U bent hier

Kerkblad 3 april 2016

Door gerdadevos op 29 maart 2016 20:34

Rondom de diensten


De Paascyclus zit er weer op voor dit jaar, de reis naar Pasen is volbracht en we kunnen terugzien op een week vol geloofsindrukken, aansprekende meditaties, mooie muziek en indrukwekkende beelden, zowel in de bloemstukken, de lichtjes in de duisternis als zeker ook in de beelden geprojecteerd op de muur. Veel mensen hebben weer meegewerkt en we hebben ervan genoten en geleerd. We hebben geleerd dat de reis hier niet eindigt, maar dat de reis verder gaat en doorloopt over de grenzen van het leven heen tot in Gods vrijheid, bij Hem thuis! Wat een troost geeft dat na een week waarin ons zoveel droevig nieuws bereikte! Wij mogen verder reizen met de paasboodschap, die blijft naklinken in ons hoofd: ”Wat een geluk! Wat een zalig geluk om verder te kunnen kijken dan je ogen zien. Meer te horen dan je oren horen. Meer te geloven dan je ver-stand kan bevatten. Dat je mag geloven dat jijzelf en allen die in dit geloof gestorven zijn niet verloren gaan. Dat zij meer dan voortleven in mooie herinneringen en prachtige verhalen. Dat zij mogen leven in het goddelijk licht. Opgewekt. Opgestaan. Omdat de HEER niet loslaat wat van Hem is!”

Symbolisch bloemschikken 40 dagen tijd
Afgelopen zondag vierden we de overwinning op de dood. Een dag vol beweging. De Opgestane heer blijkt dichterbij dan gedacht. In de schik-king zien we de beweging verbeeld. schoenen aan om met Hem op weg te gaan die ons voorgaat naar de ander ons voorgaat naar leven onverwacht loopt hij met je mee de Opgestane Heer te herkennen in het brood dat je deelt God van leven dat onze voeten blijven gaan naar de ander.

Gemeentenieuws
Gemeente nieuws plaatsten we niet op internet


Uit de pastorie

Sta op
Te midden van dagen waarin terreur wereldwijd dood en verderf zaait vier-den wij het Paasfeest. Het open graf, de Weg begaanbaar. Geen opper-vlakkige lol, maar diepe vreugde. Geen dooddoener, maar levendmaker. Geen fatalisme, maar hoop tegen de klippen op.

Met de woorden van Geert Boogaard:
Twee woorden
deden mij
ontkomen
aan het slop:
sta op


Ik wil iedereen bedanken, die op welke manier dan ook, medewerking heeft verleend aan de afgelopen diensten. Van piepjong tot stokoud: velen droe-gen hun steentje bij. We waren weer echt ‘samen op weg’.
Met een hartelijke groet,
Ds. Hans van Dalen


Vervulling vacatures kerkenraad en pastoraal medewerkers (-sters)

Vanaf eind mei 2016 zijn er een aantal vacatures waarover we u al eerder geïnformeerd hebben. Tot die tijd zijn we voltallig met groep van 37 perso-nen. Een feit waarover we zeer dankbaar zijn. Ook hier geldt vele handen maken licht werk!
Afgelopen Januari was u in de gelegenheid gesteld om namen te noemen van kandidaten die zij geschikt vinden voor een ambt in onze gemeente. In kerkenraad van februari is deze groslijst van ingediende namen bespro-ken en vastgesteld. Ook is er een kiescommissie gevormd met 7 personen vanuit de kerkenraad, deze is voortvarend aan het werk gegaan.
Dit jaar willen net als vorig jaar alle gekandideerde gemeenteleden uitnodi-gen om een informatiebijeenkomst bij te wonen. Op die bijeenkomst zal de kiescommissie informatie geven over de vacatures die er zijn. Ook zal door de kiescommissie met de kandidaten in gesprek worden gegaan over hun mogelijke kandidatuur voor een functie in de kerkenraad. Op basis van al die gesprekken (en eventuele vervolggesprekken die daar uit voortvloeien) hoopt de kiescommissie voordrachten te kunnen samenstellen voor de kerkenraad. Alle kandidaten zijn één dezer dagen door middel van een brief voor deze bijeenkomst uitgenodigd, die zo mogelijk persoonlijk werd bezorgd door een van de leden van de kiescommissie.
Indien u een uitnodiging hebt ontvangen, dan hopen wij van harte dat u aanwezig wilt zijn op deze informatiebijeenkomst 5 april a.s.
Gaarne hiervoor uw medewerking.
Heeft u naar aanleiding van het lezen vragen of opmerkingen dan kunt u altijd contact op nemen met mij als voorzitter van de kiescommissie:
erna.roodenburg@sow-kudelstaart.nl of 0297-325840
Erna Roodenburg

Inloopochtend in de Spil
Op woensdag, 6 april 2016 is er weer inloopochtend in de ontmoetingshal van de Spil. De koffie en thee staan voor u klaar.
U bent van harte welkom vanaf 10.00-11.30 uur.
We hopen elkaar te ontmoeten voor een praatje en/of een kaartje schrijven.
De boekenhoek zal ook geopend zijn deze morgen.
Voor vragen en/of contact: bel 0297-345168.
De gastvrouwen zijn Hilly de Kuiper en Gusta Groenendijk.
Graag tot ziens in de Spil.


