U bent hier

Kerkblad 20 november 2016

Door gerdadevos op 27 november 2016 13:53

 

Rondom de diensten 

Afgelopen zondag ging Robbert Jan van Duijn uit Aalsmeer bij ons voor. Het thema van de verkondiging was: ‘Wij hebben hier (n)iets’, n.a.v. het verhaal v.d. vijf broden en twee vissen. Er zin in onze wereld veel slechte dingen, maar ook goede en dan kunnen wij ons afvragen: heb ik echt helemaal niets? Begin dan maar met het kleine dat je hebt. Geef maar van wat je teveel hebt, durf er naar te handelen als het erop aan komt. Of durf je het niet aan met dat kleine beetje? Ook al zijn onze harten leeg, God blijft ons nabij, zijn liefde heb je altijd. 

 

Aanstaande zondag zal ds. J. van Dalen bij ons voorgaan. We willen in deze dienst met elkaar het Heilig Avondmaal vieren. Tevens worden in deze dienst mensen herdacht die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. Hieronder wordt daar verder op in gegaan.  

Wij hopen dat u allemaal in de komende dienst aanwezig wilt zijn. 

 

Laatste zondag van het kerkelijk jaar 

Komende is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. En op deze laatste zondag herdenken wij degenen die ons zijn voorgegaan door de nacht van strijd en zorgen (Gezang 459 : 1). 

In de dienst zullen de namen worden genoemd van hen die in onze gemeente in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden en we doen ter nagedachtenis aan een ieder van hen een traan in de kruik waarin de woorden van Psalm 56 : 9 staan gegraveerd: ‘doe mijn tranen in uw kruik’. 

Daarnaast wordt een ieder in de gelegenheid gesteld een traan in de kruik ter nagedachtenis te doen van hen die in hun hart geschreven staan. 

Scriba 

 

Gemeentenieuws 

Gemeente nieuws wordt op internet niet vermeld! 

 

Agenda: 

-Donderdag 17 november: 20.00 uur, Jongerengespreksgroep de ‘Afdwalers 

-Vrijdag 18 november: 19.30 uur, Catjids in de Jids 

-Zondag 20 november: 16.00 uur, Zondagmiddaggesprek in de Jids. 

 

Avondmaalscollecte ‘Dabar 

A.s. zondag 20 november is er weer avondmaal in De Spil. 

Ook ditmaal wordt de collecte aangewend ter ondersteuning van Dabar. 

Dabar zendt christelijke jongeren uit om het geloof in Jezus Christus uit te dragen aan campinggasten in Nederland en rust christelijke jongeren toe tot een missionaire levensstijl. Jaarlijks gaat het om zo'n 450 jongeren, die werken op meer dan 20 campings. 

Op tal van plaatsen in het land zijn plaatselijke kerken betrokken bij dit campingwerk door middel van een commissie, die zorgdraagt voor de werving, toerusting, financiering en begeleiding van de teams.  Daarbij wordt de commissie ondersteund door de landelijke Dabar organisatie. 

In Leimuiden de camping “de Drecht” aangesloten bij Dabar. Hier zijn 300 vaste staanplaatsen. Meeste bezoekers komen uit Amsterdam en Den Haag. Elk zomervakantie helpen enkele jongeren, tussen de 17 en 25 jaar (in hun vrije tijd) 1 à 2 weken om allerlei activiteiten te organiseren voor jongeren, tieners en ook de ouderen op de camping. Totaal is Dabar 4 of 6 weken aanwezig op de camping. Ze hebben daar een eigen activiteiten ruimte. 

Activiteiten die worden georganiseerd zijn onder andere: 

Van juni t/m augustus iedere zondag evangelisatiedienst op camping ”de Drecht 

In de zomervakantie evangelisatie-recreatiewerk op camping “de Drecht”, vooral gericht op kinderen en tieners. Dit werk wordt gedaan door zogenaamde dabar-teams (jongerenteams), die door de evangelisatiecommissie begeleid worden 

In de zomermaanden eens in de twee weken bingo voor volwassenen op camping “de Drecht 

Evangelisatiediensten in Leimuiden en/of Rijnsaterwoude 

Het verspreiden van evangelisatielectuur 

De commissie bestaat uit 5 personen.  Erg enthousiaste mensen die overigens graag wat nieuwe jongere commissieleden zouden willen ontmoeten. 

Verder zijn de financiële middelen bijna niet meer toereikend.  De kosten zijn b.v. de jongeren voorzien van maaltijden, materiaal om mee te werken, drukwerk en de afdracht aan de IZB (inwendige zendingsbond). De kerken van Leimuiden en Rijnsaterwoude ondersteunen dit project. Graag zien zij dat meerdere kerken in de omgeving hen gaan steunen.  

Met de avondmaalcollecte willen we de kerkelijke gemeente Leimuiden en Rijnsaterwoude steunen. Vandaar dat wij de avondmaalcollecte van zondag 20 november van harte bij u aanbevelen. 

Het zou zonde zijn als dit mooie evangelisatie werk zo dicht bij huis niet meer door kan gaan.  

