U bent hier

Kerkblad, 24 september 2017

Door scribent op 19 september 2017 09:26

Rondom de diensten

Afgelopen zondag ging ds. S. Zijlstra uit Haarlem bij ons voor. Hij sprak met ons over Zacheüs en het thema v.d. verkondiging was:

‘Wie is gezien?” Wij mogen weten dat Jezus ons net als Zacheüs toen hij in de boom zat ziet. Jezus zei toen tegen hem; ‘Kom naar beneden, ik wil bij jou zijn’. Dit ter verbazing van velen, hij was nl. een geminacht persoon. Maar Jezus maakt geen onderscheid, Hij wil deel uitmaken van ons bestaan, van ons levenshuis. Jezus zei tegen Zacheüs: ‘Voel je gezien, dan weet je wat je te doen staat en krijg je daar de kracht voor’.

De kracht om lief te hebben, die kracht ontvangen wij van de Heilige Geest om te zoeken wat te redden en verloren was. Wij mogen ons gezien en geliefd weten!

 

Aanstaande zondag zal ds. ds. J. van Dalen bij ons voor gaan, we hopen dan met elkaar het Heilig avondmaal te vieren.

Ditmaal vieren we het weer gezamenlijk aan tafel.

We hopen op uw aanwezigheid.

 

Uit de pastorie

Vervroegde Israëlzondag

Het is al een jarenlange gewoonte van de Protestantse Kerk: op de eerste zondag van oktober besteden we extra aandacht aan onze band met het land, volk en de staat van Israël. Dit jaar is dat dus op 1 oktober. Dat doen we omdat – zoals de kerkorde het zegt – we ‘delen in de aan Israël geschonken verwachting’ en daarom ‘onopgeefbaar verbonden zijn met het volk Israël’. Om organisatorische redenen zullen we in onze Kudelstaartse gemeente op 1 oktober een ZWO-dienst hebben, waarin het gaat over Afrika. Daarom wil ik aanstaande zondag, DV 24 september, aandacht besteden aan onze band met Israël. Volgens de Joodse kalender valt deze zondag in de ‘geduchte dagen’. Dat is de tijd tussen het Joodse Nieuwjaar (Rosh Hashana, dit jaar: 21-22 september) en Grote Verzoendag (Jom Kippoer, 30 september). In deze dagen gedenken Joden dat God onze daden serieus neemt en bidden ze om Gods vergeving. Op Grote Verzoendag wordt deze genade verleend aan allen die oprecht berouw hebben.
Wij vieren op 24 september ook samen het Avondmaal. Daarin belijden wij dat het lichaam en bloed van onze HEER Jezus Christus is verbroken en vergoten tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Verzoening staat in deze dienst dus centraal in dankbare verbondenheid met onze ‘oudste broeder’ Israël.

 

Zondagmiddaggesprek voor jongeren

Op DV Zondag 1 oktober om 16.00 uur zal De Jids, het jeugdhonk van de Spil, open zijn voor alle jongeren vanaf ongeveer 18 tot ongeveer 25 jaar. Ze zijn dan hartelijk welkom om samen dieper na te denken over geloof en leven. Dat doen we vanuit de Bijbel. We bespreken een Bijbelgedeelte en bekijken wat God ons wil zeggen. Deze middagen zijn ook bedoeld voor jongeren, die op kamers ergens anders wonen en in de weekenden in de buurt zijn. Als deze gesprekken erop uit lopen dat jongeren (en eventueel ook ouderen) openbaar belijdenis van hun geloof willen afleggen dan gaan we ons daarop vanaf DV januari 2018 voorbereiden.

Als jij in deze leeftijdscategorie valt, ben je van harte welkom. Als u of jij jongeren kent die hiervoor belangstelling zouden kunnen hebben, wilt u dit bericht dan aan hen doorgeven?

Nadere informatie bij Matthijs Stevens (06-28082627; matthijs.stevens@sow-kudelstaart.nl) of ds. Hans van Dalen (0297-761672; predikant@sow-kudelstaart.nl)

 

Met een hartelijke groet,

Ds. Hans van Dalen

 

Gemeentenieuws

Privacy-gevoelig gemeentenieuws uit het kerkblad wordt niet op de website geplaatst.

