U bent hier

Kerkblad 19 maart 2017

Door gerdadevos op 19 maart 2017 11:36

Rondom de diensten

Afgelopen zondag ging ds. Jan Maarten Goedhart uit Utrecht bij ons voor.

Het was fijn om Jan Maarten weer in ons midden te hebben.

Het thema van de dienst was: ‘Door Jezus aangeraakt’.

In de kindernevendienst is afgelopen zondag weer verder gegaan met het paasproject: ‘Het moment dat alles verandert’.

Deze keer hoorden de kinderen het verhaal ‘Met Jezus aan tafel’.

De kinderen hoorden dat Jezus nog één keer samen wilde zijn met zijn leerlingen tijdens de Pesachmaaltijd.                                                     Jezus beleeft aan het Pesachmaal kostbare momenten met zijn leerlingen. Ze spreken over zijn naderende dood, over zijn goddelijke opdracht. Een van de twaalf zal Jezus verraden. Daardoor worden Jezus’ woorden waar, maar het is een vreselijke zonde; hij geeft zijn geloof in Jezus bewust op. Dan wordt het Avondmaal gevierd: een nieuw verbond door het geloof in Jezus. Iedereen die zijn leerling wil zijn en blijven, hoe onvolmaakt ook, mag horen bij Gods Koninkrijk.

Aanstaande zondag hoopt ds. J. van Dalen bij ons voor te gaan.

We hopen u allemaal weer te mogen begroeten

Scholendienst

Op zondag 19 maart vieren we onze scholendienst.

Het thema is: ‘Jij bent het waard!’

Veel kinderen van de Graankorrel en de muziekgroep Sound of Worship leveren een bijdrage aan de dienst.

U/jij komt toch ook?

Project Graankorrel

De tweede collecte a.s. zondag is voor het project v.d. Graankorrel: Woodmania, het sponsorkind van de Graankorrel.

Ze krijgen regelmatig brieven van haar en elke groep maakt ook iets voor haar gedurende het jaar.

Dit project loopt via Compassion. U steunt dit toch ook?

Gemeentenieuws

Wordt niet vermeld op internet

Verder zijn er gemeenteleden die een medische behandeling ondergaan of in spanning wachten op de resultaten van een onderzoek. We wensen hen allen de steun en kracht van onze God toe. Dat geldt natuurlijk ook voor alle  mensen die het anderszins moeilijk hebben. Ook hen willen wij nadrukkelijk ter zijde staan.

Overleden

Ons bereikte het droevige bericht dat op zaterdag 11 maart rustig is ingeslapen Erica Vliegenthart, in de leeftijd van slechts 28 jaar.

Wij wensen haar ouders, Anne en Nel, zussen Irene en Ester, zwagers en verdere familie Gods liefdevolle troost en kracht toe.

Donderdag 16 maart is er gelegenheid tot condoleren van 19.00 uur tot 20.30 uur in het Uitvaartcentrum Finnema.

De afscheidsdienst zal worden gehouden op vrijdag 17 maart om 13.00 uur in de Open Hof kerk.

Waarna aansluitend de ter aarde bestelling zal plaatsvinden op de Algemene begraafplaats in Aalsmeer.

 

Agenda

-Vrijdag 17 maart, 19.30 uur: CatJids in de Jids
-Donderdag 23 maart, 20.00 uur: Gesprekgroep voor 'oudere jongeren' 'De
Afdwalers' bij Martine.

Uit de pastorie

Dorpskerk

Afgelopen zondag stond ik voor het eerst op de eeuwenoude kansel van de Dorpskerk in Aalsmeer. Bijzonder en mooi om daar eens te gast te zijn. Het orgel klinkt er vertrouwd: het is een ‘Knipscheerorgel’ dat precies lijkt op het orgel in de oude Laurentiuskerk te Varsseveld. Ook de liturgie komt aardig bekend voor. In de Dorpskerk zingen ze – naast ‘liedboekliederen’ ook uit Opwekking of de Evangelische Liedbundel. De muziekgroep begeleidt de liederen vakkundig en enthousiast. Ook fijn om te zien dat er veel kinderen aanwezig waren. Bijzonder verrassend was dat er in de consistorie een cake klaar lag ‘Die bakt een gemeentelid altijd voor een gastpredikant’, werd me verteld. Een gul gebaar, we hebben er heerlijk van gesmuld! Als u dit leest, mevrouw, die de cake gebakken heeft: hartelijk bedankt!

Scholendienst

Aanstaande zondag hopen we weer iets bijzonders te beleven: de kinderen en het personeel van CBS De Graankorrel zijn onze speciale gasten in de ‘scholendienst’. Alle klassen zijn druk bezig om iets te laten horen, zien en ervaren rondom het verhaal van de Barmhartige Samaritaan. Ik verheug me erop en hopelijk jullie ook!

