U bent hier

Kerkblad 2 april 2017

Door gerdadevos op 1 april 2017 15:25

Whatif….Wat als….” 

Dit was het thema van de preek van afgelopen zondag. Deze vraag komt vaak boven als er iets verschrikkelijks gebeurt in je leven. Wat als we niet op deze tijd op deze plaats waren geweest? Je weet dat het geen zin heeft om dit te denken, maar toch doe je het, telkens weer. Je kán de tijd niet terug draaien, hoe graag je ook zou willen, je kán de klok niet terug draaien en je kán de dingen niet overdoen! Bij het thema hoorde de teksten: “Toen lieten allen Hem in de steek en vluchtten weg. Een jongeman, die alleen een linnen kleed aanhad, probeerde bij Hem te blijven, maar toen ook hij werd vastgegrepen, liet hij het kleed in hun handen achter en vluchtte naakt weg.” (Marcus 14: 50-52) 

Dit alles gebeurde toen Jezus, in opdracht van de hogepriesters, schriftgeleerden en oudsten, gevangen werd genomen. Iedereen om hem heen nam de benen, uit angst kozen zij voor hun eigen hachje en vluchtten weg. Deze onbekende jongeman was de laatste, maar ook j vluchtte, een beschamende naakte aftocht. Dit is dus wat wij mensen doen, wij zijn geen helden, wij kiezen algauw in paniek voor onszelf. Maar…whatif…wat als… Jezus nu ook voor zichzelf had gekozen? Wát als Hij niet de weg van God gekozen had? Wát als Hij, in paniek, tegen Zijn Vader gezegd had: “Niet Uw maar MIJN wil geschiedde?” Maar…gelukkig, Goddank… zó is het niet gegaan. Híj vluchtte niet, Hij is de hele weg gegaan, verlaten door iedereen en zelfs verlaten door God, droeg Hij de zonde van de hele wereld en stierf aan het kruis…voor ons! Whatif…wat als dat niet zo was?  

 

De komende zondag om 10.00 uur hoopt dominee mevrouw Geudeke uit Wilnis bij ons voor te gaan.Het is dan de 6elijdenszondag. We hopen u allen weer te ontmoeten. 

 

Paasproject 

 

Gemeentenieuws 

Wordt niet vermeld op internet 

 

Bedankt 

Hartelijk dank voor uw medeleven na mijn thuiskomst uit het ziekenhuis. 

Ook namens Gerard. 

Rita van Zelderen 

 

Dopen 

Op DV 30 april zal er een doopdienst gehouden worden. In deze dienst zullen Marcel en Renate Sangers en Arno en Tineke Maas hun kind laten dopen. Mocht u ook van deze gelegenheid gebruik willen maken, dan kunt u zich nog aanmelden. 

 

Informatiebijeenkomst 

voor mogelijke nieuwe ambtsdragers en pastorale medewerkers 

Zoals al eerder vermeld zijn we als kerkenraad op zoek naar vijf kandidaten die de leeggevallen posities willen invullen vanaf zondag 11 juni a.s. Die zondag willen we de jaarlijkse bevestigings/afscheidsdienst inplannen.   

De kiescommissie is recent bij elkaar geweest en heeft de voorgestelde kandidaten geselecteerd, die worden uitgenodigd voor de informatiebijeenkomst na Pasen.   

Deze personen, die gevraagd zijn voor een rol in onze gemeente, krijgen persoonlijk een brief overhandigd van de kiescommissie namens de kerkenraad met een uitnodiging voor deze informatiebijeenkomst. Maar eigenlijk is het een verzoek van de gemeente, iedereen had de mogelijkheid namen aan te dragen en daar is weer veelvuldig gebruik van gemaakt. Het is het uitvoeren van een stukje werk in Gods wijngaard hier in onze gemeente. U of jij doet dit beslist niet alleen, het is grote groep in een ‘warm nest’. Maar dit zal u of jij wel ervaren op de informatiebijeenkomst die u of jij vrijblijvend kan bezoeken. Na de informatiebijeenkomst kunt u of jij je beslissing nemen! Als u of jij zo’n uitnodiging krijgt, overweegt het serieus en kom naar deze informatiebijeenkomst! Blok de datum in je agenda. Wij rekenen op een grote opkomst in deze bijeenkomst in onze vergaderzaal met een informele afsluiting in de Jids. Heeft u of jij vragen in algemene zin hiervoor contact dan Wim:  