 

Er hebben ons de afgelopen week geen berichten bereikt dat er gemeenteleden zijn opgenomen in het ziekenhuis. Natuurlijk zijn er wel mensen die ziek zijn en ook mensen die zorgen hebben om geliefden of die leven met zorgen om hun eigen gezondheid.

We bidden voor alle zieken en voor mensen die het anderzins moeilijk hebben, dat zij het vertrouwen op onze Heer mogen behouden en dat Hij hen zal dragen in Zijn liefde.

 

Agenda:

 • Woensdag 20 september, 20.00 uur, Huiskring I, t.h.v. fam. v.d. Wee
 • Woensdag 20 september, 20.00 uur, Huiskring II, t.h.v. fam. Heil
 • Donderdag 21 september, 20.00 uur:  Gespreksgroep voor 'oudere jongeren': 'De Afdwalers'
 • Vrijdag 22 september, 19.30 uur: eerste bijeenkomst van een nieuw seizoen 'CatJids' (voor jongeren tussen 13 en plm 17 jaar)
 • Zondag 24 september: eerste bijeenkomst van Rock Solid  (voor tieners van 11-14 jaar)

 

Korte rapportage uit recente kerkenraad

Recent is de eerste grote kerkenraad weer bijeen geweest als start van dit nieuwe seizoen. Vele onderwerpen zijn besproken.

Hierbij enkele onderwerpen genoemd:

 • Binnenkort wordt onze gemeente verblijd met een visitatie vanuit de hogere organen van de PKN. Dit gaat plaatsvinden op donderdagavond 12 oktober a.s.  De geplande kleine kerkenraad op die avond wordt vervangen door een grote kerkenraad waarbij al onze 28 ambtsdragers worden uitgenodigd. Deze ‘visitie’ bij onze gemeente gaat Ds. Hetty van Galen doen (afgelopen juni bij ons voorgegaan in de Eredienst) met de mede-visitator Tineke Klaassen. Nadere informatie volgt nog en er is die avond ook een kort spreekuur voor gemeenteleden die wat willen inbrengen bij de visitators.   
 • We hebben stil gestaan bij het bijscholing studieprogramma van onze predikant van 2012 t/m 2017.  Kennis en kunde is op vele vlakken bijgespijkerd.
  Daarnaast de plannen voor de komende tijd met studiereis naar Israël/Palestina (Centrum voor Israëlstudies i.s.m. PThu). Doel: De verhouding Kerk en Israël hiermee grondig te doordenken.
 • Het inhoudelijke beheer van inhoud van onze Website is overgegaan naar Kees de Bondt. Dank aan Gerda de Vos die dit een aantal jaren heeft gedaan.
 • Alle groepen binnen onze gemeente kunnen een beroep gaan doen op onze twee ‘guest writers’, t.w. Jaap Overbeek en Kees de Bondt. Zij zijn op afroep bereid, na oplevering van input van commissies/kerkenraad, etc., voor het schrijven van stukjes voor activiteiten voor bv. de plaatselijke krant, website, nieuwsbrief, folders etc. Hiermee hopen we de communicatie uitingen te verbeteren. Doe een beroep op deze twee personen!
 • Marian van leeuwen gaat in vervolg per zomer 2018 de SOW wijzer maken.
 • Benoeming nieuwe jeugdouderling is behandeld, zie hieronder.
 • Dit keer is langdurig stilgestaan als bespreekpunt bij de evaluatie van onze gehouden Erediensten en activiteiten de afgelopen tijd.

Een aantal positieve zaken werden gedeeld met een aantal verbeterpunten.  
Ook de vooruitblik op onze diensten de komende tijd tot de Kerst leverde een indrukwekkende lijst op.  

Namens de kerkenraad, Wim Poortvliet, voorzitter

 

Samen op Weg Wijzer 2017-2018

Als u of jij dit leest is de nieuwe Samen op Weg wijzer 2017-2018 bezorgd of wordt binnen de komende weken bezorgd. Dit jaarboekje geeft een goed beeld van onze gemeente met wat er zoal reilt en zeilt.  Dank voor alle input en degenen die het maken hebben verzorgd. Elk jaar toch weer een grote klus.

