U bent hier

Kerkblad 21 mei 2017

Door gerdadevos op 19 mei 2017 19:17

Rondom de diensten 

Afgelopen zondag ging ds. P. Verhoeff uit Alkmaar bij ons voor. Het was een mooie en bijzondere dienst waarin we mochten horen dat we met elkaar kerk mogen zijn en blijven. 

Komende zondag hoopt ds. J. van Dalen weer bij ons voor te gaan, we hopen u te mogen begroeten. 

Gemeentenieuws 

Er hebben ons de afgelopen week geen berichten bereikt dat er gemeenteleden zijn opgenomen in het ziekenhuis. Natuurlijk zijn er wel mensen die ziek zijn en ook mensen die zorgen hebben om geliefden of die leven met zorgen om hun eigen gezondheid. 

We bidden voor alle zieken en voor mensen die het anderzins moeilijk hebben, dat zij het vertrouwen op onze Heer mogen behouden en dat Hij hen zal dragen in Zijn liefde. 

Agenda: 

-Donderdag 18 mei, gemeenteavond, 19.45 uur in de Spil. 

Dauwtrappen met Hemelvaart. 

We gaan er weer op uit! Dit keer naar de Amstelveense  Poel  te Bovenkerk. 

Daar gaan we in de ‘vroege’ ochtend de wonderschone natuur, de dauw op het gras, de opkomende zon en de mooie vergezichten beleven. Vanaf het wandelpad dat rond de Poel voert zijn allerlei zeldzame planten te bekijken. Het veenmosrietland rond de Poel is nl. groeiplaats van bijzondere planten zoals de (vleesetende) insecten vangendezonnedauw, de welriekende nachtorchis en de reusachtige koningsvaren. In het water, waarvan de kwaliteit beter kan, bevinden zich veel Brasems en Karpers.  

Het is een mooi stukje natuur behorend bij  het Amsterdamse bos. 

Heel leuk en leerzaam dat we weer vergezeld worden door Christian Kooij van‘NatuurgroepAalsmeer’ en dit keer Annemieke Stevenhagen, boswachter in het ‘Amsterdamse Bos’.  

We verzamelenopdonderdag 25 meibij “de Spil” om 7.15 uur. 

We rijden om 7.25 uur naar de parkeerplaats bij restaurant Silversant 

Noordammerlaan 119. 

Na de wandeling gaan we rond 9.00 uur weer richting Kudelstaart.  

Daar wacht ons koffie/ thee met een krentenbol en kunnen we even napraten.  

Met de kerkdienst dieom 10.00 uurbegint sluiten we deze ochtend af. 

Denk aan stevige waterdichte wandelschoenen, fototoestel, verrekijker, etc. 

We nodigen jong en oud van harte uit en hopen op een mooie wandeling met elkaar.  

Commissie Vorming en Toerusting. 

Korte rapportage grote kerkenraad 11 mei jl. 

Afgelopen kerkenraad hebben we jaarrekeningen van de Kerk en Diaconie/ZWO van 2016 besproken en goedgekeurd met voorbehoud van goedkeuring van de boekencontrolecommissie en het horen van de gemeente. Tevens werd er een voortuitblik over 2017 gegeven en aandachtspunten hierbij zijn met elkaar gedeeld. Opbouwend kritisch werden een aantal zaken zeer terdege met elkaar besproken en toegelicht. 

De presentatievorm voor de komende gemeenteavond 18 mei, waar er verantwoording wordt afgelegd aan de leden van de gemeente, is in deze vergadering op een aantal punten nog verbeterd. 

Ook zijn de resultaten van de kiescommissie besproken met de voorstellen hoe verder. Zie voor het resultaat het volgende onderwerp. 

Pastoraal hebben we in de wijkteams helaas in de kerkenraad een paar concessies moeten vaststellen voor dit komende jaar, die worden verder uitgewerkt in de diverse teams.  

Gezegend zijn we als gemeente met zo’n groot aantal ambtsdragers, een fulltime predikant en zoveel pastorale medewerkers en nu ook aangevuld per 11 juni met een jeugdwerker. Het wordt weer een feestelijke Eredienst de week na de Pinksteren op zondag 11 juni a.s. bij de definitief geplande bevestigings/afscheidsdienst.  

