U bent hier

Kerkblad 28 mei 2017

Door gerdadevos op 22 mei 2017 20:27

Rondom de diensten 

Afgelopen zondag ging ds. J. van Dalen bij ons voor, het was fijn om Hans weer in ons midden te hebben. Het thema van de verkondiging was: ‘Wil je voor mij bidden?’Dit is een vraag die je niet zomaar stelt, je bent zelf dan vaak in grote moeilijkheden. Het lijkt dan dat de woorden die je uitspreekt niet aankomen. Paulus schrijft over het niet meer weten te bidden. Er zijn veel mensen die moeite hebben met bidden, en er zijn mensen die er geen moeite mee lijken te hebben. Van sommige mensen wordt verwacht dat ze kunnen bidden, de zg. ‘beroepsbidders’. Er zijn ook mensen die moeite hebben om in het openbaar te bidden, dit zegt niets over hun geloofsleven. 

Paulus maakt geen onderscheidt tussen ‘goede’ en ‘slechte’ bidders. Niemand kan perfect bidden. Het ontbreekt ons vaak aan aandacht, aan besef waar je voor bidt. Wij weten dan niet hoe we moeten bidden, maar wij weten ook niet wat we moeten bidden. En daar gaat het Paulus om, wat je werkelijk nodig hebt. Bidden betekend niet dat je wensen in vervulling gaan, het gaat er om dat je in het voetspoor van de gekruisigde gaat. Wat hebben wij, wat heeft de wereld, wat heeft de ander nodig? Daarom weten wij niet wat wij in ons gebed tegen God moeten zeggen, Wij weten ook niet wat God wil, wat is de wil van God voorons leven of voor het leven van de ander? Het is een troost om te weten dat er iemand anders voor je bidt, het bemoedigt je. Paulus spreekt ook over een ander die voor ons bidt, het is geen mens, maar de Geest, de Heilige Geest, waarvan we de komst straks met Pinksteren gaan vieren. De trooster die Jezus ons beloofd heeft, de Pleitbezorger. De Geest pleit voor ons. Hij kent ons beter dan wij ons zelf kennen. Wij kunnen ons afvragen hoe dat gebed van de Geest er uitziet. Paulus schrijft dat het niet meer is dan zuchten. Een zucht van verlangen is genoeg als woorden niet meer komen. We mogen elkaar dus vragen: Wil je voor mij bidden? En zeker kunnen we het aan de Heilige Geest vragen: 

“Heilige Geest, wijs ons de weg, leid ons door het leven door voor ons te bidden”.

Aanstaande zondag zal ds. A. Berensen uit Nieuw Vennep bij ons voorgaan, we hopen op uw aanwezigheid.

Gemeentenieuws 

Gemeentenieuws wordt niet vermeld op internet

Rapportage n.a.v. de  Gemeenteavond 18 mei jl 

Het is al 25 jaar geleden dat onze gemeente zelfstandig werd eind april 1992. Een federatie Samen op Weg van de Hervormde gemeente en Gereformeerde kerk te Kudelstaart. 

En we mogen elkaar feliciteren en dankbaar zijn over alle zegeningen die we als gemeente hebben mogen ontvangen. We willen dit vieren bij het komende startweekend dit najaar op het  weekend van 10 september. U en jij horen daar nog nader van met een programma voor al onze leden van jong tot oud. Onze gemeente van Christus is niet meer weg te denken hier in Kudelstaart en wil een spil zijn hier in de samenleving.  

De kerkenraad bestaat nu uit 27 ambtsdragers en 9 pastorale medewerkers met een fulltime predikant. Elk jaar kunnen we dat weer aanvullen met nieuwe leden als we afscheid moeten nemen van een aantal aftredenden.  Ook een groot aantal laten zich jaarlijks herbevestigen. 
Komende jaar hebben dit niet geheel optimaal kunnen invullen en wat concessies moeten doen omdat we niet alle vacatures konden vervullen. Maar we zijn gezegend dat we het werk in Gods wijngaard hier in onze gemeente over zoveel mensen kunnen verdelen. Laten we daar dankbaar zijn, Heer wat een voorrecht.  

Dit geldt ook voor al het andere werk in de gemeente op allerlei gebieden. Geweldig om te zien hoeveel leden actief zijn. Maar toch hebben we ook zorgen.  
We zoeken naarstig naar extra mensen voor een aantal taken in de gemeente: 

 - Coördinator KND en leiding kindernevendienst, info en opgave bij Anita Stronkhorst 
- Beamer bedienen voor liturgie tijdens de Erediensten, info en opgave bij Frans van de Wee 

 - Oppassers bij onze allerkleinste leden in de opvang tijdens dienst, info en opgave bij Norbert en Iris Oostveen 
- Koffie/thee zetters/schenkers bij de Erediensten, info en opgave bij   Janna Adema. 

Heb je interesse neem contact op met de contactpersonen en als je niet precies meer weet kom bij mij langs en ik breng je in contact met de juiste persoon. Schroom niet als je gevraagd wordt om een taak op te pakken, velen handen maken licht werk.  

We zijn gezegend zijn als gemeente met 4 goed functioneerde wijkteams voor het pastoraat. Het werken in deze teams zetten we onverkort door naar toekomst  

Als ik onze gemeente zie, moet ik denken aan titel van ons vorige beleidsplan ‘Bloeien in Gods licht’, wat is er veel gebeurd en opgebouwd. 
Het huidige beleidsplan is ‘Een stad op een berg’. Dit is niet alleen gericht op onze gemeente zelf maar ook naar buiten toe als missionaire gemeente. Op onze grote kerkenraad komt dit een aantal keren per jaar terug op agenda. Waarom we willen het levendig houden.  Elke keer een ander hoofdstuk/onderwerp op de agenda. Wat gaat goed en wat kunnen we verbeteren en hoe? We werken het dan inhoudelijk uit op deze vergadering met alle ambtsdragers en bepalen dan 1 of 2 actiepunten die we gaan uitvoeren.  
Dit willen we voorzetten in de toekomst. Continu bezinnen en besluiten nemen hoe kunnen we verder…..  Dat geldt ook voor onze Erediensten, de activiteiten vorming en toerusting en ons jeugdwerk en nog velen andere activiteiten binnen onze gemeente. 