 

Bevestiging nieuwe jeugdouderling

Bijzonder verheugd zijn we als kerkenraad te kunnen melden dat we ook een oplossing hebben gevonden voor deze laatste openstaande vacature sinds 11 juni jl.

Martine Sikkema is bereid deze rol van Jeugdouderling op zich te nemen in de Jeugdraad en de Kerkenraad. Zij maakte al deel uit van de Jeugdraad als Jeugd Pastorale medewerker.

Als kerkenraad willen haar voordragen voor deze bevestiging, deze is beoogd op zondag 29 oktober.
Zo kunnen Carin en Martine als de twee jeugdouderlingen het werk voor onze jongeren in onze gemeente optimaal voortzetten.

Mocht u of jij bezwaren hebben tegen haar benoeming dan kunnen deze worden ingediend met motivering voor 1 oktober a.s.  met vermelding van naam en adres per brief of via de email account van onze scriba’s:

scriba@sow-kudelstaart.nl

Erna Roodenburg, voorzitter kiescommissie en

Wim Poortvliet, voorzitter kerkenraad

 

Avondmaalscollecte 24 september

Op zondag 24 september a.s. vieren we weer met elkaar het Heilig Avondmaal. Ditmaal vieren we het weer gezamenlijk aan tafel.

Tijdens de dienst zal weer worden gecollecteerd voor ons avondmaalproject.

Het is u ongetwijfeld bekend, dat wij door middel van deze avondmaals-collecten het Adamas-huis, een inloophuis voor (ex-)kankerpatiënten en/of hun naasten, gevestigd in NieuwVennep ondersteunen. Een (letterlijk en figuurlijk) prachtig huis gelegen nabij het centrum van Nieuw Vennep, waar je onvoorwaardelijk welkom bent als je bang of verdrietig bent of met vragen rondloopt. Je wordt ontvangen in een warme huiselijke omgeving. Koffie en thee is er altijd evenals een luisterend oor. Binnen het Adamashuis is een enthousiast vrijwilligersteam actief. Zij ontvangen de gasten (jong en oud) en dragen zorg voor een warm welkom. De gasten staan centraal bij alles wat er wordt gedaan. Natuurlijk kan je ook je verhaal kwijt aan “lotgenoten”. Kortom, weet u welkom.

De visie van waaruit er in het Adamashuis wordt gewerkt is “Door kanker bewust leven”.

De daarmee verbonden missie is om volwassenen maar zeker ook kinderen, die met kanker geconfronteerd zijn, ondersteuning en begeleiding te bieden.

Het Adamashuis heeft ook een dependance in het Spaarne-ziekenhuis te Hoofddorp. Daar worden de patiënten bezocht op hun kamer maar er is ook een ruimte in het ziekenhuis, waar iedereen naar toe kan gaan voor een (opbeurend) gesprek. Weet u ook dáár welkom !

Vanzelfsprekend zijn donaties van harte welkom. Een eventuele donatie kunt u overmaken naar rekening nummer NL08 RABO 0129 8483 79  t.n.v. Stiching Adamas Inloophuis.

Wilt u wat meer informatie over bijvoorbeeld openingstijden ? Kijk dan eens op www.adamas-inloophuis.nl. Bellen kan natuurlijk ook: 0252-680233.

Nadere informatie wordt ook gaarne verstrekt door Truus en Piet de Geus.

Wij hopen op een geweldige collecte voor dit geweldige inloophuis.

Uw diaconie.

 

Maandagavond Bijbelkring

De Maandagavond Bijbelkring start weer op 25 september bij Carla van
Oostveen Albrechtstraat 20 aanvang 20.00 uur.

Tot dan,

groet Deborah en Anneke.
 

Bedankt

Hartelijk dank voor de getoonde interesse en belangstelling door middel van bezoeken, gesprekken, kaarten, emails, etc. na mijn rugoperatie.

Ik heb dit zeer gewaardeerd. De revalidatie gaat stap voor stap voorwaarts. Voor een aantal restverschijnselen ben ik nog onder behandeling, maar het gaat steeds beter en daar werk ik hard aan.

Wim Poortvliet