De komende kleine kerkenraad is om organisatorische redenen van 8 juni verplaatst naar donderdag 22 juni en is een grote kerkenraad geworden voor alle 26 ambtsdragers met de predikant. Op 8 juni is er informatieavond gepland voor alle gemeentes in NH waarbij de voorgestelde wijzigingen 2e tranche van de kerkorde worden toegelicht voor consideratie. Vanuit onze gemeente gaan 4 ambtsdragers als afvaardiging naar deze bijeenkomst ter voorbereiding.  

De inleider vanuit de PKN-synode is Ds. Peter Verhoeff uit Alkmaar die afgelopen zondag bij ons mocht voorgaan. Op 22 juni gaan we dit dan bespreken in deze laatste grote kerkenraad voor de zomer en onze consideratie als bevindingen doorgeven aan onze huidig classis. ‘Considereren’ betekent in deze context de voorstellen van wijziging van kerkorde van de generale synode van PKN overwegen in kader van Kerk 2025. Deze bevindingen na overdenking in de kerkenraad melden aan de classis voor de synode met de eventuele vragen, wensen of kritische notes.   

Om even over halftien, ruim voor de geplande 22.00 uur, konden we deze grote kerkenraad afsluiten na bespreking en toelichting van de noodzakelijke punten van de regulier zaken in de kerkenraad.   

Wim Poortvliet, voorzitter kerkenraad 

Wisseling van de wacht ambtsdragers/pastorale medewerkers/jeugdwerker zondag 11 juni 

Totaal zijn er 8 ambtsdragers en pastorale medewerksters aan het einde van hun ambtstermijn, 5 daarvan worden herbevestigd. Daar zijn we bijzonder blij mee daar het de opbouw en continuïteit van de gemeente onderbouwd. 

Herbevestigd worden Janine Osnabrugge vanaf 11 juni als pastoraal medewerker, Ed Duinkerken als ouderling-kerkrentmeester in rol als voorzitter van College van Kerkrentmeesters, Anneke Sikkema en Marjolein van der Zwaard beiden als ouderling pastoraat in rol van coördinator wijkteam en Laurens Poesiat als diaken in rol van voorzitter Diaconie/ZWO.    

Van 3 leden nemen we afscheid, t.w.: Nel Overbeek als ouderling pastoraat, Jaap Overbeek als pastoraal medewerker en Dorien Rinkel als jeugdouderling. Hiervan heeft Jaap zijn rol 12 jaar vervuld en is niet meer herkiesbaar op dit moment.  

Bijzonder blij en dankbaar zijn we dat de kerkenraad unaniem 3 leden wil voordragen om te bevestigingen. 

Dit zijn dit jaar Robin Schouten als ouderling-kerkrentmeester en in rol ‘na inwerken’ als penningmeester vanaf juni 2018, Rina Tromp als pastoraal medewerker en Koos Koelewijn als jeugdwerker. Dit laatste wordt een nieuwe rol in de Jeugdraad, die dan uit 5 personen blijft bestaan onder leiding van de bestaande ervaren jeugdouderling Carin Bremer.  

Mocht u als lid van onze gemeente bezwaren hebben hiertegen, dan kunt u of jij dit schriftelijk met motivatie ondertekend met naam en handtekening indienen voor 31 mei a.s. bij 1 van onze twee scriba’s: 

Aveline Maat of Marja Smit-van den Berg. 

Erna Roodenburg, voorzitter kiescommissie en Wim Poortviet, voorzitter kerkenraad     

Leiding kindernevendienst 

Elke zondag vertellen we de kinderen met veel plezier verhalen uit de Bijbel, soms zingen we en meestal knutselen we iets of doen we een spel.   

We zijn op zoek naar mensen, jong of oud!, die het leuk vinden om 1x in de 5 weken met de kinderen een mooie tijd te hebben tijdens de kindernevendienst.  

Aanmelden en/of vragen kan bij Anita Stronkhorst (anitastronkhorst@gmail.com)