Keuzes rondom ons levenseinde
De avond rondom dit onderwerp had enige weken geleden plaats moeten vinden, maar door griep van de spreekster is dit uitgesteld. We hopen deze avond nu op donderdag 7 april te houden, om 20.00 uur, in de kerkzaal van de Spil. We hopen allemaal nog lang en gezond te leven en denken liever niet na over ons levenseinde. Toch is het wel goed om hierover eens met elkaar van gedachten te wisselen. Volgende week donderdagavond kan dat. Willy Rullmann, geestelijk verzorger van Thamer Thuis, begeleid dage-lijks mensen, die aan het eind van hun leven zijn gekomen. Zij zal vertellen over de palliatieve zorg, die geboden wordt in het hospice in de Kwakel. Ook zal zij spreken over medische en praktische vragen en keuzes, waar je mee te maken krijgt rondom het levenseinde, voor jezelf, voor familie en vrienden of voor andere mensen om je heen.
Na de inleiding kunnen we, in groepjes, over het onderwerp van gedachten wisselen en zal er gelegenheid zijn om vragen in te leveren op een briefje. Willy zal hier dan nog op in gaan.
Commissie Vorming en Toerusting


Herhaalde oproep : Senioren vakantieweek van 4 -11 juni 2016

Lieve mensen, dit jaar organiseren we alweer voor de 40ste keer een va-kantie week voor senioren. We gaan nog een keer naar Hotel “Millings Centrum in Millingen a/d Rijn. Het hotel ligt in het centrum van het gezelli-ge dorp en niet ver van de rivier de Rijn. Mensen die vorig jaar met ons mee geweest zijn herinneren zich vast nog wel de gemoedelijke sfeer en het lekkere eten. U bent weer van harte welkom om met ons mee te gaan. Natuurlijk zien we ook graag nieuwe mensen met ons mee gaan. Deze week zal onder leiding staan van Wiets, Marieke, Marlene en Ada, die er al weer veel zin in hebben om er samen met u een gezellige week van te
maken. Wat gaan we doen? We gaan met de bus van Aalsmeer naar het hotel in Millingen, We maken vier keer een middag tocht met leuke excur-sies en bezienswaardigheden. Aan het eind van de vakantie worden we weer keurig naar Aalsmeer gebracht. Wat beleven we in het Hotel? We hebben vol pension, ’s morgens een heerlijk ontbijt, ’s middags een uitge-breide lunch en ’s avonds wordt er een heerlijk diner geserveerd. Er is entertainment aanwezig en er wordt bingo gehouden. Natuurlijk hebben we ook een bonte avond. Het is altijd weer een verrassing wat deze avond brengt. Uiteraard staat het ook u vrij om op die avond uw talenten te laten zien. Kortom het belooft een gezellig week te worden. Mocht u meer infor-matie willen of wilt u zich aanmelden, dan kunt u contact opnemen met onderstaande personen:

Wiets Naber: Tel. 0297-327715 (Dorpskerk)

Marieke Jongkind: Tel. 06-12212987 (De Spil )

Marlene de Jong: Tel. 0297-346690 (Oosterkerk)

Ada Mosselman: Tel. 0297-325766 (Open Hof Kerk)

Vakantie vier je samen, zonder uitzondering

Een unieke samenwerking tussen Hetvakantiebureau.nl en RCN Vakantie-parken maakt vakantie voor iedereen mogelijk. Met ingang van dit jaar biedt RCN-Vakantieparken via Hetvakantiebureau.nl 100 gezinnen met een inkomen op bijstandsniveau, een gratis vakantie aan! Het vakantiebu-reau.nl brengt alleen een klein bedrag in rekening voor de bemiddelings-kosten (€ 75,- voor een verblijf van een week en € 35,- voor een weekend). De vakanties kunnen het hele jaar geboekt worden op een van de parken van RCN in Nederland, dus ook in de zomervakantie! Bij een groot aantal aanvragen wordt het aanbod de komende jaren nog verder uitgebreid.
Kijk voor meer informatie op www.rcn.nl
Een gratis vakantie kunt u aanvragen bij de Diaconie via
H.D. van Osna-brugge, tel. 0297-201225.

Dank
Wij willen iedereen bedanken voor hun berichtjes/bezoekjes/attenties in de tijd dat onze zoon Stephan een vreselijk ongeluk heeft gehad.
Het is nu 6 weken later en hij is door een wonder in leven gebleven en herstelt boven verwachting.
Hij wandelt door de wijk en loopt bij de fysio voor verder herstel van zijn schouder.
Iedereen hartelijk dank en de hartelijke groeten van John-Rina en Stephan Tromp.
Het prachtige Paasstuk was helemaal ontroerend Dank!!!!!

Agenda:
- Vrijdag 1 april afsluiting Catjids met een gezellige avond - Zondag 3 maart Spilgroep (vrij verhaal) - Woensdag 6 april Inloopochtend
- Donderdag 7 april Thema-avond “Keuzes rondom ons levenseinde”