U bent hier

Kerkblad 22 mei 2016

Door gerdadevos op 28 mei 2016 15:54

Rondom de diensten 

Afgelopen zondag beleefden we een feestelijke dienst, waarin alles in het werk gesteld werd om de aanwezigen vol te gieten! Nou, zult u zeggen, dat klinkt niet best! Al op zaterdag begonnen de voorbereidingen en stuurde dominee van Dalen een app rond onder een bepaalde groep mensen. Citaat: “Willen alle drankorgels eerst morgen even goed naar de preek luisteren?” Deze oproep heeft zijn effect niet gemist, want nieuwsgierig als ze zijn, zaten ze allen met gespitste oren in de voorste banken van de kerk.En ze werden niet teleurgesteld, het thema van de preek was: Onder invloed …..” Deze wat ouderwetse term is ons allen bekend van rijden onder invloed. Er dan wordt bedoeld dat je dronken bent, volgegoten met drank. Dit is inderdaad niet best, want dronkenschap lijdt tot uitspattingen, hierdoor gedraag je je als een dwaas (we lazen Efeziërs 5: 15-20), je maakt jezelf belachelijk en je staat, zonder dat je dat zelf nog door hebt, gewoon voor gek. Dit klinkt natuurlijk allemaal best wel grappig, maar dat is het niet, serieuze dronkenschap levert in de samenleving grote problemen op, want drank maakt meer kapot dan je lief is. Tochmochten wij ons op deze pinkstermorgen laten volgieten, niet met drank, niet met allerhande dwaasheid, maar met Gods Geest. We mochten samen zingen, samen loven, samen danken, samen luisteren naar Gods Woord, samen bidden om de komst van de Geest. En ja, dan komt Gods Geest als een vuur en die giet je vol met geloof, hoop en liefdetelkens als je daarom vraagt en dan raakje onder invloed iedere keer opnieuw. En nee, je gaat hiermee niet je ondergang tegemoet, Gods wijn brengt vreugde, vrede en liefde! 

 

Aanstaande zondag zal dominee Zijlstra uit Haarlem weer bij ons voorgaan. Het is zeker de moeite waard om weer te komen. 

 

Gemeentenieuws 

Wij plaatsen geen gemeente nieuws op internet 

 

Korte rapportage kerkenraad 

Afgelopen donderdag heeft de grote kerkenraad met alle ambtsdragers voor de laatste keer vergaderd voor deze zomer. (In juni is er nog kleine kerkenraadsvergadering) Het was een vruchtbare vergadering met een goede samenwerking die formeel al eindigde na de sluiting om 21.52 uur (gepland is 22.00 uur maar je weet maar nooit).  

Naast de terugkerende agendapunten en een aantal kleine bespreekpunten is stil gestaan bij volgende hoofdpunten: 

De jaarrekeningen 2015 van de Kerk en Diaconie/ZWO 

Na de toelichtingen door middel van presentaties op de beamer zijn deze goedgekeurd zo gauw we het nog te ontvangen boekencontrole verslag hebben besproken. De presentaties in nieuwe vorm worden in kort gepresenteerd op de komende gemeenteavond 2 juni. Wilt u de complete jaarrekeningen zelf vooraf of achteraf inzien dan kunt u, wanneer u lid bent van onze gemeente, een exemplaar opvragen bij de scriba. (scriba@sow-kudelstaart.nl) 

Gemeenteavond donderdag 2 juni aanvang 19.30 uur. 

De inhoud is definitief bepaald voor deze avond.  

In een separaat nieuwsstukje leest hierover meer vandaag en in de komende tijd. De jaarlijkse gemeenteavond nieuwe stijl met een ‘echt’ inhoudelijk onderwerp. 

De titel is:  ‘Samen op Weg naar ….. ?’ 

U komt toch ook. Het wordt een interessante en inspirerende avond voor jong en oud! 

Bevestigingsdienst 19 juni  

In deze kerkenraad is het besluit genomen om vier nieuwe kandidaten voor te dragen om te bevestigen op zondag 19 juni (een week later dan eerder gepland vanwege de persoonlijke agenda’s van eenieder).  

De personen die voorgedragen zijn voor bevestiging zijn: 

  • Henny de Jeu voor ouderling-pastoraat 

  • Ans Rinkel als diaken 

  • Rieneke de Bondt als diaken en 

  • Martine Sikkema als jeugd pastorale medewerker 

Mocht u onverhoopt bezwaren hebben tegen de bevestiging van deze leden tot ambtsdrager of pastoraal medewerker, dan kunt u schriftelijk en ondertekend met motivering een bezwaar indienen bij de scriba Aveline Maat (tot 30 mei a.s.)   

 

Ook zullen we afscheid nemen van drie leden als ouderling, diaken en jeugd pastoraal medewerker. Herbevestigd in deze dienst worden 9 personen. 

Bijzonder verheugd zijn we dat alles voortvarend is verlopen en dat de (grote) kerkenraad wederom weer geheel voltallig is met 28 ambtsdragers. Ook het pastoraal team met negen pastorale medewerkers is nagenoeg weer geheel bezet. Zo kunnen we het werk in onze gemeente goed voortzetten. Vele handen maken licht werk!  