Stemmen

Als u dit stukje vóór woensdag leeft: ik geef geen stemadvies. Alleen een gedeelte uit het gebed dat ons werd aangereikt vóór de verkiezingen:

We bidden dat bij de verkiezingen niet eigenbelang, maar gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen centraal zal staan.

We vragen U om leiders die vanuit een juiste motivatie en een dienend karakter ons land willen regeren.

We bidden U om ons als kiezers wijsheid en inzicht te geven bij het maken van een keuze.

Heer, we bidden dat ook door deze verkiezingen heen uw Koninkrijk kome en Uw wil geschiedde.

Met een hartelijke groet,

Ds. Hans van Dalen

Pastoraat

Vanwege bekende reden verzoeken wij u om ook in de komende tijd geen rechtstreeks contact met de dominee op te nemen. We vragen aan iedereen om ziekte, zeer en heuglijke berichten te melden bij de ouderling-coördinator van de betreffende wijk.

Indien deze niet te bereiken is, mag u het natuurlijk ook doorgeven aan de scriba.

Uw kerkenraad

Korte rapportage grote kerkenraad 9 maart jl.

Afgelopen donderdingavond waren we in vergadering bijeen met bijna alle ambtsdragers en onze predikant.

Hierbij puntsgewijs de belangrijkste zaken, t.w.:

-De komende gemeenteavond voor alle leden is vastgesteld op donderdagavond  18 mei met als centraal thema ‘Kerk 2025 inhoudelijk’ naast de jaarlijkse terugkerende  agendapunten.

-Noteer het alvast in uw agenda.

-Langdurig is het onderwerp van herindeling van de classis en nieuwe concept kerkordeteksten deel 1 van de PKN besproken . Dit is ‘ter consideratie’ door de synode voorgelegd aan alle kerkenraden van de PKN. Hoewel het een taai onderwerp is, ontstond er een levendig opbouwende discussie over de gekozen richting met alle in en outs. Alle op- en aanmerkingen worden verzameld in een brief door het Moderamen namens de kerkenraad en aangeboden aan de classis en de synode van de PKN.

-De kiescommissie voor de vervulling komende 5 vacatures in juni a.s. komt volgend week bijeen. Daarna volgen er uitnodigingen voor een informatiebijeenkomst aan de kandidaten voor vervulling van deze vacatures. Het zou fantastisch zijn als we wederom weer een volledig bezette kerkenraad hebben van 28 ambtsdragers en 9 pastorale medewerkers. Velen handen maken licht werk.

Als u benadert wordt denk er dan goed over na en laat u zo mogelijk voorlichten op de informatieavond.

-De follow-up van zichtbaarheid van de gemeente, laatste hoofdstuk van ons beleidsplan is bepaald. Twee punten uit de geopperde ideeën in januari jl. van de grote kerkenraad zullen verder worden uitgewerkt.

-Besluit is genomen dat jongeren onder 18 jaar bij het jeugdpastoraat gaan horen en vallen onder de twee jeugdouderlingen met de twee jeugd pastorale medewerkers.

-Er wordt onderzocht naar de mogelijkheid van een stiltehoek in ons kerkelijk centrum.

-Wederom is er een vervangingsinvestering nodig in een deel van onze geluidsinstallatie. De versterkers, een nog niet vervangen component,  zijn in slechte staat. Dit wordt nader met spoed onderzocht en uitgewerkt door het  College van Kerkrentmeesters

Namens de kerkenraad Wim Poortvliet, voorzitter

Deurcollecte 19 maart voor noodhulp Moldavië

Zondag 19 maart is de deurcollecte in de 40 dagentijd voor noodhulp in Moldavië, Kerk in actie schrijft hier het volgende over:

Steun ouderen in Moldavië

In Moldavië wonen veel ouderen in zwaar verwaarloosde huizen zonder sanitaire voorzieningen en zonder aansluiting op de waterleiding. Met een pensioen van nog geen twintig euro per maand kunnen zij de minimale maandelijkse lasten, zoals verwarming en medicijnen, niet betalen. Daarnaast leven zij vaak in een sociaal isolement. De Bethania Christian Relief Association (Bethania), partner van Kerk in Actie, zet zich in om het leven van ouderen in Moldavië te verbeteren. Zo realiseerde zij een dagcentrum voor ouderen. Daar ontmoeten ouderen elkaar, nemen deel aan diverse activiteiten en volgen bijbelstudies. Zo hebben de ouderen een plek waar ze samenkomen om iets te ondernemen. Voor ouderen die niet naar het centrum kunnen komen, heeft Bethania een ‘tafeltje-dekje’ service. Op die manier krijgen zij een gezonde en voedzame maaltijd thuis en voelen zich minder eenzaam door dit dagelijkse bezoek.

Voor 10 euro kan één oudere dertien keer een maaltijd eten in het dagcentrum of via de 'tafeltje-dekje' service.

Uw gift maakt het mogelijk dat deze ouderen zich minder eenzaam voelen, een gezonde en voedzame maaltijd kunnen eten en de zorg krijgen die zij nodig hebben. Doet u ook mee?