 kleindochter, waar Sikke heel gek op was.

Jaren geleden kreeg Sikke een ernstige vorm van COPD, waardoor langzamerhand de longfunctie steeds minder werd. Dit had heel veel invloed op het dagelijks leven en beperkte hem bij alles.

Op 14 april 2019 is Sikke op 77 jarige leeftijd overleden.

 

Jeugdwerkbeleidsplan (1)

Binnenkort wordt in de kerkenraad het Jeugdwerkbeleidsplan besproken. In een serie artikelen wordt de totstandkoming en de inhoud van dit plan in Kerkblad en Nieuwsbrief nader toegelicht. Doel hiervan is om de gemeente te informeren over de stand van zaken en de plannen.

Het opstellen van het Jeugdwerkbeleidsplan startte eind 2017. Eerst werd de huidige situatie in beeld gebracht door gesprekken met diverse vrijwilligers en door een enquête onder alle vrijwilligers in het Jeugdwerk. De jeugdwerk-activiteiten zijn: Oppasdienst, Kindernevendienst (XL), Jongensclub, Meidenclub, Rock Solid, Catjids en Jeugdkerk (XL). Tot 2017 bestond er ook een zondagmiddag gesprekskring. Door gebrek aan deelnemers stopte Rock Solid (catechesegroep voor 12-13-jarigen) in de loop van 2018. Jeugdkerk XL startte juist in 2018 omdat er door een gering aantal deelnemers bij de “gewone” Jeugdkerk vernieuwing nodig was.

Even wat cijfers: per 1 januari 2019 telt onze gemeente evenveel kinderen van 0-12 als jongeren van 12-20, namelijk 57. Dat is in totaal 114 0-20-jarigen. Aan de activiteiten tot 12 jaar nemen ongeveer 30-35 jongeren deel, dat is 60%. Bij de 12+ activiteiten is dat 15-18 oftewel 30%. Volgende keer meer over de resultaten van de enquête onder de vrijwilligers.

Koos Koelewijn

 

Gezocht...

versterking voor ons kindernevendienst team!

Vind je het leuk om kinderen Bijbelverhalen te vertellen, werkjes te maken, gesprekken te voeren, leuke activiteiten of spelletjes te doen? Dan zouden we het heel leuk vinden als je ons mee komt helpen!   

Man of vrouw, oud of jong, iedereen is natuurlijk heel erg welkom. Je kunt boven altijd eerst even meekijken. Voor verdere info of aanmeldingen, kun je één van ons aanschieten.      

Ronald, Joan, Susanne, Arno, Jeanet, Mirjam en Selma

(selma.ruhe@casema.nl)

Kerkbalans 2019

De resultaten van de actie Kerkbalans 2019 zijn iets minder dan 2018, maar dat wordt vooral veroorzaakt door het wegvallen van een aantal leden. Bijna alle reacties zijn nu binnen. Nogmaals een beroep op leden, die hun antwoord nog niet hebben ingeleverd, om dat alsnog te doen. Het college van kerkrentmeesters wil iedereen, die dit jaar heeft meegewerkt aan het maken van de folder, het rondbrengen van de brieven en ophalen van de antwoorden, bedanken voor uw inzet. Zonder deze medewerking is het organiseren van deze  actie niet mogelijk.

Dus onze dank voor uw toezegging en medewerking.

Het college van kerkrentmeesters

 

Bloemen houden van  mensen

In de 70-er jaren was dit de slogan van de Bloemenwereld. Maar mensen houden óók van bloemen.

Alle leden van onze kerk, die de leeftijd van 75 jaar bereiken, krijgen vanaf die dag voor hun verjaardag een bloemetje aangeboden door de diaconie.

Verder zorgt de diaconie jaarlijks voor Paas-en Kerstattenties in de vorm van een plant. Ook aan de mensen, die ter bemoediging een bos bloemen krijgen, wordt gedacht. Onze missionaire bos aan het einde van iedere maand wordt zeer op prijs gesteld.

Tegenwoordig worden wij in Nederland steeds ouder, waardoor het aantal bossen, dat wij iedere week nodig hebben behoorlijk stijgt. Evenzo stijgt het aantal Paas-en Kerstattenties.

Om die reden vraagt de diaconie of u ons wilt steunen tijdens de diverse collectes, die dit jaar voor het Bloemenfonds gehouden worden.

De eerste collecte zal a.s. zondag 12 mei plaatsvinden.

Het is ook mogelijk om ons te steunen via donaties aan de Diaconie Protestantse Gemeente Kudelstaart op Bankrekeningnummer:

NL66RABO0373740158 t.b.v. het Bloemenfonds

Namens de diaconie alvast onze hartelijke dank voor uw bijdrage.

Uw Diaconie

 

Ringcontact

Op zaterdagmiddag 11 mei bent u hartelijk welkom in de Ontmoetingsruimte van de Pelgrimskerk,

Havikstraat 5, Badhoevedorp,

vanaf 14.30 voor een kopje koffie of thee,

waarna we om 15.00 uur in de Kerk het programma van het zingen van oude en nieuwe Pinksterliederen beginnen.

Vriendelijke groet, Bert Griffioen (06 12036990) en  Jeanne Dees  

Kudelstaart voor Kudelstaart

Zaterdag 11 mei a.s. zullen de enthousiaste Kudelstaartse veilingmeesters weer goederen en diensten, beschikbaar gesteld door inwoners en bedrijfsleven in en buiten ons dorp, onder de veilhamer brengen. De formule van de veiling, die de voorgaande 18 jaren succesvol is gebleken, geeft de Kudelstaartse kerken en aan Kudelstaart verwante verenigingen, clubs en instellingen een financieel zetje in de rug en een mogelijkheid om te investeren. Het is voor iedereen een opdracht om het verenigingsleven en het clubgevoel, vooral onder de jongeren, in stand te houden. Het zijn de bouwstenen voor een goede samenleving en een hechte gemeenschapszin. Die samenleving en gemeenschapszin kunnen op dit punt alleen maar in stand blijven met ons aller medewerking. We zien u graag op 11 mei a.s. vanaf 20.00 uur in het Dorpshuis. Het is de dag voor Moederdag. Er zullen weer zo’n 300 kavels worden geveild, waaronder veel boeketten, bloemen en planten.

Bestuur van de veiling Kudelstaart voor Kudelstaart