Doopdienst zondag 10 juli 

Zondag 10 juli is er wederom een doopdienst gepland met al één aanmelding. 

Voorzitter kerkenraad, Wim Poortvliet 

 

Gemeenteavond donderdag 2 juni 

Op deze gemeenteavond starten we met een presentatie van de jaarcijfers 2015 van de Kerk en Diaconie/ZWO. Dit doen we kort in presentatievorm om u te infomeren. 

Op deze avond hebben we daarnaast een belangrijk onderwerp op de agenda. De jaarlijkse gemeenteavond nieuwe stijl met een ‘echt’ inhoudelijk onderwerp. 

Het thema is:  ‘Samen op Weg naar ….. ?’ 

Hoe gaat het met onze Protestantse Samen-op-Weg gemeente Kudelstaart in de toekomst? Zijn wij aantrekkelijk voor jong en oud zoals we dit verwoorden in het huidige beleidsplan 2014-2018 van onze gemeente ‘Een stad op een berg’? Een stad is een leefgemeenschap van veel verschillende mensen bij elkaar. De stad staat voor ‘samen sta je sterk, want je hebt elkaar nodig’. Zo vormen we samen de gemeente van Christus en mogen een licht in de wereld zijn. Het is een functie van de gemeente om er te zijn voor de mensen en het leven uit het evangelie zichtbaar te doen te zijn: als een stad op een berg! Een ontmoetingsplaats.  

Op deze gemeenteavond hebben we als kerkenraad Robert Mazier als gemeenteadviseur van de PKN voor kerk en jeugdwerk uitgenodigd om ons hierover wat te vertellen en met ons in gesprek te gaan. Hij gaat met ons het accent leggen op de jongeren van 18 tot 40 jaar: ‘Kerk en Jongeren’. Hoe bereiken we deze groep van jongeren tussen 18 en 40 jaar? Hoe kunnen we deze groep meer betrokken laten zijn? 

Op deze gemeenteavond maken we kennis met de leefwereld van de jongeren 18 tot 40 jaar in deze tijd. Maar we kijken ook naar de wereld van de jongeren vroeger. Hoe kunnen we initiatieven ontplooien om de jongeren in te zetten met het oog op de opbouw van de gemeente. Ervaringen delen van gehouden inspiratiedagen Kerk en jongeren elders in het land. Wat kunnen de ouderen betekenen? Hopelijk kunnen we hiervan enthousiast worden om nieuwe activiteiten te organiseren. Wat past wel en wat niet. 

Zeker wordt een bewustwording proces op gang gebracht met de behandeling van zo’n onderwerp op de gemeenteavond zowel bij de ouderen als bij de jongeren. 

 

Een interessant programma voor iedereen jong en oud.  

U komt toch ook!!! 

Reserveer de datum 2 juni in uw agenda. Aanvang is 19.30 uur vooraf koffie en thee vanaf 19.15 uur! 

Einde is uiterlijk gepland om 22.00 uur.  

De mogelijkheid van napraten in informeel kring is na het einde mogelijk. 

 

Namens de voorbereidingscommissie,  

Wim Poortvliet,  voorzitter kerkenraad 

 

Kind aan Tafel 
Op D.V. 5 juni hopen we met elkaar het Heilig Avondmaal te vieren. In deze dienst zal er weer bijzondere aandacht zijn voor de kinderen. Speciaal om kinderen daarop voor te bereiden is er weer een boekje beschikbaar, dat in de week van maandag 30 mei tot en met zondag 5 juni dagelijks gebruikt kan worden. Er staan korte verhalen, kleurplaten, liedjes en puzzels in. Op woensdag 1 juni is er om 14.00 uur een bijeenkomst, waarin het Heilig Avondmaal op een eenvoudige manier wordt uitgelegd. Kinderen en eventueel ook hun ouders worden daarvoor van harte uitgenodigd. We hopen dat ouders en kinderen, maar ook alle andere gemeenteleden op een goede, zegenrijke manier bezig zullen zijn met de Tafel van de Heer. Het boekje wordt verspreid onder de kinderen van de kindernevendienst, maar is ook in de kerk beschikbaar voor anderen. Wie het wil inzien of zelf wil doorgeven aan belangstellenden kan dat vragen bij de jeugdouderlingen, Carin Bremer of Dorien Rinkel. 

 

Agenda: 

- Zondag 29 mei Kindernevendienst XL 

- Woensdag 1 juni Bijeenkomst Heilig Avondmaal voor kinderen  

- Donderdag 2 juni Gemeenteavond 

 

Verantwoording giften 
Onlangs hebben wij voor het werk van de Diaconie een gift van € 20,00 ontvangen, waarvoor onze dank. 

Namens de Diaconie, Rik van Osnabrugge. 

 

Vervolg op het dauwtrappen 

Voor mensen, die erg enthousiast zijn geworden en er vaker ’s morgens vroeg op uit willen gaan in de natuur is er de volgende link: https://www.vogelweek.nl/wat-is-er-te-doenen kijk dan bij 22 mei en Kudelstaart.  

 

Rectificatie 

In het Kerkblad van de vorige week is een fout geslopen. Joost is op 11 mei geen 67 jaar geworden, maar werd toen maar liefst 69 jaar. Mijn verontschuldigingen voor deze hinderlijke fout. 

Scriba