Wilt u zelf eventueel een gift doneren aan dit prachtige werk: 

Banknummer: NL06RABO0127700544 tnv Evangelisatiecommissie te Leimuiden 

Wij hopen op een geweldige collecte voor dit geweldige werk. 

Uw Diaconie 

 

Stuur een Kerstgroet 

Een klein kaartje, een groot gebaar, ook voor gevangenen en dak- en thuislozen in ons land.  Doe mee met  de Ark Mission Kerstkaartenactie 2016, in samenwerking met het Justitiepastoraat en het Leger des Heils.  Op 20 november a.s. vindt u in de ontmoetingsruimte actiefolders op de tafels die u samen met een  persoonlijk geschreven kerstkaart opstuurt naar Ark Mission. Tips en voorbeeldteksten zijn  op de tafels te vinden. Stuur de kaart voor 1 december op, zodat ze op tijd uitgedeeld kunnen worden in gevangenis of opvangcentrum. Om het u gemakkelijk te maken liggen op zondag 20 december ook kerstkaarten en pennen op tafel , zodat u direct een wens of bemoediging op de kaart kunt schrijven en inleveren bij Joke van Leeuwen ( bij de boekenhoek). Zij zorgt dat de kaarten op tijd bij Ark Mission komen. Voor meer informatie  zie : www.arkmission.nl/kerstkaartenactie.   Schrijft u ook weer mee?    

De missionaire werkgroep.  

  

Spilplusbijeenkomst Evangelie en Moslims 

Op zondag 27 november om 19.00 uur wordt in De Spil te Kudelstaart een bijzondere samenkomst gehouden. Ds. Cees Rentier uit Amersfoort, predikant-directeur van de stichting Evangelie en Moslims, hoopt er te spreken. Ds. Rentier is een groot kenner van de Islamitische cultuur en religie in Nederland en daarbuiten. Dat is te danken aan zijn studie, maar ook aan zijn vele persoonlijke contacten met moslims. Hij zal ingaan op actuele vragen als ‘Geloven christenen en moslims in dezelfde God?’, ‘Is de islam een gevaar voor de Nederlandse samenleving?’ en ‘Hoe ga ik om met mijn islamitische buurman?’. Naderhand is er ook gelegenheid om elkaar te ontmoeten en met elkaar van gedachten te wisselen. De toegang en de koffie zijn gratis; er wordt een collecte gehouden voor de onkosten. 

Nadere informatie bij ds. Hans van Dalen, tel. 0297-761672; predikant@pgkudelstaart.nl of kijk op onze website www.pgkudelstaart.nl 

 

Hartelijke groeten van Ds de Lange  

Zondagmiddag 6 november zijn een 8-tal leden uit onze gemeente naar de kerkdienst geweest in Hardinxveld-Giessendam voorde viering van het 40-jarige jubileum van Ds de Lange als dominee. Dit was zijn eerste gemeente als predikant.  Het was een bijzonder dienst van ruim 2 uur met tal van anekdotes uit deze periode met alle gemeentes waar hij predikant is geweest. 

Bijzonder was het optreden van leden van het koor in deze dienst dat hij opgericht heeft in zijn eerste gemeente. 

Hij brengt nadrukkelijk de hartelijke groeten over aan alle leden van onze Samen op Weg gemeente hier in Kudelstaart.   

 

Korte rapportage van grote kerkenraad 

Donderdag 10 november was er kerkenraad met alle ambtsdragers. Vele zaken zijn besproken. Kort te noemen van de vele besproken punten zijn: 

-Collecterooster met type diensten en predikant voor 2017 is vastgesteld.  

-De Nieuwsjaardienst op zondag 1 januari a.s., begint om 11.00 uur en er voor de dienst koffie/thee en limonade.    

-Begroting Kerk en Diaconie/ZWO 2017 is goedgekeurd. Wilt hierover informatie dan kunt u dit opvragen bij de scriba’s 

-De integratie van de leden administratie en de registraties met nummers is een feit voor ons als Protestantse gemeente. Weer een hobbel genomen. 

-De problemen met de installatie voor geluid en beamer worden hopelijk op korte termijn opgelost. Gezien het belang is deze investering onmiddellijk vereist en goedgekeurd. De noodzakelijke structurele vervanging vanbelangrijke onderdelen is reeds gaande door onze geluidstechnici. Al 15 jaar is deze gebruikt in onze kerkzaal en dan is een vervangingsinvestering soms toch echt nodig.   

-De groslijst van mogelijk aftredende ambtsdragers/pastorale medewerkers per juni 2017 is opgesteld. De bevestiging/afscheidsdienst hiervoor is in principe gepland op zondag 10 juni 2017. 

-Het besluit is genomen in de kerkenraad om het jaargesprek met de predikant in het vervolg te laten uitvoeren door een kleine delegatie ambtsdragers uit de grote kerkenraad, t.w. een ouderling, een diaken en een ouderling kerkerrentmeester. Jaarlijks, fluctuerend, worden de personen hiervoor vastgesteld op de eerste vergadering in januari van de kerkenraad, (in 2017 op 5 januari). Over 2 a 3 jaar zullen we dit gepland gaan evalueren.  