Namens de kiescommissie voorzitter Erna Roodenburg en Wim Poortvliet voorzitter kerkenraad 

 

Dank 

Vorig jaar heb ik iedereen, die had meegewerkt aan de actie Kerkbalans 2016, via een persoonlijke brief bedankt. Dit jaar wil ik het via de nieuwsbrief en het kerkblad doen, om ook onder de aandacht van de gemeente te brengen, wie allemaal heeft meegewerkt, om de actie Kerkbalans 2017 weer te doen slagen.  

Lammy van den Berg, Aad Verburg en Anne Verheul voor het vervaardigen van de folder, alle wijkcontactpersonen voor het rondbrengen van de enveloppen en ophalen van de antwoorden en ook de wijkcoördinatoren voor de verdeling in de wijken. 

Ook dank aan allen, die met de gedane toezeggingen, er voor hebben gezorgd, dat we ook dit jaar weer een financieel gezonde gemeente blijven. 

Maar bovenal danken we onze Heer, dat we met aller medewerking, gemeente van Christus kunnen zijn.  

Kees Alewijnse, namens het college van kerkrentmeesters. 

 

Inloopochtend in de Spil 

Woensdag,  5 april a.s. is er weer inloopochtend  in de ontmoetingshal van de Spil. De koffie en thee staan voor u klaar. Vanaf 10.00-11.30 uur is er gelegenheid om een praatje met elkaar te maken, en voor wie wil met elkaar kaarten te schrijven voor zieken, ouderen enz.  

De boekenhoek is deze ochtend ook geopend.   

De gastvrouwen zijn Ina Verheul en Aletta Heil.  

Graag tot ziens in de Spil. 

 

Paasmiddag                                                                                                          

Ook dit jaar wordt er weer een paasviering gehouden in de kerkzaal van De Spil, ditmaal op woensdag  5 april. Net als andere jaren beginnen we om 15.00 uur. De zaal is open vanaf 14.45 uur. U wordt hierbij van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze middag.  

U wordt ontvangen met koffie of thee en dan volgt het liturgisch gedeelte onder leiding van Ds. Hans van Dalen. Medewerking zal worden verleend door dhr. Maarten Noordam, organist. Na dit gedeelte is er een gezellig samenzijn en wordt er een advocaatje, een wijntje of een frisje gedronken. Wij besluiten met een gezamenlijke broodmaaltijd.  

Wij denken rond 19.00 de paasmiddag af te ronden. 

Als u (jong of oud) zin hebt om te komen, wilt u dit dan uiterlijk woensdag  29 maart a.s. doorgeven aan één van de onderstaande diakenen ?   

(per telefoon of via diaconie@sow-kudelstaart.nl kan ook natuurlijk) 

Indien u niet op eigen gelegenheid kunt komen, dan is het mogelijk om opgehaald en weer weggebracht te worden. Graag gelijktijdig even doorgeven bij uw aanmelding! 

Wij hopen op een mooie paasviering met elkaar. 

Uw diaconie van de Protestantse Samen op Weg gemeente Kudelstaart: 

Janna Adema Rieneke de Bondt,Piet de Geus , Rik van Osnabrugge,  Laurens Poesiat  of Ans Rinkel   

P.S. Bij de uitgang vragen wij een (kleine) bijdrage  t.b.v. de onkosten van deze middag. 