Dankbaar hebben we de cijfers aangehoord over het boekjaar 2016 van onze Kerk en Diaconie/ZWO met een vooruitblik naar de toekomst qua aandachtspunten. Ook de inleiding van Hans onze predikant over Samen op Weg naar ……? ’Terug naar basis’ was een goede verdieping naar toekomst van onze gemeente.  
De afsluiting met een de quiz qua bijbelvragen waar ieder zelf antwoorden kon kiezen werd zeer gewaardeerd. Martin Ramp was de winnaar met hoogst aantal behaalde punten. 

Om het al een goed bezochte en zeer geslaagde avond met gevarieerde onderwerpen.   

Wim Poortvliet, voorzitter kerkenraad

Wisseling van ambachtsdragers 

Totaal zijn er 8 ambtsdragers en pastorale medewerksters aan het einde van hun ambtstermijn, 5 daarvan worden herbevestigd. Herbevestigd worden Janine Osnabrugge vanaf 11 juni alsouderling pastoraat, Ed Duinkerken als ouderling-kerkrentmeester in rol als voorzitter van College van Kerkrentmeesters, Anneke Sikkema en Marjolein van der Zwaard beiden als ouderling pastoraat in rol van coördinator wijkteam en Laurens Poesiat als diaken in rol van voorzitter Diaconie/ZWO.    

Van 3 leden nemen we afscheid, t.w.:  Nel Overbeek als ouderling pastoraat, Jaap Overbeek als pastoraal medewerker en Dorien Rinkel als jeugdouderling. Hiervan heeft Jaap zijn rol 12 jaar vervuld en is niet meer herkiesbaar op dit moment.  

Bijzonder blij en dankbaar zijn we dat de kerkenraad unaniem 3 leden wil voordragen om te bevestigingen. 

Dit zijn dit jaar Robin Schouten als ouderling-kerkrentmeester en in rol ‘na inwerken’ als penningmeester vanaf juni 2018, Rina Tromp als pastoraal medewerker en Koos Koelewijn als jeugdwerker. Dit laatste wordt een nieuwe rol in de Jeugdraad, die dan uit 5 personen blijft bestaan onder leiding van de bestaande ervaren jeugdouderling Carin Bremer 

Mocht u als lid van onze gemeente bezwaren hebben hiertegen, dan kunt u of jij dit schriftelijk met motivatie ondertekend met naam en handtekening indienen voor 31 mei a.s. bij 1 van onze twee scriba’s: 

Aveline Maat of MarjaSmit-van den Berg. 

Erna Roodenburg, voorzitter kiescommissie en Wim Poortvliet, voorzitter kerkenraad    

Versterking gezocht 

Je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen: versterking voor het meisjesclubteam zoeken. 

Het nieuwe seizoen begint nog lang niet, maar toch willen we alvast wel een beroep op u/jou doen. 

Met een 5-tal enthousiaste leiding leiden we momenteel de meisjesclub met ongeveer 7 nóg enthousiastere meiden. 

Het voordeel van zo’n groot team is dat de belasting qua voorbereiding niet zo groot is, en dat het aantal clubavonden goed te overzien is. 

Omdat een aantal leiding heeft aangegeven na dit seizoen hun taken neer te leggen, zijn we dus op zoek naar versterking. 

Tijdens een clubavond van een uur doen we verschillende activiteiten. Denk aan spannende speurtochten en spelletjes, knutselen, cakejes versieren (en opeten!), etc. 

Maar we willen de meiden vooral vertellen van de Here Jezus. We lezen met ze uit te Bijbel, praten daar met elkaar over en bidden ook samen. 

Het is een bijzondere taak om, ook al is het maar een uur in de twee weken, de meiden een veilige plek te bieden waar ze zichzelf kunnen zijn en ze wat van het geloof te mogen meegeven. 

Lijkt dit je wat? Voor aanmelden of vragen kun je terecht bij Martine Sikkemaof bij jeugdouderling Carin Bremer 

Nieuw bankrekeningnummer ZWO 

Sinds enige tijd heeft de ZWO een nieuw bankrekeningnummer. Ondanks dat dit eerder ook in de nieuwsbrief en het kerkblad is aangegeven zijn recent nog giften ontvangen op de oude bankrekening. Uiteraard zijn wij de gulle gevers hier zeer dankbaar voor. Wel is het dat onze oude bankrekening nu gesloten. Onze nieuwe rekening is NL40 FVLB 022 709 1914 t.n.v. de diaconie onder vermelding van inzake zwo

Bedankt 

Na vele maanden spanning en hoop kwam toch een uitslag van niet goed.Jan heeft inmiddels 5 bestralingen gehad met een hoge dosering.In overleg met de longarts en het team hiervoor gekozen,omdat een operatie te ingrijpend zou zijn van wegen andere oorzaken die nog meespelen.En nu maar hopen dat het resultaat oplevert en ze hem goed onder controle gaan houden. Wij willen jullie bedanken voor het meeleven, kaartjes, knuffels en gebeden die er voor ons waren.Wij hebben ons hier heel erg door gedragen gevoelt.Niet alleen door onze gemeente maar ook daarbuiten.  

Allemaal heel veel dank daarvoor.  

Met vriendelijke groeten Jan en Ria Paarlberg.