-Beamer pakket voor bundel Hemelhoog waar we al veel uit zingen gaat gebruikt worden naast het Liedboek en de Opwekking liederen. 

-De stilte voor dienst in de nieuwe vorm is geëvalueerd in de kerkenraad. Hier is uitvoerig bij stil gestaan. Gezien de belevingen en praktische werking is besloten dit aan te passen. Voor de aanvang van de dienst gaan we vanaf zondag 20 november een lied zingen bij elke Eredienst. Dit is het kettinglied of een lied passend bij de dienst van de predikant. Dit wordt elke dienst aangekondigd in de nieuwsbrief en op de beamer. De dienstdoende leden van de kerkenraad met predikant komen binnen tijdens het zingen van dit lied of aan het einde daarvan. Hopelijk creëren hiermee goede overgang naar de start van de dienst en een gepaste eerbiedige stilte. Deze nieuwe vorm evalueren we opnieuw in de grote kerkenraadsvergadering van maart. 

-Besloten is om dit jaar geen alternatief te organiseren voor de gestopte Kerstmarkt. 

-De uitloting van de vrijgekomen obligaties van de Kerk/pastorie dit jaar heeft plaatsgevonden. 

-Censuramorem voor de viering het komende avondmaal op laatste zondag van kerkelijk jaar 20 november a.s. Alle ambtsdragers willen blijmoedig als een eenheid samen aan het komende avondmaal deelnemen.    

-Met dankbaarheid en lof is stilgestaan bij terugblik en vooruitblik van de Erediensten.  

-Komende zondag 4 december is er Doopdienst gepland waar een baby uit Oeganda wordt gedoopt die hier met haar moeder in Kudelstaart verblijft en bij ons in de kerk komt.  

-In de inleiding van deze kerkenraad hebben we stilgestaan bij aantal prachtige teksten over de liefde. God liefhebben boven alles, en je naaste als jezelf. Uit de beschikbare teksten zijn er een aantal voorgelezen, o.a.: En bovenal, kleed u in de liefde, dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt, (Koll.3:14) en  Ik geef jullie een nieuw gebod: Heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben, (Joh 13:34)  

Wim Poortvliet, voorzitter kerkenraad. 

 

Verantwoording Giften: 

Deze week hebben wij een gift ontvangen van €  10,00 ten gunste van onze bloemengroet, waarvoor onze dank.  

Namens de diaconie,Rik van Osnabrugge. 

 

Koeien hebben staarten….. 

Vrijdagavond, een uur of half zeven: de bel… Daar stonden ze: drie kinderen, tussen de vier en zeven jaar oud,  muts  en capuchon op, sjaal om, met in het ene verkleumde knuistje een lampion en in het andere een plastic tas.  Dapper zingend over Sint Maarten, over koeien met staarten en meisjes met rokjes. Tegelijk een beetje bang kijkend naar de hond die inmiddels, nieuwsgierig als hij is, ook in de deuropening is komen staan.  Als de mini-marsjes de fruittella-doosjes in de tasjes zijn gestopt gaan ze vrolijk verder, samen met hun moeders die op het trottoir stonden te wachten, naar de buren. Om ook daar te zingen en ook nog wat snoepgoed in de tasjes te kunnen doen.  Onderwijl keuvelend over welke schatten er inmiddels in die tasjes zijn opgeborgen. ‘Onbevangen’ noemen we dat, of ook wel ‘niet belast met de sores van het leven’.  Wie Sint-Maarten was of is weten ze niet – dat is ook helemaal niet belangrijk. Het snoepje in de tas, dat is het doel. 

Konden wij als volwassenen ook nog maar eens zo de wereld tegemoet treden denk ik dan, onwillekeurig terug denkend aan gebeurtenissen in de afgelopen week. De schok die door de wereld ging toen ‘the president elected’  in de Verenigde Staten toch een andere persoon bleek te zijn dan door nagenoeg iedereen was verwacht. De rillingen die over de rug liepen bij de gedachte aan de verschrikkingen van de Eerste Wereldoorlog, waarvan het einde, nu 98 jaar geleden, afgelopen vrijdag werd herdacht.  De wetenschap dat, om een kinderfeest in goede banen te leiden er meer politiemensen op de been moeten worden gebracht dan bij een risicovolle voetbalwedstrijd.  Maar toch ook een lichtpuntje: een jaar na de gruwelijke aanslagen in Parijs is het Bataclan-theater, waar de meeste slachtoffers vielen, weer open. Wij hoeven niet te buigen voor terrorisme, voor seksisme, voor racisme, voor…. en vult u maar aan. 

Sint Maarten, ofwel bisschop Martinus van de Franse stad Tours, van wie de legende vertelt dat hij in de poorten van Amiëns zijn mantel in tweeën sneed om de helft aan een bedelaar te geven. Volgens diezelfde legende stond die bedelaar symbool voor Jezus die zei: ‘Ik was naakt en u hebt mij gekleed’  (Matt. 25 : 36).  Misschien moeten we onze lampion dan ook wat helderder laten schijnen in de wereld en doen wat er te doen valt terwijl we neuriën over koeien met staarten….. 

Scribent – Kees de Bondt