 

ACOV zingt koralen uit Johannespassie 

De Johannespassion is iets minder bekend dan de Matthäuspassion van Bach. Ook de ‘Johannes’ is een klassiek meesterwerk, dat in de lijdenstijd vaak wordt uitgevoerd. Vooral de koralen – de ‘koorstukken’ – zijn bekend en geliefd. Deze koralen grijpen aan door hun aansprekende melodieën en directe teksten. Op D.V. 9 april aanstaande komt de ACOV (Aalmeer’s Christelijke Oratorium Vereniging) deze koralen zingen in De Spil. De koorzang wordt afgewisseld met Bijbelgedeelte uit het Johannesevangelie en andere teksten. Op deze manier willen we het lijden en sterven van Christus aan het begin van de Stille Week gedenken. U bent van harte welkom om 17.00 uur in kerkgebouw De Spil, Spilstraat 5, Kudelstaart. Na afloop kunt u een vrijwillige bijdrage geven voor de onkosten.  

 

Uitzending van The Passionop groot scherm in de Spil 

Het muzikale evenement ‘The Passion’ vindt dit jaar op donderdag 13 april a.s. plaats in Leeuwarden. In deze eigentijdse vertolking van het Paasverhaal zie we het lijden, sterven en de opstanding van Jezus aan de  hand van bekende Nederlandstalige popsongs. Om dit met elkaar te beleven, zonder helemaal naar de Friese hoofdstad af te reizen, is er de mogelijkheid om de uitzending op groot scherm te bekijken in de kerkzaal van de Spil te Kudelstaart. Na de dienst van Witte Donderdag, die om 19.30 begint en waarin we met elkaar het Heilig Avondmaal vieren, is er gelegenheid om koffie en thee te drinken en start om 21.00 de uitzending van The Passion. Dwight Dissels, bekend van The Voice, zal de Jezus-rol vervullen. Voor de programmamakers een logische keuze omdat Dwight regelmatig laat zien dat hij zijn geloof en muziek moeiteloos kan combineren. Hij wil graag een afspiegeling zijn van Jezus. De Maria-rol wordt vervuld door de Friese singer-songwriter Elske de Wall. Zij wil vooral de strijd overbrengen die Maria had. De cast bevat verder nog namen als: Roel van Velzen (Judas), Remco Veldhuis (verteller), OmriTindal (Petrus),KefahAllush (verslaggever) en Johnny Kraaykamp jr. (Pilatus). De cast zal dit jaar meer dan ooit verbinding uitstralen. The Passion verbindt mensen vanuit verschillende achtergronden en met een verschillende afkomst. Dat is de kracht van het tijdloze verhaal van het lijden, sterven en opstaan van Jezus, waar ontzettend veel mensen hoop en troost aan ontlenen. We heten u en jullie van harte welkom om dit met ons mee te maken. Nog even in het kort: 19.30 dienst van Witte Donderdag met H. Avondmaal, 20.45 koffie en thee en 21.00 uur uitzending van ‘The Passion’ vanuit Leewarden. 

Techniekgroep en Commissie Vorming en Toerusting. 

 

Hongersnood 

De samenwerkende hulporganisatie hebben inmiddels rekeningnummer 555 geopend om noodhulp te kunnen bieden aan de ca 20 miljoen!! mensen die in de hoorn van Afrika bedreigd worden met de hongersnood. 9 April aanstaande staat voor de ZWO commissie in het teken van het delen. Niet alleen van het dapper brood met elkaar, maar ook door ons aan te sluiten bij de actie “Help slachtoffers hongersnood” van Kerk in Actie door het beschikbaar stellen van de opbrengst van de deurcollecte. Komt u dus in grote getale en geef gul!!. Mocht u hierbij niet aanwezig kunnen zijn, dan kunt u uw gift ook storten op 555 of op het rekeningnummer van ZWO (NL40 FVLB 02 270 919 14) onder vermelding van “slachtoffers hongersnood”. 

 

Gezocht!! 

We zijn op zoek naar mensen die willen helpen bij de presentatie. Het gaat om de presentatie via de beamer tijdens de diensten van onze kerk. Als je zin hebt en presentaties in Powerpont kunt maken zou dit ook geweldig zijn. 

Het gaat ongeveer om eens in de maand, voornamelijk op de zondagen. Als je interesse hebt of info wil, kun je contact op nemen met: Frans van der Wee, frans@weepost.nl

Agenda: 

-